Matica slovenská v Rijeke oslávila 25 rokov svojej činnosti, jej predsedníčka Miroslava Gržinićová prevzala Pamätnú medailu ÚSŽZ

Členovia Matice slovenskej v Rijeke si pripomenuli v stredu 3. decembra 2019 viacerými podujatiami, ktoré vyvrcholili slávnostnou kultúrno-spoločenskou akadémiou, 25. výročie vzniku Matice slovenskej v Rijeke, a teda aj mimoriadne pestré a inšpiratívne štvrťstoročie jej činnosti. Oslavná pripomienka pozostávala z niekoľkých spoločenských stretnutí a kultúrnych podujatí dokumentujúcich a potvrdzujúcich aktivity Slovákov organizovaných v centre Primorsko-goranskej župy v Chorvátskej republike.

V hlavný deň osláv – v utorok 3. decembra, sa účastníci pripomienky, medzi ktorými boli aj predstavitelia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Milina Sklabinská a Ľudo Pomichal, stretli v sídle Matice slovenskej v Rijeke v centri mesta na Korze. V príjemnej a žičlivej atmosfére tu vo vzájomných debatách a zoznamovaniach strávili časť popoludnia, počas ktorého predsedníčka Matice slovenskej v Rijeke Miroslava Gržinićová ocenila vklad účastníkov tvorivej keramickej dielne pri MS a odovzdala diplomy za najkrajšie diela, ktoré boli prezentované na výstave v jednej z troch spoločenských miestností inak vľúdneho a pozitívne, sťaby rodinne pôsobiaceho priestoru sídla MS.

Už tu sa prejavili vari najcharakteristickejšie črty celej organizácie, ktorá ako jediná z Matíc slovenských v Chorvátsku odvíja svoju činnosť v západnej časti Chorvátska na pobreží Jadranu – súdržnosť, priateľské vzťahy a nevtieravé a bezprostredné kolektívne cítenie jej členov, ktorých má MS Rijeka v súčasnosti 65. Zväčša ide o staršiu, ale aktívnu generáciu, ktorá má ale na zreteli – prihliadajúc na generačné možnosti – aj o aktivizovanie najmladšej, školskej generácie v prostredí slovenskej národnostnej menšiny v zmiešaných manželstvách (pozitívnym príkladom v tomto je oživovanie divadelnej činnosti ochotníkov).

V ďalšej časti slávnostného dňa prijalo delegáciu členov Matice slovenskej v sídle Primorsko-goranskej župy vedenie župy v čele so zástupcom župana Petarom Mamulom. V príhovore k hosťom pripomenul okrem úcty a vážnosti k slovenskej národnostnej menšine, ktorú Slováci aj vďaka aktivitám Matice slovenskej v Rijeke požívajú v župe i jej hlavnom meste (celkom žije v župe 300-tisíc obyvateľov, národnostné menšiny tvoria 10 percent obyvateľstva) aj to, že jedna z jeho prvých zahraničných návštev na poste patrila v roku 1993 Slovensku. V žičlivej a bezprostrednej atmosfére sa po slovách P. Mamulu a M. Gržinićovej ujal slova aj podpredseda Matice slovenskej z Martina  Marek Hanuska, ktorý odovzdal županovi pamätný pohár Matice slovenskej pri príležitosti 100. výročia obnovenia jej činnosti.

M. Sklabinská informovala prítomných hostiteľov o poslaní ÚSŽZ pri podpore Slovákov žijúcich v zahraničí, pričom konkretizovala úspešnosť Zväzu Slovákov v Chorvátsku a činnosť 15 Matíc slovenských zväzu – vrátane oslavujúcej MS v Rijeke, ktoré sa podieľajú o. i. nielen na zachovávaní a rozvíjaní slovenského jazyka, kultúrno-duchovných hodnôt a dedičstva predkov, ktorí sa na územie dnešného Chorvátska prisťahovali už od 19. storočia, ale aj na vytváraní priateľských kultúrno-spoločenských a ľudských vzťahov medzi Chorvátskom a Slovenskom.

Pre samotnou slávnostnou akadémiou, ktorá sa konala vo večerných hodinách v sále domu, v ktorej majú sídlo aj organizácie najpočetnejšej národnostnej menšiny v župe a meste – talianskej, sa v Mestskej knižnici na Korze uskutočnila vernisáž výstavy Rodina Pejačiević a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov, ktoré pripravilo Slovenské kultúrne centrum Našice a Vlastivedné múzeum Našice. Výstavu prezentovali riaditeľka KCN Našice Sandra Kralj-Vukšić a kustódka SKC  Našice Tatjana Seničanin.

Slávnostná akadémia s kultúrnym programom, počas ktorého prezentovali svoju folkloristickú a divadelnú tvorbu aj samotní členovia Matice slovenskej v Rijeke, mal mimoriadne dôstojný spoločenský rámec. V programe odzneli priateľské pozdravné prívety, keďže medzi čestnými hosťami podujatia mali svoje zastúpenie významné chorvátske aj slovenské inštitúcie (za mesto Rijeku a Primorsko-goranskú župu sa na slávnosti zúčastnili panie Verena Lelas Turak a Tajana Mavrinac a pán Erik Fabijanić, za Veľvyslanectvo SR v Chorvátsku sa prihovorila konzulka Linda Karašová, za Zväz Slovákov v Chorvátsku Sandra Kralj Vukšić, za Maticu slovenskú Marek Hanuska a za ÚSŽZ Milina Sklabinská).

Milina Sklabinská vyjadrila v prívete potešenie z toho, že sa slovenská komunita v Rijeke teší obľube nielen u mestských a župných orgánov, ale aj vďaka jej viacerým kultúrnym aktivitám (vrátane každoročného letného Festivalu slovenskej kultúry v Rijeke) požívajú Slováci v Rijeke patričnú úctu. Prítomných oslávencov a hostí pozdravila Milina Sklabinská aj v mene predsedu ÚSŽZ Jána Varša a v závere príhovoru, v ktorom vyzdvihla pozoruhodnú činorodosť členov počtom malej MS v Rijeke a ich kolektívny duch a vzájomnú priazeň, ktorými robia dobré meno aj Slovensku, odovzdala predsedníčke Miroslave Gržinićovej Pamätnú medailu ÚSŽZ Za zásluhy o upevňovanie národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí, ktorú Matici slovenskej v Rijeke udelil J. Varšo za 25-ročnú organizovanú spolkovú činnosť a angažovanosť v posilňovaní spolupatričnosti Slovákov v Chorvátsku, obetavú prácu na prospech slovenskosti, zveľaďovanie vzdelanostného a kultúrno-duchovného života slovenskej národnostnej menšiny a rozvíjanie slovensko-chorvátskych vzťahov.   

 

MATICA SLOVENSKÁ RIJEKA: 25

Ako informuje Zväz Slovákov v Chorvátsku na svojej webovej stránke, Matica slovenská Rijeka bola založená 3. decembra 1994 z iniciatívy Evy Dobrotovej. Okrem pestovania slovenskej kultúry, zachovania identity, jazyka a zvykov, Matica slovenská v Rijeke – podľa informácie jej predsedníčky Miroslavy Gržinićovej – iniciuje aj kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou a Chorvátskou republikou.

MS v Rijeke organizuje odborné prednášky, výstavy, promócie kníh, pripomína si štátne sviatky a výročia slovenských velikánov. Tradične už od roku 2000 organizuje Dni slovenskej kultúry, na ktorých prezentuje Slovensko prostredníctvom slovenských umelcov a remeselníkov, ale aj gastronomickej ponuky slovenských jedál a výrobkov či rôznymi propagačnými materiálmi o Slovensku.  MS Rijeka bola aj organizátorom významných zväzových prehliadok v rokoch  2001 – Detská folklórna prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku, 2003 a 2014 – Dospelá prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku, ako aj v rokoch 2005 a 2016 – Festival slovenskej piesne a hudby „Keď sa ruža rozvíjala“.

Folklórna a spevácka skupina „Slovenka“ predstavuje Maticu slovenskú z Rijeky na prehliadkach Zväzu Slovákov, ako aj mestských a krajských prehliadkach. Skupinu niekedy sprevádza tamburášska skupina „Zametski Koren“. So svojim programom sa predstavili na viacerých festivaloch na Slovensku, ale aj v Taliansku, Francúzku, Maďarsku, Srbsku, Českej republike a inde.  Najdlhšiu – už 15-ročnú spoluprácu, má súbor Slovenka s FS Bystričan, ale aj druhými spolkami na Slovensku, ako sú napr. Košovan a Oravan. V roku 2014 sa Matica slovenská z Rijeky zúčastnila na Krajanskom dvore v Detve, ktorý organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Matica slovenská v Rijeke organizuje a zúčastňuje sa na šachových turnajoch, seminároch a rôznych tematických konferenciách. Jej členovia si pripomínajú vysťahovaných Slovákov vkladaním venca do mora, odhalili aj pamätnú tabuľu Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému vo Volosku. Matica vydala aj dve zbierky básní, zbierku Babkine recepty a pomohla pri vydaní knihy Drotárova cesta. Pri príležitosti 20. výročia MS Rijeka vydala monografiu Slováci v Primorsko-goranskej župe a 20. výročie MS Rijeka.

 FOTO: ĽUDO POMICHAL, ÚSŽZ