Medzinárodná konferencia Slovenčina vo svete 2013 – súčasný stav a perspektíva

Medzinárodná konferencia Slovenčina vo svete 2013 – súčasný stav a perspektíva sa uskutoční v dňoch 22. – 25. októbra 2013 v Bratislave v hoteli Bôrik. Organizuje ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s viacerými inštitúciami, medzi inými aj v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  

Na konferencii sa zúčastnia poprední odborníci na výučbu slovenského jazyka pre deti aj pre dospelých z celého sveta. Závery rokovania konferencie budú slúžiť ako námety pre ÚSŽZ pre pripravovanú novú Koncepciu štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020.

V utorok 24. septembra zasadal Organizačný výbor konferencie. Účastníci konferencie mali možnosť elektronicky zaregistrovať svoju účasť na konferencii do 15.9.2013 s následným predĺžením možnosti registrácie do 20.9.2013. Bolo však konštatované, že sa  naďalej ohlasujú záujemcovia o účasť na konferencii, a tak organizačný výbor rozhodol,  že elektronická registrácia pre prípadných záujemcov zostane otvorená až do pondelka 30. septembra 2013, prípadne do naplnenia maximálnej možnej účastníckej kapacity (100 osôb).

Prípadní záujemcovia o účasť na konferencii  môžu získať podrobné informácie o konferencii a  môžu sa ešte registrovať na: http://conference.eduabroad.sk/sk/ . Po 30. septembri 2013, prípadne po naplnení maximálnej kvóty, registrácia nebude viac možná.

Ešte spresnenie:  do 30.9.2013 je možné registrovať účasť, názov príspevku a abstrakt. Samotný príspevok bude možné registrovať do 15.10.2013. Prípadný príspevok môže mať rozsah do 10 normostrán, t.j. MS Word Times 12 bodov, riadkovanie 1,5.