Milan Ján Pilip v debate s Pavlom Pánisom, generálnym konzulom SR v Užhorode, o živote krajanov na Ukrajine

Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí jeho predseda Milan Ján Pilip prijal v pondelok 27. júla 2020 Pavla Pánisa, generálneho konzula Slovenskej republiky v Užhorode – politicko-spoločenskom a vzdelanostno-kultúrnom centre slovenskej národnostnej menšiny v ukrajinskom Zakarpatsku. Práve v tejto časti krajiny nášho východného suseda žije počtom aj významom kľúčová 6,5-tisícová slovenská menšina na Ukrajine (odhad krajanov hovorí až o viac ako 10-tisícoch) hlásiacej sa svojimi aktivitami k slovenskosti v jazyku, kultúrnych a duchovných prejavoch, ako aj vierovyznaniu svojich predkov.

V rozhovore zhodnotili obaja partneri doterajšie pozitívne skúsenosti komunikácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí so vzdelávacími inštitúciami (v Užhorode s veľkým záujmom rodičov a detí z rodín so "slovenskou stopou" roky úspešne pôsobí 4. všeobecno-vzdelávacia škola s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským, pri ktorej od septembra 2011 rozvíja činnosť aj vôbec prvé Slovenské kultúrne centrum na Ukrajine, slovenčina sa ale vyučuje aj v ďalších obciach Zakarpatska ), najmä však s aktívnym príklonom k slovenskej identite prejavujúcimi sa organizáciami, spolkami, kultúrnymi ustanovizňami na miestnej úrovni. Tieto a ďalšie inštitúcie na fundamente dobrovoľnosti občianskych združení sa významnou pričiňujú o pripomínanie a oživovanie tradícií slovenského ducha, ktorý sa historicky, ešte v časoch 1. ČSR, zveľaďoval v prirodzenom a teda aj žičlivom prostredí.

Súčasnosť nastoľuje čoraz viac nástojčivo nastavených potrieb a programov ako napomôcť slovenskej národnostnej menšine na Ukrajine. Najmä prostredníctvom vzdelávania v slovenskom jazyku v základných školách a rozvíjaním tradičnej kultúry, najmä folkloristiky, aby sa naši krajania v Zakarpatsku aj vďaka geografickej blízkosti s materským Slovenskom a teda možnosťami permanentnej priamej komunikácie, umožňujúcej jej kvalitatívne sa upevňujúcu základinu. V tomto duchu sa Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ, spoločne s Pavlom Pánisom, nastupujúcim generálnym konzulom Slovenskej republiky v Užhorode, zhodli na sceľovaní záujmov slovenskej menšiny na Ukrajine, aby riešeniami predstaviteľov spolkov a organizácií za „jednotným slovenským stolom“  nasmerovali svoje úsilie aj po „osi rodina – deti – škola- cirkev“ k ešte dôstojnejšiemu upevňovaniu si svojho národného povedomia i kultúrnej identity.

V kontexte hlásenia sa našich krajanov na Ukrajine k odkazu slovenských predkov priamo súvisí aj rastúci počet žiadateľov o Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, ktorého vydanie im celkom prirodzene otvára viac možností kontaktu i pôsobenia na Slovensku. Pre ÚSŽZ zostáva, ako to v rozhovore odznelo, aj naďalej kľúčovým poslaním, aby s morálnou aj finančnou podporou Slovenskej republiky sa ešte viac rozvíjala vzdelanosť (potreba väčšieho počtu vysoko kvalifikovaných hosťujúcich učiteľov slovenského jazyka v základných školách), ako aj naplnenie duchovných potrieb Slovákov v Zakarpatsku (pôsobenie kňazov katolíckej cirkvi zo Slovenska s cieľom oživenia slovenčiny v kázňach a iných pobožnostiach v chrámoch). 

Predseda ÚSŽZ upozornil v rámci debaty o. i. aj na to, že Ukrajina je jediný štát v Európe, ktorý neuznáva Rusínov  ako samostatnú národnosť. V závere stretnutia sa Milan Ján Pilip s Pavlom Pánisom zhodli na spoločnej priebežnej komunikácii v rámci výmeny poznatkov a skúseností o vývoji a aktuálnych problémoch slovenskej národnostnej menšiny na Ukrajine.