Milan Vetrák a predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku rokovali o budúcej spolupráci

Nový predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák rokoval 14. marca 2011 s predsedníčkou Matice slovenskej v Srbsku Katarínou Melegovou-Melichovou. Predstavitelia oboch inštitúcií prejavili záujem nadviazať na doterajšiu vzájomnú spoluprácu. ÚSŽZ má záujem podporovať aktivity Matice slovenskej v Srbsku ako inštitúcie zriadenej na účely zachovania národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v Srbsku a venovať pozornosť aktuálnym problémom slovenskej menšiny v Srbsku, osobitne vo Vojvodine.

Hlavnými témami pracovného rokovania boli vzdelávanie a školstvo, migrácia, vydávanie osvedčení o postavení Slováka žijúceho v zahraničí a úspešné dokončenie projektov, ktoré boli schválené v predchádzajúcom období. K. Melegová-Melichová poukázala na neutešenú skutočnosť radikálneho zníženia počtu osôb hlásiacich sa k slovenskej národnosti, ktorých bolo na poslednom sčítaní obyvateľstva spred desiatich rokov už len 59 000 osôb (na začiatku 20. storočia to bolo 120 000 osôb), a po sčítaní, ktoré bude koncom bežného roka, sa ich predpokladá ešte menej. S tým súvisí aj úbytok detí v slovenských školách vo Vojvodine, znepokojujúcimi sú rovnako nepriaznivá veková skladba obyvateľstva a zlá hospodárska situácia v krajine.

To má významný dopad na migráciu našich krajanov na Slovensko, čo dokazujú aj štatistiky ÚSŽZ, keď žiadatelia zo Srbska bezkonkurenčne vedú v počte žiadostí o udelenie osvedčenia potvrdzujúceho postavenie Slováka v zahraničí (k 28. 2. 2011 bolo z celkového počtu 4 471 vydaných osvedčení 3 187 zo Srbska). Udelenie osvedčenia znamená automaticky povolenie na prechodný pobyt a povolenie na zamestnanie na Slovensku.

Diskusia sa viedla aj o dokončení projektov, ktoré ÚSŽZ podporil z dotačného systému v predchádzajúcich rokoch. Ide predovšetkým o dokončenie rekonštrukcie Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, na ktorý Slovenská republika prispela sumou 213 000 EUR, dokončenie rekonštrukcie domu Matice slovenskej v Srbsku a ďalšie investičné projekty. K. Melegová-Melichová pozvala M. Vetráka na návštevu Vojvodiny v najbližšom čase, aby diskutovali priamo na mieste so všetkými zainteresovanými partnermi o možnostiach spolupráce v duchu novej koncepcie, ktorú predseda ÚSŽZ prezentoval pri svojom nástupe do funkcie.