Milan Vetrák rokoval v RTVS s Ľubošom Machajom, horúcou témou zostáva televízne vysielanie pre krajanov v zahraničí

V uplynulých dňoch sa Milan Vetrák, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej ÚSŽZ), stretol na pracovnom rokovaní na pôde Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej RTVS) s Ľubošom Machajom, riaditeľom Sekcie programu RTVS. V debate sa venovali otázkam doterajšej súčinnosti ÚSŽZ a oboch verejnoprávnych médií – Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu do ukončenia ich oddelenej pôsobnosti v decembri 2010. V tomto kontexte M. Vetrák vyslovil poľutovanie nad nenaplnenými ambíciami ÚSŽZ a STV a nesplnenou úlohou, vyplývajúcou z uznesenia vlády SR zo 17. septembra 2008 č. 625 o príprave televízneho vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Predstavitelia oboch inštitúcií diskutovali o možnostiach prehodnotenia doposiaľ nesplneného uznesenia vlády o samostatnom televíznom vysielaní pre krajanov, termínovaného júnom 2010. Ľ. Machaj načrtol technické možnosti realizácie vysielania vrátane šírenia signálu, a to v nadväznosti na uvoľnenie TV-kanálu z dôvodu ukončenia vysielania športového programu STV3 či potenciálnej možnosti vysielania programu pre krajanov prostredníctvom internetu. RTVS je však v súčasnosti finančne limitovaná a v rámci plnenia úloh svojej verejnoprávnosti musí aktuálne zohľadňovať ekonomické súvislosti, ktoré sa s týmto typom vysielania dotýkajú okrem iného aj v náročnosti nákladov vyplývajúcich z autorských práv. Napriek tomu si Ľ. Machaj uvedomuje dôležitosť príspevku a zároveň služby RTVS voči krajanom, ktorí sa roky dožadovali od vlády SR, ÚSŽZ ako aj STV možnosti prijímania TV vysielania v slovenskom jazyku tak, ako to iné štáty EÚ umožňujú svojim krajanom žijúcim mimo svojej vlasti. M. Vetrák sa s Ľ. Machajom zhodli na nevyhnutnosti pokračovať v tejto téme a postupnými spoločnými krokmi v strednodobom horizonte dospieť k uspokojivému výsledku.

M. Vetrák a Ľ. Machaj hovorili aj o vzájomnej spolupráci pri prezentácii širokospektrálneho života a aktivít krajanských komunít, ako aj zásadných témach problematiky Slovákov žijúcich v zahraničí a ich spätnej väzby na Slovensko v pôsobnosti ÚSŽZ, ktoré má v potenciálnom zornom uhle verejnoprávne médium inštitucionalizované 1. januára 2011. M. Vetrák ocenil doterajší prístup RTVS v pôsobnosti vysielacích štruktúr STV a SRo ako aj programov jednotlivých redakcií oboch médií, prezentujúcich v spravodajských a umelecko-publicistických žánroch osobnosti, počiny a život všetkých tých našich krajanov, ktorí vytvárajú pozitívny obraz o Slovensku v zahraničí. V tomto kontexte vyjadril predseda ÚSŽZ nádej, že aj RTVS v rámci svojej verejnoprávnosti prispeje k úspešnosti spoločensko-kultúrnych a voľnočasovo-zábavných podujatí rámcovaných Dňom zahraničných Slovákov od 4. do 6. júla 2011.