Milan Vetrák vymenoval počas pracovnej cesty v Srbsku za nového člena zboru poradcov Pavla Zimu z Kulpína

Počas pracovnej cesty na návšteve krajanských komunít v Srbsku vymenoval vo štvrtok 12. mája 2011 predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák za člena zboru poradcov Pavla Zimu. Počas slávnostného aktu odovzdal predseda ÚSŽZ rodákovi z Kulpína menovací dekrét člena zboru poradcov. Vzhľadom na profesijnú odbornosť Pavla Zimu a jeho dlhoročné manažérske skúsenosti v energetickej oblasti ako aj viacdimenziálnej orientácii v podnikateľskej sfére a nadväzovaní koncepčných medziregionálnych vzťahov, činnosť P. Zimu bude akcentovať problematiku Dunajskej stratégie, ktorá má zintenzívniť a zefektívniť spoluprácu regiónov v povodí Dunaja v oblasti dopravy, energetiky a životného prostredia.

"Vetrak

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák (vľavo) vymenoval v Báčskom Petrovci Pavla Zimu za nového člena zboru poradcov.

Pavel Zima patrí k dlhoročným aktívnym protagonistom početnej slovenskej komunity v srbskej Vojvodine. Narodil sa 13. novembra 1956 v Kulpíne, kde ukončil slovenskú základnú školu. Následne ukončil maturitou slovenské Gymnázium v Báčskom Petrovci, aby vo vysokoškolských štúdiách pokračoval na Fakulte technických vied v Novom Sade, kde úspešne absolvoval odbor Elektrotechnika energetiky. Po ukončení vysokoškolských štúdií pracoval v elektrohospodárskom podniku Elektrovojvodina v Novom Sade na pracovnom poste inžiniera.

Spoločenská angažovanosť Pavla Zimu bola intenzívne a viacrozmerne spätá so životom slovenskej komunity v Báčskom Petrovci, a keďže aj jeho profesionálne, intelektuálne a ľudské črty citlivo zohľadňovali najnaliehavejšie potreby Slovákov v Báčke, v roku 2000 dostal dôveru od voličov a stal sa primátorom Báčskeho Petrovca. Počas jedného funkčného obdobia (2000 – 2004), čo tento post zastával, sa pričinil o napĺňanie volebného programu a aktivít v Báčskom Petrovci tak v oblasti sociálnej, ako aj spoločensko-kultúrnej, čím významne prispel k všeobecnému rozvoju obce, ako aj zintenzívnenia jej kontaktov v rámci partnerstva s mestom Nitra.

Od roku 2005 sa po vypršaní mandátu primátora Báčskeho Petrovca vrátil P. Zima k svojej pôvodnej profesii do elektrohospodárskeho podniku Elektrovojvodina v Novom Sade, kde prevzal funkciu vedúceho sektoru údržby a od roku 2009 zastáva pozíciu riaditeľa Direkcie pre riadenie a údržbu elektroenergetického systému.

Okrem pracovného nasadenia vo svojom elektroinžinierskom odbore sa Pavel Zima dlhé roky venuje spoločenskej práci, keď sa okrem iných poslaní aktívne zúčastnil na zakladaní Svetového združenia Slovákov v zahraničí, v ktorom v rokoch 2002-2006 zastával funkciu predsedu Revíznej a zmierovacej komisie. Zároveň pre P. Zimu boli príznačné zmysluplné návrhy a iniciatívy v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Srbsku, kde v rokoch 2002 – 2009 zastával funkciu predsedu Výboru pre spoluprácu s lokálnou samosprávou a vyššími orgánmi moci. Vo februári 2011 ho na 4. zasadnutí NRSNM zvolili za člena Správnej rady Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu. Aj v tomto kontexte pokračuje Pavel Zima v aktivitách zameraných na zachovanie a ďalšie rozvíjanie identity Slovákov žijúcich v Srbsku, pričom vo svojom tvorivom úsilí akcentuje najmä kvalitatívne zveľaďovanie pozitívnych slovensko-srbských vzťahov tak v prezentácii slovenskej krajanskej komunite v Srbskej republike, ako aj jej aktivít a nových impulzov smerom k Slovensku.
 

"Vetrak