Mladých historikov priťahujú staré dokumenty

Nedávno vyšla vo vydavateľstve Matice slovenskej publikácia Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku v rokoch (1919 – 1939). Hneď sme ju zaradili do internetovej Knižnice portálu Slovenské zahraničie, pretože patrí medzi nosné diela vydávajúce svedectvo o slovenských aktivistoch v Spojených štátoch amerických od konca prvej do začiatku druhej svetovej vojny a ich pracovných kontaktoch so Slovenskom.

Autorom monografie je mladý historik Štefana Kucík (1979). Pedagogicky pôsobí na katolíckej univerzite v Ružomberku a intenzívne sa venuje skúmaniu minulosti Slovákov v Amerike.Preto sme ho oslovili, aby priblížil čitateľom prostredie, v ktorom študoval, získaval podklady na túto, a predpokladáme i na ďalšie vedecko-popularizačné práce.

Dušan Mikolaj

K môjmu výskumu v USA a Kanade
 

 
"Stefan_Kucik"
 
Meno a priezvisko: Štefan Kucík
 

Názov príspevku:
K môjmu výskumu v USA a Kanade
(Immigration History Research Center)

O mne:
Historik, vo svojej výskumnej činnosti sa zameriavam na slovenské dejiny 19. a 20. storočia s dôrazom na dejiny slovenského vysťahovalectva do Spojených štátov amerických a Kanady.

Životné krédo:
Modli sa a pracuj

Kontakt:
stefan.kucik@ku.sk
 
V roku 2008 som vďaka štipendiám Národného štipendijného programu a Helen and John Ivanco Memorial Research Bursary mal možnosť uskutočniť trojmesačný výskumný pobyt v Spojených štátoch amerických a Kanade pre potreby mojej dizertačnej práce (Podiel amerických a kanadských Slovákov na autonomistickom hnutí na Slovensku v rokoch 1918 – 1938). Moje kroky v USA smerovali do Slovenského ústavu v Clevelande, Ohio a Jankolovej knižnice v Danville, Pensylvánia. V Kanade som navštívil najmä Slovenský archív, ktorý na Ottawskej univerzite v Ottawe, Ontario, buduje prof. M. Mark Stolárik, pôsobiaci na tamojšej katedre histórie ako profesor slovenských dejín a kultúry.

Môjmu výskumnému pobytu v Spojených štátoch a Kanade predchádzala roku 2006 pracovná cesta do USA, v rámci ktorej som okrem iných miest navštívil National Czech and Slovak Museum and Library v Cedar Rapids, Iowa a Immigration History Research Center v Minneapolise, Minnesota.
 
Immigration History Research Center(311 Elmer L Andersen Library, 222 – 21st Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455, http://www.ihrc.umn.edu) je interdisciplinárne výskumné centrum na Minnesotskej univerzite (University of Minnesota). Bolo založené roku 1965 a zameriava sa na výskum medzinárodnej migrácie. Vo svojom archíve (v hĺbke 25 m pod zemou o rozlohe dvoch futbalových ihrísk) sústreďuje jednu z najväčších a najdôležitejších zbierok archiválií k imigrácii do USA na svete. Popri iných archiváliách sústreďuje aj slovaciká a je tak jedným z najdôležitejších centier aj pre výskum dejín emigrácie z územia Slovenska do Ameriky.

Moja návšteva IHRC v roku 2006 sa pretavila do spolupráce na projekte Digitalizácia prisťahovaleckých listov (Digitizing Immigrant Letters), ktorý centrum začalo realizovať roku 2008. Za Slovensko na ňom participujeme spolu s riaditeľkou Archívu Matice slovenskej v Martine PaedDr. Vlastou Bellovou.

V snahe nadviazať na tradíciu, ktorú na Minnesotskej univerzite začal Theodore C. Blegen v 20. rokoch minulého storočia, keď navrhol medzinárodnú spoluprácu v rámci zbierania a uchovávania listov napísaných americkými prisťahovalcami a zaslanými do Nórska, Immigration History Research Center iniciovalo projekt s názvom Digitalizácia prisťahovaleckých listov (Digitizing Immigrant Letters). Cieľom projektu je spolupracovať so širokou varietou inštitúcií v Severnej Amerike i v zahraničí na vytvorení digitálneho archívu korešpondencie medzi prisťahovalcami a ich blízkymi, zabezpečení prekladu uvedených listov do angličtiny a propagovaní výskumu tejto korešpondencie v jednotlivých vedných disciplínach. Je to v súlade s poslaním IHRC – podporovať interdisciplinárny výskum medzinárodnej migrácie, budovať archív dokumentujúci život prisťahovalcov a utečencov, osobitne v Spojených štátoch amerických, a sprístupňovať špecializované poznatky študentom, vyučujúcim a verejnosti.

V rámci pilotného projektu prebiehajúceho od roku 2008 boli digitalizované listy zo zbierok IHRC z obdobia rokov 1850 a 1970, a to jednak pochádzajúce od prisťahovalcov (tzv. americké listy), ako aj adresované prisťahovalcom (tzv. európske listy), v jazyku inom ako anglickom. Webová stránka, na ktorej sú listy zverejnené (http://ihrc.umn.edu/research/dil/index.html), slúži vedcom, učiteľom, študentom i verejnosti na hľadanie nových interpretácií publikovaných listov vyjadrujúcich emócie a intimitu medzi blízkymi, ktorých rozdelil oceán.