Monografiu o Imrichovi Kružliakovi predstavil v Mníchove historik Pavel Pollák, autor knihy a priateľ krajanskej legendy

Mimoriadne podnetné, pričom z aspektu významu pre celú slovenskú krajanskú pospolitosť vo svete aj výnimočné podujatie, sa uskutočnilo v stredu 18. apríla 2018 v Mníchove. V bavorskej metropole Nemecka sa na pôde Generálneho konzulátu Slovenskej republiky stretli priaznivci memoárovej literatúry a spisby a zajedno aj priatelia uchovávajúci si v úcte celoživotný prínos pána Imricha Kružliaka, 103-ročnej krajanskej legendy. Detviansky rodák, ktorý sa aj počas dlhovekosťou požehnanej jesene života teší v Mníchove záujmu priateľov zo Slovenska i krajanov, je vďaka jeho vkladu do spoločensko-politického, spolkového, literárno-duchovného, publicistického a intelektuálneho rozvoja slovenského sveta za hranicami našej vlasti žiarivým a nasledovania hodným prímerom odhodlania, nádeje i obety za "slovenskú vec". Osobitý osobnostný vklad a rozsiahle ideovo-vlastenecké a hodnotové dielo všestranného krajanského doyena a jeho úprimný príklon k slovenskosti i rodisku pod Poľanou sa podujal knižne priblížiť historik Pavel Pollák v monografii s veľavravným názvom Vyznávač kráľovstva ľudského Imrich Kružliak.

Prezentáciu knihy pripravili Generálny konzulát SR v Mníchove a krajanský Slovensko-nemecký kultúrny klub. Na pôde GK SR v Mníchove sa za hostiteľa v príjemnej atmosfére krajanskej vzájomnosti pozvaným hosťom prihovoril Ján Voderadský, generálny konzul SR.  Vo svojom prívete vyzdvihol význam podobných výnimočných stretnutí Slovákov v krajanskom svete, najmä ak sú motivované dokumentárno-literárnymi počinmi spájajúcimi osudy a životné dielo Slovákov žijúcich v zahraničí v myšlienkovo-emotívnom prepojení na Slovensko, na ich vzácnu domovinu, ktorej sa nikdy nespreneverili. Ba práve naopak, životný príbeh Imricha Kružliaka, ktorý –  aj vzhľadom na jeho pokročilý vek 103 rokov – sa nemohol na prezentačnom večere zúčastniť, je iba potvrdením duchovnej zrastenosti a nedeliteľnosti vzťahu hrdých vlastencov – Slovákov, ktorí, súc nedobrovoľnými vyhnancami z vlastnej dedovizne, dokázali aj v emigračnej pospolitosti pôsobiť, tvoriť a vplývať na chod národných dejín 20. storočia "zvonka" s takou odvahou, odhodlaním a vierou, že dnes zažívame pre všetkých Slovákov vo svete i doma motivujúce 25-ročné jubileum vytúženej samostatnej a slobodnej slovenskej štátnosti.

V mene našich krajanov v Mníchove pani Viera Horchová, predsedníčka Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu, privítala hostí zo Slovenska – Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a, samozrejme, Pavla Polláka, 91-ročného autora publikácie Vyznávač kráľovstva ľudského Imrich Kružliak. Aj v prítomnosti pani Hany Pollákovej, autorovej manželky, s eleganciou neformálnosti a krehko ľudsky vyzneli slová Jána Varša, ktorý vyzdvihol nielen mimoriadnu erudovanosť letopiscu – historika Pavla Polláka a výnimočnosť jeho autorsko-bádateľského  "večne snoriaceho nepokoja"  (a nielen v prípade života a diela Imricha Kružliaka), ale aj jeho permanentný záujem o súčasné závažné spoločensko-politické témy na Slovensku i v krajanskom zahraničí.

Tak ako s trpezlivosťou hodnej hlbokého úklonu niekoľko rokov Pavel Pollák meral kroky do knižnice ÚSŽZ ešte na Radlinského ulici, kde vo svojom "Kružliakovom kútiku" obdivuhodne úhľadným rukopisom utkával pracnú bibliografiu, triedil a zaznamenával neraz jedinečné svedectvá dobových médií (najmä novín časopisov) a zajedno si aj sám osviežoval a prinavracal individuálnu historickú pamäť prostredníctvom vzácnej osobnej i verejnej korešpondencie Imricha Kružliaka (a veď bez tohto fundamentu by aktuálne knižné dielko veru ani nemohlo potešiť oko i myseľ), tak aj v prítomnosti dneška s jeho príslovečnou bezprostrednosťou okysličenou dobromyseľnými postrehmi pohotového glosátora je vždy vítaným hosťom – priateľom a spolupracovníkom na pôde úradu na Palisádoch. Zakaždým prekvapiac objavnou témou, udiviac detailnosťou príbehu hoci aj spred 60 i viac rokov (a je jedno, či sa odvinie reč o "jeho téme" INTERHELPO, osobnom priateľovi Alexandrovi Dubčekovi, o povstaleckých škrabancoch pod Strečnom, o zrode priateľstiev s budúcimi osobnosťami politicko-kultúrneho života Slovenska v legendárnom internáte Mladá garda…), ba až ohromiac originalitou názorov, postrehov či  – aj vzhľadom na jeho deväť krížikov – nápadito cieleným sarkazmom vášnivého športového fanúšika.

Prosto – taký je:  "náš Paľko Pollák". Ako autor týchto riadkov si to dovolím povedať s najúprimnejším úmyslom za všetkých pracovníkov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho priaznivcov, priateľov a najmä spolupracovníkov – krajanov, bez ktorých by reálne zhodnocovanie, nastoľovanie tém, vízií, najmä však pokorné a zajedno aj príjemne sebavedomé zveľaďovanie "našej spoločnej slovenskej veci" v blízkom či ďalekom slovenskom zahraničí, bolo vskutku nemysliteľné.

Prirodzene, k slovu sa na slávnostnom prezentovaní publikácie dostal aj sám autor. Vyznávajúc sa zo svojho ľudsko-intelektuálneho, ako aj duchovno-názorového vzťahu k Imrichovi Kružliakovi, dlhoročnému priateľovi a súputnikovi,  Pavel Pollák v íveroch spomienok načrel v mikropríbehoch do mnohého, čo týchto dvoch doyenov slovenskej histórie spájalo. Bolo a doteraz je toho nadostač. Osobitne sa však žiada vyčleniť a podčiarknuť dispozíciu tvorivým duchom v univerzálnosť i jedinečnosť schopnosti odolávať zlobe historického času, pričom zároveň hľadať i nachádzať motivačný elixír ako sebe aj druhým vlievať nádej, povzbudzovať k činu, presvedčivosti osobného príkladu. A bez neho, ako vieme, a život nás o tom dennodenne presviedča, niet pohybu, inšpiratívnosti, ambície, najmä však motivácie konať v mene dobra tak, aby sa náš svet – aj ten slovenský – menil k lepšiemu. Obaja sa stali potvrdením, že iba tam, kde sídli bodrosť pozitívnej mysle, má šancu usadiť sa aj dobro.

Aj preto namiesto doslovu za krajanskou udalosťou  v Mníchove žiada sa radšej prológ zo samotnej knihy Vyznávač kráľovstva ľudského Imrich Kružliak. Obstarala ho báseň Imricha Kružliaka, ktorú vydal pod pseudonymom Marián Žiar.

 

ĽUDIA A ŽIVOT

 

My nie sme iní vo svete,

len iné mená máme.

My nie sme iní v živote,

len iné vyznávame.

My všetci ľudia sme

a ľuďmi chceme byť.

My všetci živí sme

a radi by sme žiť.

Ale náš život krátky

nám málo času dáva.

Kým človek pozná jeho cenu,

už ho svet iný povoláva.

 

X                                    X                                         X

 

Pavel Pollák, osobný priateľ a detailný znalec životných osudov a diela I. Kružliaka (spoločne pôsobili o. i. aj v tíme poradcov prezidenta Michala Kováča), pútavým spôsobom v príbehu poskladanom v mozaike myšlienok, výrokov, najmä však faktografie,  podporenej dejinnými míľnikmi a ívermi príbehov z verejného i súkromného života krajanského aktivistu, filozofa, novinára a spisovateľa, približuje emblematickú osobnosť krajanského sveta v publikácii, ktorá sa vďaka Vydavateľstvu Matice slovenskej v Martine objavila na knižných pultoch s názvom "Vyznávač kráľovstva ľudského Imrich Kružliak" v tohtoročnom predjarí.

Práve JUDr. Pavel Pollák, CSc., s porozumením a podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zozbieral a bibliograficky zdokumentoval dielo, knižné počiny, publicistickú a literárnu činnosť, ako aj mimoriadne plodotvornú a vzácnu listovú korešpondenciu Imricha Kružliaka. Možno povedať, že výsledky jeho práce, vrátane aktuálnej knižnej monografie, sú v súčasnosti pýchou knižničného fondu ÚSŽZ.

V anotácii o diele VYZNÁVAČ  KRÁĽOVSTVA ĽUDSKÉHO IMRICH KRUŽLIAK vydaného Maticou slovenskou sa o. i. píše: 

Imrich Kružliak patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenského exilu. Jeho pôsobenie sa  úzko spája s prelomovými kapitolami dejín Slovenska v 20. storočí. Počas vojny bol vedúcim Úradu slovenskej tlače, ale aj účastníkom SNP. Roku 1947 ho komunisti zatkli a mučili, na Silvestra 1949 ušiel do slobodného sveta. V Mníchove bol šéfredaktorom slovenského kultúrneho vysielania Rádia Slobodná Európa a viedol časopis Horizont, angažoval sa vo Svetovom kongrese Slovákov. Výberová bio-bibliografia, doplnená autentickými fotodokumentmi,  približuje Kružliakov pohnutý život a rozsiahlu literárnu tvorbu.

ĽUDO POMICHAL, ÚSŽZ

 

Pavel Pollák (91)

slovenský právnik a historik

  • V roku 1952 vyštudoval právo a popri ňom aj dejiny na Univerzite Komenského v Bratislave.
  • Po absolvovaní vysokej školy pracoval v Slovenskej akadémii vied.
  • V čase normalizácie bol zo SAV prepustený a po politických čistkách sa zamestnal ako robotník v Závodoch ťažkého strojárstva.
  • V roku 1989 bol rehabilitovaný.
  • V rokoch 1989 – 1991 pracoval na Úrade vlády SR.
  • V rokoch 1991 – 1992 pôsobil ako asistent Alexandra Dubčeka vo Federálnom zhromaždení.
  • V rokoch 1993 – 2010 pracoval v Prezidentskej kancelárii SR.
  • Autor monografie Dejiny vysťahovaleckého družstva Interhelpo v sovietskej Kirgízii (1962)
  • Autor a spoluautor viacerých spomienkových kníh a štúdií o A. Dubčekovi, naposledy Tak sme ho poznali (2016)
  • Autor 30 dielov originálnych prezidentských kroník (uložené v Prezidentskej knižnici SR)

 

Na titulnej fotografii:

Na prezentácii knihy VYZNÁVAČ KRÁĽOVSTVA ĽUDSKÉHO IMRICH KRUŽLIAK na pôde Generálneho konzulátu SR v Mníchove (zľava): Ján Voderadský, generálny konzul SR v Mníchove, Pavel Pollák, autor monografie o I. Kružliakovi, Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na snímkach vo fotogalérii:

Autor knihy Pavel Pollák s manželkou Annou a predsedom ÚSŽZ Jánom Varšom v prítomnosti vnuka pána Kružliaka – Branislavom (na snímke stojaci vľavo) navštívili Imricha Kružliak v jeho súkromí a zotrvali s ním vo štvrtok 19. apríla 2018 v príiejmej atmosfére rozhovoru a spomienok.

Imrich Kružliak pred pár týždňami  – 19. apríla 2018 (uprostred), po jeho pravici Pavel Pollák, na ľavej strane jeho manželka Anna. K tomuto stretnutiu Pavel Pollák v interview pre PRAVDU (obsiahly rozhovor na štyroch stranách pripravil publicista VLADIMÍR JANCURA v  prílohe Víkend 12. mája 2018) povedal:

"Prezentácia sa konala na pôde Generálneho konzulátu SR v Mníchove za účasti zástupcov početnej tamojšej slovenskej komunity. Nie, Imro sa toho, bohužiaľ, nezúčastnil. Navštívili sme ho až na druhý deň uňho doma, hoci mnohí nás odrádzali, vraj nie je na to v potrebnej kondícii. Ale keď sme sa tam objavili, privítal nás srdečne ako kedysi a zotrvali sme spolu v družnej besede takmer dve hodiny. Je síce na invalidnom vozíku a nie je celkom fit, ale dlhodobá pamäť mu funguje výborne, a tak sme si mohli na mnohé zaspomínať. Knihe sa úprimne potešil."

Foto: Daniel Demjén, ÚSŽZ

Historik Pavel Pollák.

Foto: Robert Hüttner, Pravda

Okamihy prezentácie v Mníchove v stredu 18. apríla 2018 na pôde Generálneho konzulátu SR.

Krajania v Mníchove prejavili o publikáciu patričný záujem.

Ján Varšo v spoločnosti našich krajanov.

Predsedníčka SNKK Viera Horchová blahoželá Pavlovi Pollákovi.

Aktéri prezentácie a hostia zo Slovenska v spoločnosti hostiteľa – generálneho konzula SR v Mníchove Jána Voderadského.

Pavel Pollák, osobný priateľ I. Kružliaka a autor knihy VYZNÁVAČ KRÁĽOVSTVA ĽUDSKÉHO IMRICH KRUŽLIAK,  bol v spoločnosti svojej manželky jedným z gratulantov v decembri 2014 v Mníchove na oslave 100. narodenín Imricha Kružliaka.

Titulná strana publikácie VYZNÁVAČ KRÁĽOVSTVA ĽUDSKÉHO IMRICH KRUŽLIAK.

Pavel Pollák počas prezentácie knihy 18. apríla 2018 v Mníchove.

Foto: Martin Oscitý, Jarmila Buchová – Slovensko-nemecký kultúrny klub, Mníchov

 

INTERVIEW S PAVLOM POLLÁKOM

O IMRICHOVI KRUŽLIAKOVI  ČÍTAJTE

NA PORTÁLI  SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2648/historik-pavel-pollak-kruzliakovo-storocie-ma-viac-ako-sto-rokov