Možnosť prepadnutia dotácií!

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) zaslal prijímateľom dotácií vo svojej pôsobnosti prevažnú väčšinu návrhov dotačných zmlúv v septembri tohto roka. Spolu so vzormi čestných vyhlásení a ďalších dokumentov ich prijímatelia mali čo najskôr zaslať ÚSŽZ späť, aby úrad mohol schválenú dotáciu poskytnúť. Posledné dotačné zmluvy boli zaslané najneskôr koncom septembra 2011.

Keďže sa blíži termín vyúčtovania finančných vzťahov ÚSŽZ so štátnym rozpočtom a dotýka sa to aj dotácií, ÚSŽZ je prinútený určiť hraničný termín. Platí rovnako pre všetkých a po jeho uplynutí schválená dotácia, žiaľ, prepadne v prospech štátu ako nevyužitá.

Ak ani do 30. novembra 2011 prijímatelia nedoručia ÚSŽZ podpísanú dotačnú zmluvu, ku ktorej budú pripojené všetky požadované sprievodné dokumenty, dotácia prepadne! K sprievodným dokumentom patria štandardne správne vyplnené čestné vyhlásenia    č. 1 až 5 a ďalšie dokumenty (napr. autorské súhlasy), ktoré sú špecifikované priamo v dotačnej zmluve, a to v osobitných podmienkach pre udelenie dotácie (článok IV dotačnej zmluvy).

Vo viacerých prípadoch nemajú prijímatelia dotácií ešte stále vyrovnané vzťahy so štátom a ÚSŽZ opätovne upozorňuje všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí- krajanov, aby si vyriešenie takýchto nezrovnalostí nenechávali na poslednú chvíľu. Ak totiž ÚSŽZ ani do 30. novembra 2011 nedoručia požadované účtovné dokumenty, ktoré sú nevyhnutné na riadne vyúčtovanie predchádzajúcich dotácií, ÚSŽZ nemôže podpísať schválené dotačné zmluvy na rok 2011 a dotácia tak ostane nevyužitá a prepadne v prospech štátu.

V prípadoch hodných osobitného zreteľa (úraz, hospitalizácia, výnimočná situácia, vojnové ohrozenie, prírodná katastrofa a pod.) a v miere, v akej to povoľujú všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy ÚSŽZ, môže predseda úradu rozhodnúť, že sa hraničný termín- 30. november 2011, predĺži o obmedzený nevyhnutný čas s cieľom doriešiť otvorené otázky zásadného významu brániace podpisu dotačnej zmluvy a poskytnutiu dotácie. Predseda ÚSŽZ si pred rozhodnutím vyžiada písomné stanovisko riaditeľa odboru TIMMKO a internej kontrolórky ÚSŽZ.

Ak prijímateľ už schválenej dotácie oznámil, že sa jej vzdáva, a napriek výzve ÚSŽZ od tohto zámeru vzdať sa jej neupustil, dotácia rovnako po 30. novembri 2011 prepadne. ÚSŽZ v tejto súvislosti považuje za vzdanie sa dotácie len tie žiadosti, ktoré mu boli doručené v písomnej podobe. Žiadatelia, ktorí sa vzdali dotácie len v elektronickej forme, majú do 30. novembra 2011 ešte stále možnosť svoje rozhodnutie zmeniť.