Na gymnáziu v chorvátskej Požege sa ozýva slovenčina!

V piatok 10. mája 2013 sa v meste Požega v strednej Slavónii, časti Chorvátska hojne obývanej slovenskou národnostnou menšinou, uskutočnila v priestoroch gymnázia významná udalosť v rámci slávnostných Dní Gymnázia Požega rámcovaných Dňami Európy. V kultúrnom programe Akadémie študentov školy slávnostne uviedol jej riaditeľ Pavao Bucić v prítomnosti Jeho Excelencie Romana Supeka, veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátskej republike, Augustína J. Langa, riaditeľa teritoriálneho, kultúrneho a informačného odboru Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Andreja Kurica,  predsedu Zväzu Slovákov v Chorvátsku, nový vyučovací predmet  – slovenský jazyk a literatúra.

Zväz Slovákov v Chorvátsku a jednotlivé odbory Matice slovenskej v mestách a obciach rokmi profilujú vplyv ich pôsobnosti okrem zachovávania kultúrneho a duchovného dedičstva slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátskej republike najmä na rozvoj vzdelanostnej úrovne detí a mládeže. Akcent sa, celkom prirodzene, pritom kladie  na výučbu slovenského jazyka v základných školách, ako aj mimoškolské aktivity detí v rôznych literárno-recitačných, divadelných či folkloristických krúžkoch. Každoročne táto podnetná práca pedagógov – učiteľov slovenčiny prináša svoje plody v rozmanitosti a pestrosti podujatí, festivalov a súťaží.

Slovenská stopa už od roku 1888

Skutočnosť, že kvalita, úroveň a dosah výučby slovenčiny na základných školách v Chorvátsku si nachádza odozvu aj v rezorte školstva Chorvátskej republiky, potvrdila aktuálna udalosť v meste Požega v strednej Slavónii na severovýchode krajiny. Práve v tejto oblasti žije početná slovenská národnostná menšina v takých centrách slovenského kultúrneho a spolkového života ako sú Osijek, Našice, Markovac Našički, Miljevac, Jelisavac, Josipovac či Jakšič. Až doteraz sa v nich úsilie vštepovať lásku k slovenskosti u najmladšej generácii spájalo s učebnými osnovami slovenského jazyka a literatúry na základných školách. Piatok 10. mája priniesol počas slávnostnej akadémie v rámci Dní Gymnázia Požega v priestoroch modernej budovy školy na ulici Dr. Franje Tudjmana historický posun slovenčiny v Chorvátsku na doslova vyšší stupeň.

V rámci kultúrneho programu pripraveného samotnými študentmi, pričom úlohy bezprostredného spolumoderátora programu oceňovania najlepších študentov v rámci Dní Európy sa zhostil samotný riaditeľ gymnázia Dipl. Ing. Pavao Bucić, sa v preplnenej aule dostalo uznaniu a aplauzu slávnostnému uvedeniu slovenského jazyka do obsahu učebného programu gymnázia. Odteraz sa slovenčina a slovenská literatúra začne na Gymnáziu v Požege vyučovať ako fakultatívny predmet, pričom ide o prvú strednú školu v krajine, kde sa začne vyučovať slovenský jazyk v rámci riadneho vyučovacieho procesu.

Pre študentov z radov slovenskej národnostnej menšiny je táto správa o to radostnejšia a cennejšia, že Gymnázium v Požege patrí k najprestížnejším vzdelávacím zariadeniam vôbec v rámci celého Chorvátska. V meste, ktorého príbeh sa v historických prameňoch a dokumentoch odvíja ešte z rímskych čias, pričom zachované písomnosti sa viažu k roku 1277, je totiž práve Gymnázium Požega ovenčené tradíciou jednej s najstarších škôl v Chorvátsku. Fundament Gymnázia Požega bol postavený ešte v dávnom roku 1699, aby v rokoch 1771-1776  tu  zažila aj svoje slávne obdobie vysoká škola Academia Posegana s dvoma fakultami – filozofickou a teologickou.

Riaditeľ školy Pavao Bucić vo svojom príhovore vysoko ocenil prínos slovenskej národnostnej menšiny do kultúrneho i spoločenského diania mesta Požega, pričom prejavil radosť nad tým, že práve Gymnáziu, v čele ktorého stojí (v súčasnosti sa v škole učí v 22 triedach 655 študentov, z toho 406 dievčat), sa dostalo cti otvoriť fakultatívnu výučbu slovenčiny. „Slováci a slovenčina v kontexte našej školy sa neprejavujú iba v našej prítomnosti, svoj pevný bod majú v dianí školy už napevno ukotvený v jej histórii,“ povedal po slávnosti P.  Bucić, pričom poukázal na výnimočnosť hvezdárne. Nie náhodou, veď bola založená na podnet Otona Kučeru – pedagóga so slovenským pôvodom, ktorý pôsobil v škole ako mladý profesor a v roku 1888 práve vďaka jeho pričineniu tu vyrástla prvá školská hvezdáreň na území dnešného Chorvátska. Doplňme, že hvezdáreň má okrem skvelých dispozícií rozhľadne na celú Požegu a okolie doliny aj výborné parametre astronomického pozorovania, na ktoré slúži kupola s priemerom päť metrov.

Nový impulz vo vzťahoch Slovákov a Chorvátov

Jeho Excelencia Roman Supek, veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe, poďakoval riaditeľovi gymnázia i prítomným pedagógom a študentom za pozornosť a priazeň, ktorej sa Slováci v Požege tešia u väčšinového chorvátskeho obyvateľstva. Ocenil význam doterajších kultúrnych vzťahov medzi Chorvátskom a Slovenskom a z hľadiska ich ďalšieho rozvoja ako aj vzájomného poznania našich národov vyjadril plnú podporu fakultatívnej výučbe slovenčiny na Gymnáziu v Požege.

V neformálnej debate po slávnostnej akadémii  sa Pavao Bucić podelil s Andrijom Kuricom, predsedom Zväzu Slovákov v Chorvátsku, aj s poznatkami zo zákulisia zavedenia slovenčiny do programu výučby školy. Príjemne prekvapil ohlas v radoch študentov, najmä však ich rodičov, ktorí fakultatívne vyučovanie slovenského jazyka a literatúry iniciovali svojimi podpismi aj v záujme toho, aby nová generácia Slovákov mala pri porozumení štátnych orgánov, najmä rezortov školstva Chorvátska i Slovenska, vytvorené v oblasti s vysokou koncentráciou slovenskej národnostnej menšiny dôstojné podmienky na pestovanie jazyka a kultúry svojich predkov aj v rámci stredoškolského programu. V prvej etape sa podľa riaditeľa gymnázia P. Bucića počíta s výučbou slovenčiny pre 30 študentov prvého a druhého ročníka, záujem o slovenský jazyk však aj podľa slov A. Kurica bude určite ešte vyšší.

ĽUDO POMICHAL

Foto autor

 

Na snímkach vo fotogalérii približujeme slávnosť akadémie študentov Gymnázia Požega. V rámci nej otvoril riaditeľ školy P. Bucić v prítomnosti JE R. Supeka, veľvyslanca SR v Záhrebe, A. J. Langa, riaditeľa teritoriálneho, kultúrneho a informačného odboru Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, A. Kurica, predsedu Zväzu Slovákov v Chorvátsku, ako aj Pavla Tregera, pedagóga školy a zároveň predsedu Matice slovenskej v Jakšiči, fakultatívne vyučovanie slovenského jazyka a literatúry na Gymnáziu Požega ako na vôbec prvej strednej škole v Chorvátsku.

V rámci kultúrneho programu sa slovenskými ľudovými piesňami prezentovali študenti gymnázia slovenskej národnosti Leonarda Vidović a Matej Marianović, ktorý v septembri nastupuje na štúdium akordeónu na VŠMU v Bratislave.

Gymnázium Požega sídli vo vynovených moderných priestoroch, exteriér i interiér školy pôsobí inšpiratívne a cítiť v ňom tvorivý duch európskej školy 21. storočia.