Na jednotnej prezentácii Slovenska by sa mali podieľať aj krajania

V duchu aktuálnej koncepcie jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí, ktorá by mala byť onedlho schválená vládou SR, sa nieslo pracovné rokovanie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milana Vetráka s generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) Petrom Belinským a jeho zástupcom Františkom Stanom.

Od jednotnej prezentácie Slovenska a budovania dobrého mena Slovenska v zahraničí sa očakáva zefektívnenie a koncepčnosť prezentačných aktivít, synergické združovanie finančných a intelektuálnych zdrojov v spoločnom záujme, a takéto ciele možno neraz dosiahnuť včasným a vhodným zapojením krajanov, krajanských organizácií, či celých krajanských komunít do projektov realizovaných zo strany Slovenska.

M. Vetrák sa nazdáva, že v rámci teritoriálneho zamerania jednotnej prezentácie Slovenska by bolo možné vhodne skĺbiť činnosť slovenských (kultúrnych) inštitútov so slovenskými kultúrnymi a informačnými centrami, ktoré si budujú viaceré komunity Slovákov žijúcich v zahraničí, a to aj s pomocou dotácií udeľovaných ÚSŽZ, prípadne využiť takéto centrá na prezentáciu Slovenska v krajinách, kde nie je zriadený slovenský (kultúrny) inštitút.

Obe strany sa zhodli na potrebe užšej spolupráce, ktorá by sa mala realizovať postupne v dvoch fázach. V prvej fáze by došlo k informačno-komunikačnému prepojeniu webových sídiel (portálov) oboch inštitúcií a k priebežnému poskytovaniu informačných materiálov o Slovensku a o podpore cestovného ruchu zo strany SACR, ktoré by ÚSŽZ následne distribuoval medzi Slovákov žijúcich v zahraničí. V druhej fáze by sa vytvoril spoločný expertný tím, ktorý by definoval priority jednotnej prezentácie Slovenska na najbližší rok s prepojením na krajanov, čo by bolo možné zohľadniť pri podpore projektov v rámci dotačného systému v pôsobnosti ÚSŽZ. Z tohto dôvodu ÚSŽZ už aj tento rok prizval za člena dotačnej komisie zástupcu SACR, keďže má poznatky, že téma rozvoja cestovného ruchu a propagácie Slovenska v zahraničí silno rezonuje vo viacerých krajanských komunitách po celom svete.