Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 312 z 12. mája 2010

Po dohode s Ministerstvom financií SR predkladá vedúci Úradu vlády SR spolu s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí materiál „Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 312 z 12. mája 2010“ na rokovanie vlády SR ako iniciatívny materiál.

Cieľom materiálu je úprava uznesenia vlády SR č. 312 z 12. mája 2010, ktorým vláda SR v bode B.1. súhlasila v nadväznosti na bod A.1 tohto uznesenia s uvoľnením prostriedkov z rezervy vlády v sume 223 707 eur pre Úrad vlády SR (a následne pre Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako jeho rozpočtovú organizáciu) na projekt s názvom „Spomienka na Martina Jonáša“, a to 50 000 eur na odkúpenie budovy, 100 000 eur na odkúpenie pôvodného interiéru a 73 707 eur na rekonštrukciu budovy.
Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 312 z 12. mája 2010 v bode B.1. predkladá vedúci Úradu vlády SR spolu s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z dôvodu, že schválené znenie tohto uznesenia sa v praxi ukázalo ako nerealizovateľné a je ho potrebné preformulovať.

Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy a zamestnanosť vo verejnej správe, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na podnikateľské prostredie, ako ani sociálne vplyvy. Návrh materiálu bol predmetom predbežného pripomienkového konania, pričom príslušné ministerstvá k doložke vybraných vplyvov nevyjadrili žiadne pripomienky.

Návrh materiálu je predmetom medzirezortného pripomienkového konania v termíne od 21. 11. 2011 do 2. 12. 2011.

Pripomienkovať materiál je možné iba prostredníctvom portálu právnych predpisov. Materiál sa nachádza na webovej lokalite:
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=490&matEID=4690&langEID=1

Obal materiálu
Návrh uznesenia
Predkladacia správa
Vlastný materiál
Príloha
Doložka vplyvov
Návrh komuniké