Návrh smernice o dotáciách

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravil na pripomienkové konanie návrh Smernice o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Smernica ustanovuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií v pôsobnosti úradu v roku 2012.

Obsah dotačnej smernice zodpovedá štandardu, ktorý pre udeľovanie prijali ministerstvá a iné orgány štátnej správy SR. Takisto plne zohľadňuje požiadavky finančnej kontroly a interného auditu Úradu vlády SR.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ponúka možnosť všetkým, ktorí majú záujem, aby v období od 7. 11.- 25. 11. 2011 vyjadrili svoje pripomienky k tomuto návrhu smernice na emailovej adrese:

uszz@uszz.gov.sk

 Trojtýždenná lehota je štandardnou lehotou na pripomienkovanie materiálov na Slovensku.

Podľa týchto pravidiel sa pripomienkou rozumie v určenej lehote uplatnený a zdôvodnený návrh na úpravu návrhu. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu). Za pripomienku sa považujú aj návrhy, ktoré obsahujú konkrétne výhrady k textu a spôsob odstránenia namietaných nedostatkov textu. Na podnety (názory, námety, odporúčania), ktoré budú zaslané po lehote, t. j. neskôr ako 25. 11. 2011, ÚSŽZ nie je povinný prihliadať a ani ich vyhodnocovať.

Priložené dokumenty:

 
List predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Vetráka krajanom

Text návrhu- Smernica o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ÚSŽZ

Príloha č. 1 Členenie dotačného systému

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie (ČV) o vysporiadaných finančných vzťahoch- fyzická osoba (FO)

Príloha č. 3 ČV o konkurze a reštrukturalizácii (FO)

Príloha č. 4 ČV o výkone rozhodnutia (FO)

Príloha č. 5 ČV o nelegálnej práci (FO)

Príloha č. 6 ČV o nedoplatkoch na poistnom (FO)

Príloha č. 7 ČV o súčinnosti pri dokumentačnej činnosti (FO)

Príloha č. 8 Spôsob prezentácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prijímateľom

Príloha č. 9 Autorský súhlas

Príloha č. 10 Údaje o žiadateľovi – sumarizačná tabuľka

Príloha č. 11 Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku RRRR
 
Príloha č. 12 Popis projektu

Príloha č. 13 Celkový rozpočet projektu

Príloha č. 14 Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch za posledné tri roky
 
Príloha č. 15 ČV o duplicite financovania z verejných zdrojov (FO)

Príloha č. 16 ČV o úplnosti a pravdivosti údajov  (FO)

Príloha č. 17 ČV o mieste, kde sa nachádzajú originály dokladov   (FO)


Príloha č. 18 ČV o vedení účtovnej evidencie v inom ako slovenskom jazyku (FO)


Príloha č. 19 Písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti so stavebnou úpravou

Príloha č. 20 Špecifikácia projektu týkajúca sa škôl, vzdelávacích centier a predškolských zariadení

Príloha č. 21 Špecifikácia projektu týkajúca sa akvizičnej činnosti múzeí a galérií

Príloha č. 22 Špecifikácia projektu týkajúca akvizičnej činnosti knižníc

Príloha č. 23  Špecifikácia projektu týkajúca sa zabezpečenia ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva

Príloha č. 24 ČV o nemožnosti uhradiť reštaurovanie výlučne z vlastných zdrojov-  právnická osoba (PO)

Príloha č. 25 Reštaurátorský rozpočet týkajúci sa objektu kultúrneho dedičstva

Príloha č. 26 Technické parametre objektu kultúrneho dedičstva

Príloha č. 27 Projekty zamerané na aktivity v knižničnej oblasti – reštaurovanie, konzervovania, digitalizácia

Príloha č. 28 Doplňujúce údaje a technické parametre pri preklade diela a jeho publikácii a pri publikačnej činnosti spojenej s tradičnou ľudovou kultúrou

 
Príloha č. 29 Špecifikácia projektu týkajúceho sa vydania zvukového alebo multimediálneho nosiča
 
Príloha č. 30 Špecifikácia projektu pre komunitné centrá
 
Príloha č. 31 ČV k prekladu literárneho diela (FO)
 
Príloha č. 32 Špecifikácia projektu pre neperiodickú publikáciu
 
Príloha č. 33 Špecifikácia projektu pre periodickú publikáciu
 
Príloha č. 34 Špecifikácia projektu pre kultúrne a informačné centrá
 
Príloha č. 35 Špecifikácia projektu na vydanie nosiča zvukového a obrazového záznamu

Príloha č. 36 POTVRDENIE O PRIJATÍ

Príloha č. 37 KONTROLNÝ LIST PREDBEŽNEJ FINANČNEJ KONTROLY

Príloha č. 38 Mimoriadne rozhodnutie predsedu úradu o poskytnutí dotácie v rámci dotačného systému v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Príloha č. 39 ZMLUVA

Príloha č. 40 DODATOK k zmluve

Príloha č. 41 Všeobecné minimálne požiadavky na vyúčtovanie dotácie

Príloha č. 42 a 43 Finančné vyúčtovanie dotácie – formulár A, Finančné vyúčtovanie iných zdrojov vynaložených na spolufinancovanie projektu – formulár A (FO)

Príloha č. 42 a 43 Finančné vyúčtovanie dotácie – formulár B, Finančné vyúčtovanie iných zdrojov vynaložených na spolufinancovanie projektu – formulár B (FO- podnikateľ)

Príloha č. 42 a 43 Finančné vyúčtovanie dotácie – formulár C, Finančné vyúčtovanie iných zdrojov vynaložených na spolufinancovanie projektu – formulár C (právnická osoba)

Príloha č. 44 Vecné vyhodnotenie projektu
 
Príloha č. 45 ČV o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania (FO)
 
Príloha č. 46 ČV o obsahovej správnosti prekladu účtovných dokumentov (FO)

Príloha č. 47 Platobná inštrukcia bankového spojenia príjemcu adresovaná platiteľovi  pri cezhraničných prevodoch v prospech účtu klienta odvod výnosov (úrokov)

Príloha č. 48 Platobná inštrukcia bankového spojenia príjemcu adresovaná platiteľovi pri cezhraničných prevodoch v prospech účtu klienta vrátenie finančných prostriedkov (dotácie)