Nová platobná inštrukcia ÚSŽZ pre žiadateľov o dotácie

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí  si dovoľuje upozorniť žiadateľov o dotácie na projekty v pôsobnosti ÚSŽZ na novú platnú platobnú inštrukciu pre prípadné vrátenie dotácií alebo jej častí za ktorýkoľvek rok. Doteraz platné účty z technických dôvodov nie sú platné. Za technické problémy vzniknuté touto zmenou sa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí  dotknutým žiadateľom o dotácie ospravedlňuje.

Platobná inštrukcia bankového spojenia príjemcu, adresovaná platiteľovi pri cezhraničných prevodoch v prospech účtu klienta

Základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT:

 • Názov banky: (sprostredkujúca banka):

          Všeobecná úverová banka , a.s.

          Mlynské Nivy 1

          829 90 Bratislava

 • Swiftová adresa banky: SUBASKBX
 • Číslo účtu príjemcu platby: 000000-7000457360/8180. resp. číslo účtu klienta vo formáte IBAN: SK 8881800000007000457360
 • V-symbol: „12“
 • Klient: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 • Účel platby: Vrátenie dotácie zo štátneho rozpočtu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 Platobná inštrukcia bankového spojenia príjemcu, adresovaná platiteľovi pri cezhraničných prevodoch v prospech účtu klienta, v anglickom jazyku

Please, pay to:

Všeobecná úverová banka , a.s.

Mlynské Nivy 1

829 90 Bratislava

Slovakia

 • SWIFT: SUBASKBX
 • F/O: Beneficiary´s account No. IBAN: SK 8881800000007000457360
 • V-symbol : „12“
 • Beneficiary: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Bratislava, Slovakia
 • Remittance information: return pay to the State Treasury Slovakia, Europe