Novela zákona č. 474/2005 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky prerokovala a schválila novelu zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov s tým, že vypustila z § 12 ods. 1, prvá veta,  citovaného zákona slová: „do 1. augusta 2007“.
Uvedená novela bola schválená  v rámci vládneho návrhu  zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v čl. IV., ktorý nadobúda účinnosť 31. júla 2007.
Po uvedenej úprave § 12 ods. 1, prvá veta, zákona č. 474/2005 Z. z. znie:

„Preukaz zahraničného Slováka vydaný podľa doterajšieho zákona sa považuje za osvedčenie vydané podľa tohto zákona.“