NR SR aj o zmenách v zákone č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí

Návrh novely zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorý kabinet prerokoval 9. januára 2013, Ministerstvo vnútra SR vypracovalo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR. O predmetných zmenách rokujú poslanci Národnej rady SR. Hlavným cieľom návrhu je zapracovanie európskeho práva do slovenskej legislatívy – okruh štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým po splnení stanovených podmienok možno udeliť dlhodobý pobyt, sa rozšíri o osoby s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou. Tieto osoby budú teda môcť po istom čase získať dlhodobý pobyt.

Novelou sa tiež zapracúvajú požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe zákona o pobyte cudzincov, napríklad ustanovenia upravujúce

* udeľovania a obnovovania prechodného pobytu na účel podnikania;

* prechodný pobyt Slovákov žijúcich v zahraničí, pričom sa odbúravajú takmer všetky administratívne povinnosti, ktoré sa na nich v súčasnosti vzťahujú;

* okruh štátnych príslušníkov, ktorí môžu podať žiadosť o udelenie pobytu na území SR;

* asistovaný dobrovoľný návrat;

* oznamovacie povinnosti cudzincov a rôznych právnických osôb;

* vydávanie dokladov o pobyte.

Mení sa aj zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle, ktorá okrem zmien vyplývajúcich z transpozície európskej smernice prináša úpravu ustanovení pri riešení problémov vznikajúcich počas azylového konania. Okrem iného sa rozširujú dôvody zániku azylu a zastavenia konania o azyle, nanovo sa upravuje zánik doplnkovej ochrany a tiež sa rozširujú dôvody jej zániku.

V zákone č. 171/1993 o Policajnom zbore Z. z. dôjde k úprave snímania identifikačných znakov cudzincov a oprávnení pri zabezpečovaní kontroly hraníc SR. Navrhuje sa tiež zlúčiť služby hraničnej a cudzineckej polície ako ďalší prvok v postupnom budovaní Integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc. Jeho fungovanie si vyžaduje zabezpečiť líniové riadenie všetkých zložiek podieľajúcich sa na riadení kontroly vonkajších hraníc.

Navrhujú sa tiež zmeny v zákone č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí: doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý ho vydal.

Dôjde aj k úpravám v Občianskom súdnom poriadku /zákon č. 99/1963 Zb./, a v zákone č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov SR, kde je potrebná samostatná úprava konania o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zaistení z dôvodu špecifickosti tohto konania; a v zákone č.1245/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v ktorom sa okrem iného navrhuje možnosť požiadať o urýchlené vydanie dokladu o pobyte.

Navrhované zmeny by mali byť účinné od 1. mája 2013.