O krok bližšie k Slovenskému kultúrnemu centru v Chorvátsku

Na projekt Slovenského kultúrneho centra v meste Našice vláda Chorvátskej republiky dodatočne vyčlenila zo svojej rezervy potrebné financie, rovnaký krok sa očakáva zo strany Slovenskej republiky

Na pôde Úradu vlády Slovenskej republiky sa v pondelok 11. apríla uskutočnilo rokovanie zástupcov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstva zahraničných vecí SR a Ministerstva kultúry SR so zástupcami parlamentu Chorvátskej republiky, Veľvyslanectva Chorvátskej republiky v SR, Zväzu Slovákov v Chorvátsku a Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku o súčasnom stave projektu Slovenského kultúrneho centra v Chorvátsku v meste Našice. Zástupcovia oboch krajín podporili dokončenie realizácie projektu, ktorý vznikol ešte v roku 2002na základe dohody vlád Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky o recipročnom zriadení múzeí príslušných menšín na Slovensku a v Chorvátsku.

V intenciách spomínanej vládnej dohody vzniklo v roku 2006 Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v devínskej Novej Vsi začlenené do organizačnej štruktúry Slovenského národného múzea. Na jeho zriadení sa podieľala každá zmluvná strana sumou 150 000 €. Chorvátska vláda už splnila podmienky na zriadenie takéhoto kultúrneho centra aj v Chorvátsku a vyčlenila zo svojej rezervy 150 000 €. Očakáva sa doriešenie finančnej otázky zo strany Slovenska tak, aby sa mohla realizácia projektu úspešne zavŕšiť.

Projektu vyjadrili podporu všetky strany zúčastnené na rokovaní. Zhodli sa v názore, že najvhodnejšou alternatívou financovania projektu by bolo vyčlenenie rozpočtových prostriedkov z rezervy vlády tak, ako tomu bolo na chorvátskej strane. O tejto možnosti chce M. Vetrák rokovať v najbližšom období s predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou.

M. Vetrák vidí v dobudovaní Slovenského kultúrneho centra v Našiciach vhodný spôsob ako zabezpečiť pre slovenskú komunitu v Chorvátsku dôstojný kultúrny, spoločenský a vzdelávací priestor. Tým by sa dosiahol multiplikačný efekt vo vzťahu k príslušníkom tejto komunity, ktorých sa pri sčítaní obyvateľstva prihlásilo k slovenskej národnosti výrazne menej ako žije v Chorvátsku podľa odhadu zástupcov Zväzu Slovákov v Chorvátsku prítomných na rokovaní. Dobudovanie centra by tak v konečnom dôsledku mohlo napomôcť revitalizácii krajanov, posilneniu ich národného povedomia a väzieb s domovským štátom. Otvorenou otázkou sú náklady, ktoré sa predpokladajú v ďalších rokoch v súvislosti s prevádzkou Slovenského kultúrneho centra v Našiciach.

"DSC09070"

"DSC09054"

"DSC09061"