O možnostiach štúdia krajanov na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal vo štvrtok 24. júla 2014 na pôde úradu doc. Ľubomíra Batka, Dr. theol., dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v sprievode MUDr. Alexandra Kurtanského, predsedu Rady predsedov odborových organizácií UK. Obe strany načrtli počas rokovania možné prieniky ich aktivít a v súvislosti s tým aj perspektívy potenciálnej spolupráce.

Ústrednou témou pracovného stretnutia bolo načrtnutie a posúdenie možnosti štúdia Slovákov žijúcich v zahraničí na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.  Igor Furdík privítal záujem o študentov z radov Slovákov žijúcich v zahraničí a informoval o využití každoročnej ponuky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o štúdium teológie v rámci vládnych štipendií. Zároveň oboznámil hostí aj o iných možnostiach využitia dotačného systému v súlade s udržiavaním slovenskosti a spolupatričnosti  v radoch slovenskej mládeže.  Podľa slov I. Furdíka, „bolo by zaujímavé vypracovať napríklad projekty misionárov slovenskosti, realizovať školy v prírode, letné tábory a pod.“

Ľubomír Batka ocenil angažovanie sa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v otázkach vzdelávania našich krajanov a v hľadaní možností rôznych prienikov  cez školské ustanovizne. Vyslovil želanie, že by privítal, ak by na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave študovali viacerí študenti z radov krajanov, napríklad  aj formou samoplatcov.

Igor Furdík informoval  o možnej podpore štúdia Slovákov zo zahraničia na Slovensku zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  Obidve strany sa dohodli, že v nasledujúcom období sa zástupcovia ÚSŽZ a Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK stretnú za účelom zistenia aktuálnych možností spolupráce.