O návrate slovenských odborníkov zo zahraničia

Na Slovensku sa v súčasnosti pripravuje projekt na návrat našich odborníkov, žijúcich krátkodobo či dlhodobo v zahraničí  domov do vlasti. V tomto kontexte, hoci predmetná problematika nepatrí do gescie a systemizácii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, dávame do pozornosti informáciu Centra vedecko-technických informácií SR – Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia.

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Výzvy na predkladanie zoznamu pozícií oprávnených subjektov (do 31.08.2018) vyhlásenej Radou podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia, ktorá je orgánom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle uznesenia vlády SR č. 368/2015.

Cieľom danej výzvy je predloženie zoznamu pozícií, ktoré je možné zaradiť do schémy podpory a následne obsadiť odborníkmi zo zahraničia.  V rámci danej výzvy nie je možné predkladať projekty inštitucionálnej podpory.

Podrobné informácie o danej schéme nájdete na webovej stránke

https://www.vedatechnika.sk/SK/O-SCHEME-NAVRATY/Stranky/default.aspx

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

Centrum vedecko-technických informácií SR

administrátor Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia

e-mail: navraty@cvtisr.sk

tel: 02/69 253 130

Výzva na predkladanie zoznamu pozícií (do 31. 08. 2018)