O Pamätníku slovenského vysťahovalectva na pôde ÚSŽZ

Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave sa v stredu 23. septembra 2015 uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia ÚSŽZ s predstaviteľmi Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva. Kľúčovou témou debaty zúčastnených partnerských strán konajúcich s ďalšími relevantnými štátnymi orgánmi a inštitúciami vo veci realizácie návrhu Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave, bolo zhodnotenie doterajšej etapy ich vzájomnej súčinnosti a načrtnutie najbližšieho postupu a zámerov v tomto projekte vrátane komunikácie s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy.

Predseda ÚSŽZ Igor Furdík v prítomnosti podpredsedu Petra Prochácku v priebehu rokovania zástupcom Nadácie – správcovi Claude Balážovi a členom Dušanovi Mikolajovi a Jánovi Bilikovi – predstavil novovymenovaného predsedu ÚSŽZ Jána Varša so želaním, aby sa počas jeho funkčného obdobia podarilo ušľachtilú a v kontexte národno-morálnych hodnôt vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí aj dôstojnú nadčasovú myšlienku s etickou dimenziou pretaviť do úspešného vyhotovenia a odhalenia stálej pripomienky všetkým našim krajanom a rodákom, ktorí sa v rôznych spoločensko-politických a ekonomicko-kultúrnych podmienkach, ako aj s rozmanitosťou svojich ľudských pohnútok počas uplynulých troch stáročí vyberali z historického priestranstva Rakúsko-Uhorska obývaného Slovákmi, bývalého Československa či súčasného Slovenska do šíreho sveta.

 

Na fotografii:

Účastníci pracovného stretnutia vedenia ÚSŽZ s predstaviteľmi Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva (zľava): Ján Bilik, Peter Prochácka, Ján Varšo, Claude Baláž, Dušan Mikolaj a Igor Furdík.

Foto: CREATIV LINE