O slovenčine v zahraničí na medzinárodnej konferencii v Bratislave

Problematika stavu slovenského jazyka, kontextu jeho historického vývoja a používania po súčasnosť, najmä však otázky  jeho rozvoja, rôznych foriem výučby a ich perspektív v zahraničí, aj s prihliadnutím na využitie moderných informačných technológií, sú nosnými témami trojdňovej medzinárodnej konferencie, ktorá sa v stredu 23. októbra v bratislavskom hoteli Bôrik začala prvým pracovným dňom.

Trojdňové podujatie s názvom Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 60 odborníkov zo 16 krajín, sa koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča. Rezort školstva je hlavným organizátorom významnej konferencie, na ktorej sa podieľajú aj ďalšie inštitúcie vrátane Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na programe trojdňových pracovných rokovaní, prednášok, prezentácií a diskusií sa zúčastňujú zástupcovia krajanských komunít v zahraničí, predstavitelia katedier slovakistiky na Slovensku i za hranicami, ďalší odborníci vrátane jazykovedcov, ako aj učitelia slovenčiny v krajinách so slovenskými národnostnými menšinami a lektori na zahraničných pracoviskách, kde sa slovenčina vyučuje ako cudzí jazyk.

Konferenciu uviedol vstupným príhovorom  Štefan Chudoba, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Okrem aspektov, zvýrazňujúcich význam udržovania a rozvíjania slovenskosti práve prostredníctvom jazyka ako jedného z určujúcich faktorov národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí – či už v prostredí národnostných menšín v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy alebo v komunitách naprieč všetkými kontinentmi, upriamil pozornosť na dôležitosť tohto fóra, na ktorom odborníci z oblasti jazykovedy nastoľujú poznatky a výsledky o výskume slovenského jazyka pre potreby vzdelávania krajanov v zahraničí. Rovnako, podľa slov Š. Chudobu, je nevyhnutné venovať sa tak analýze vzdelávacích potrieb Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj výučbe slovenského jazyka v krajanskom prostredí. Ide teda o témy, ktorých prínos je pre kvalitu výučby slovenčiny v zahraničí mimoriadne dôležitý. Aj preto je konferencia, zohľadňujúca tieto a ďalšie významné aspekty šírenia slovenského jazyka vo svete, prínosná.

Počas prvého pracovného dňa odznelo viacero inšpiratívnych príspevkov odborníkov – slovakistov, ako aj zástupcov krajanských komunít zo zahraničia. Juraj Dolník  vystúpil s referátom na tému  Slovenčina v duchovnom svete Slovákov, Katarína Balleková  oboznámila účastníkov konferencie s Výskumom nárečovej variety slovenčiny, Miroslav Dudok hovoril na tému Podôb slovenčiny vo svete, Vladimír Skalský  vystúpil s príspevkom Slovenčina ako kľúč k identite Slovákov v ČR, Petr Žantovský  prezentoval  tému České médiá a slovenská agenda – skúsenosti a možnosti, Jana Pekarovičová  vystúpila s témou Slovenčina ako cudzí jazyk v teórii a praxi, Ján Sabol  sa zaoberal Typologickou charakteristikou slovenčiny z pohľadu cudzinca.

Auditórium zaujali aj ďalšie referáty, prezentácie a príspevky:  Ľudmila Liptáková – Slovenčina ako cudzí jazyk pre zahraničných vysokoškolských študentov v rámci programu ERASMUS, Soňa Kariková – Analýza potrieb vzdelávania v slovenskom jazyku v prostredí slovenských komunít v zahraničí, Alena Doušková – Vzdelávacie potreby detí a učiteľov na slovenských školách v zahraničí, Eva Ďurošová – Rozvíjanie predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí Slovákov žijúcich v zahraničí, Martin Votruba – Výučba slovenského jazyka v krajanskom prostredí (na príklade USA a Kanady) prezentácia on-line.

Medzinárodná konferencia Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy pokračuje vo štvrtok 24. októbra prácou v dvoch odborných sekciách. Bude sa na nich diskutovať o výučbe slovenského jazyka detí a mládeže, bilingválnych formách vzdelávania, predškolskej výchove v slovenskom jazyku či vyučovaní slovenského jazyka dospelých v zahraničí. Spoločný hodnotiaci blok k záverom konferencie sa uskutoční v piatok 25. októbra, kedy členovia vedeckej rady pripravia závery a odporúčania konferencie.

O konkrétnych výstupoch konferencie, ako aj s niektorými podnetnými myšlienkami z referátov a vystúpení vás budeme informovať na webovom sídle Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

FOTO: ĽUDO POMICHAL