O spoločnom postupe ÚSŽZ a ŠPÚ v krajanskom školstve v západnej Európe a zámorí

Spoločné zasadnutie Odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ sa uskutoční v stredu 14. júna 2017 v Bratislave. Rokovanie oboch komisií sa koná v rámci podpísaného Memoranda o spolupráci medzi ÚSŽZ a ŠPÚ, jeho hlavným hostiteľom je Štátny pedagogický ústav, ktorý zasadnutie zasadil do rámca Medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 70. výročia založenia Štátneho pedagogického ústavu. Konferencia sa koná v rovnaký deň pod záštitou predsedu NR SR Andreja Danka v bratislavskom hoteli Bôrik.

Na zasadnutí obidvoch komisií sa v prítomnosti Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a Oľgy Nachtmannovej, štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zúčastní okrem predstaviteľov ÚSŽZ a ŠPÚ aj deväť zástupcov krajanských vzdelávacích centier zo siedmich krajín západnej Európy a zámoria, Katarína Čamborová z RO MŠVVaŠ SR, zástupca IUVENTY a zástupca akreditovanej organizácie pre dobrovoľnícku službu Mladíinfo.

Úvodná časť je venovaná zriadeniu Odbornej komisie ŠPÚ pre Slovákov žijúcich v zahraničí a odovzdaniu menovacích dekrétov členom tejto sekcie riaditeľom ŠPÚ. Následne prerokujú účastníci zasadnutia návrh materiálu Vzdelávacie štandardy predmetu slovenský jazyk a literatúra pre žiakov a študentov plniacich si povinnú školskú dochádzku na školách mimo územia Slovenskej republiky.

V rámci druhej časti – zasadnutia Sekcie pre západnú Európu a zámorie KŠV ÚSŽZ – odznejú prezentácie zástupcov vzdelávacích centier zo západnej Európy a zámoria zamerané na hlavné aktivity a problematické okruhy vzdelávacích centier. Zástupcovia IUVENTY a organizácie Mladíinfo prednesú informácie o Európskej dobrovoľníckej službe v rámci programu ERASMUS a prezentácie o možnostiach vysielania/prijímania dobrovoľníkov.

 

Na titulnej fotografii:

Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, v rozhovore s Oľgou Nachtmannovou, štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ SR,  počas nedávneho zasadnutia Sekcie pre strednú a juhovýchodnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ.