O úrovni výučby slovenského jazyka, záujme žiakov a rodičov o slovenskosť, ako aj súčinnosti krajanov s inštitúciami v SR, rokovala Komisia pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Už na svojom treťom zasadnutí sa vo štvrtok 4. júna 2015 zišli v Bratislave členovia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Počas celodenného rokovania, ktoré otvoril a predsedal mu Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, účastníci, medzi ktorými boli v početnom zastúpení aj odborníci z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, predstavitelia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave a ďalších relevantných inštitúcií úzko spolupracujúcich s ÚSŽZ v danej oblasti, zástupcovia krajanov z 11 štátov vrátane dvoch západoeurópskych a Kanady, sa zaoberali nastolením možných riešení problémov súvisiacich s kvalitou výučby slovenského jazyka a obsahu učebných programov v slovenčine v rôznych typoch školských zariadení, ktoré navštevujú deti Slovákov v zahraničí.

Vo vstupnom slove Igora Furdíka odznel okrem zhodnotenia doterajšej činnosti a aktivít členov Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ v konkrétnych a aj úspešných krokoch v školách a vzdelávacích zariadeniach v štátoch, v ktorých Slováci tvoria národnostnú menšinu, aj apel na zvýšenie úsilia v procese vytvárania a zužitkovania ekonomických a finančných multilaterálnych i bilaterálnych podmienok a možností viažucich sa o. i. aj na členstvo v EÚ. V tomto kontexte obrátil predseda ÚSŽZ pozornosť riaditeľov a učiteľov vzdelávacích zariadení na nástojčivejšiu komunikáciu krajanov s ich materskou krajinou – Slovenskom, a teda aj s jeho príslušnými inštitúciami vrátane rezortu školstva.

Akcentujúc podporu samotného Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na projekty  zohľadňujúce najmä zvyšujúci sa záujem o slovenský jazyk a oživotvorenie národného povedomia v radoch mladej generácie, orientoval I. Furdík účastníkov zasadnutia na odkrývanie nových možností pôsobenia samotných pedagógov, študentov pedagogických fakúlt zo slovenských vysokých škôl vykonávajúcich svoju povinnú prax, ako aj učiteľov – dobrovoľníkov priamo v prostrediach slovenských menšín a komunít v zahraničí. Ako Igor Furdík uviedol, aj jeho postrehy a získané informácie a skúsenosti počas jeho nedávnej pracovnej cesty v celkovo až 12 školách v slovenských prostrediach v Maďarsku potešiteľne svedčia o oživení záujmu o výučbu slovenčiny. Je teda namieste – a týka sa to aj ďalších krajín, v ktorých tamojší Slováci sú ochotní v jestvujúcich rôznorodých zákonodarných, materiálnych a finančných podmienkach podporiť upevňovanie slovenskosti ich detí, aby sa aj činnosť riaditeľov a učiteľov slovenských škôl, slovenských samospráv a národnostných inštitúcií v mestách a obciach spolkov v štátoch, kde Slováci tvoria menšinu, systémovejšie začali zapodievať otváraním a uvádzaním do života nových možností skvalitňujúcich a zefektívňujúcich výchovnovzdelávací proces detí krajanov v slovenskom jazyku.

Problematické okruhy v oblasti školstva a vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí odzneli v prezentáciách zástupcov z jednotlivých krajín, v ďalšej časti rokovania sa prítomní delegáti z krajanského zahraničia oboznámili okrem iných dôležitých informácií a podnetných praktických výstupov aj s mierou kompetencií sekcií a odborov MŠVVaŠ SR, ktorý spoločne so svojimi kolegami z rezortu školstva uviedol Marian Galan, generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR. Následne sa k predmetným otázkam krajanských pedagógov v jednotlivých  oblastiach vyjadrili Ingrid Kováčová, riaditeľka odboru základných škôl, Ľuboslav Drga, riaditeľ odboru pedagogických a odborných zamestnancov, siete škôl a školských zariadení, kontinuálneho vzdelávania, Igor Gallus, riaditeľ odboru gymnázií a jazykových škôl, Žaneta Surmajová, riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva, Martina Šfiffelová, riaditeľka odboru bilaterálnej, multilaterálnej spolupráce a programov, ako aj Katarína Čamborová, vedúca oddelenia rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce zo Sekcia medzinárodnej  spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR.

Zaujímavou a aj prínosnou časťou prezentačného programu riaditeľov a pedagógov škôl v prostrediach so slovenskými národnostnými menšinami boli ich cenné informačné situačné vstupy o stave a perspektívach výučby slovenského jazyka a možnostiach účinnejšieho forsírovania učebného obsahu v programe slovenských, národnostných dvojjazyčných škôl či škôl, v ktorých sa slovenčina vyučuje ako predmet. Práve tieto typy škôl, v ktorých sa učia slovenskí žiaci, sú zahrnuté vo vzdelávacom systéme vo väčšine zo štátov so slovenskými menšinami. Postupne takto riaditelia a učitelia škôl, predstavitelia slovenských národnostných samospráv a krajanských spolkov a inštitúcií z Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny oboznámili účastníkov i hostí s podmienkami, v akých sa formuje nová generácia Slovákov.

Za počítačom s prezentačným programom v power-pointe a mikrofónom sa rad za radom predstavili Peter Lipták a Vladimír Skalský z Českej republiky, Andrej Kuric z Chorvátska, Edita Pečeňová z Maďarska, Ľudomír Molitoris z Poľska, Pavel Hlásznik a Alexander Mlynarčík z Rumunska, Svetlana Zolňanová, Mária Andrášiková a Pavel Belička zo Srbska, ako aj Mária Fedynec a Valéria Balanko z Ukrajiny. Súčasťou prezentačného bloku, ako aj následnej popoludňajšej diskusie a nastoľovania spôsobov ako riešiť aj niektoré spoločné problémy najmä v napredovaní kvality výučby slovenského jazyka naprieč celým krajanským svetom, boli aj vystúpenia členov Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ – Jarmily Buchovej z Nemecka, Márie Pacherovej z Írska a Kataríny Kozákovej z Kanady.

Témy, ktorým sa účastníci zasadnutia, okrem aktualizačných momentov, vzniknuvších v debatách i podnetoch počas samotného rokovania, venovali vo štvrtok 4. júna v Bratislave, možno heslovite zaradiť do nasledujúcich okruhov:

 1. Letné aktivity pre deti krajanov organizované Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 2. Vyhodnotenie využívania výučbových programov a učebných pomôcok poskytnutých Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 3. Učebnice a učebné pomôcky zabezpečované  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí
 4. Vysielanie dobrovoľníkov do prostredia slovenských menšín a komunít v zahraničí v rámci Európskej dobrovoľníckej služby
 5. Štúdium detí krajanov na stredných školách v Slovenskej republike
 6. Výkon pedagogických praxí vysokoškolských študentov z radov krajanov (študujúcich slovenský jazyk na vysokých školách v zahraničí) na slovenských stredných školách
 7. Rozdielové skúšky, certifikácia slovenských učiteľov v zahraničí, učebné štandardy pre deti krajanov študujúcich vo vzdelávacích centrách v zahraničí
 8. Vzdelávacie aktivity a podujatia v r. 2015 organizované Slovákmi žijúcimi v krajinách strednej, južnej a východnej Európy v ich domovských krajinách.

Po 3. zasadnutí Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ prijali jej členovia závery a odporúčania.

 

 

Z Á V E R Y

z rozšíreného 3. zasadnutia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu

Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Bratislava, Hotel TATRA, 4. júna 2015

 

Prítomní členovia sekcie:

 1. oceňujú organizovanie letných pobytov pre žiakov základných škôl v Slovenskej republike v roku 2015 z iniciatívy ÚSŽZ;
 2. oceňujú iniciatívu ÚSŽZ zabezpečiť určité vzdelávacie programy pre jednotlivé národnostné školy v zahraničí a navrhujú v tomto smere pokračovať;
 3. vítajú iniciatívu MŠVVaŠ SR poskytnúť zo svojej rezervy učebnice pre školy s vyučovacím jazykom slovenským a vzdelávacím centrám v zahraničí;
 4. odporúčajú MŠVVaŠ SR v súčinnosti s ÚSŽZ prihliadať na špecifické otázky národnostného školstva v jednotlivých krajinách s možnosťou ich zakotvenia pri úprave alebo podpise nových bilaterálnych rezortných programov spolupráce v oblasti vzdelávania;
 5. odporúčajú konzultovať so zástupcami krajanských komunít predlžovanie, obnovovanie alebo podpis nových bilaterálnych rezortných programov spolupráce v oblasti vzdelávania;
 6. navrhujú zabezpečiť spoluprácu pri vypracúvaní odborných posudkov na učebnice vydávané pre potreby slovenských škôl v zahraničí;
 7. oceňujú prítomnosť zástupcov MŠVVaŠ SR na zasadnutí sekcie a navrhujú ich prizývanie aj na ďalšie zasadnutia;
 8. navrhujú, aby ÚSŽZ a iné kompetentné orgány SR zaradili medzi svoje priority aj pravidelné zabezpečenie učebných pomôcok (interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky, výukové softvéry, atď.) pre školy s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí a taktiež aj prístup k internetu na školách s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí;
 9. oceňujú možnosť ÚSŽZ oboznámiť sa s Európskou dobrovoľníckou službou a s jestvujúcou šancou na jej využívanie ako alternatívnej dočasnej vzdelávacej činnosti;
 10.  oceňujú  podporu ÚSŽZ pri zachovávaní slovenských škôl v zahraničí a žiadajú, aby ÚSŽZ v tejto podpore pokračoval aj v budúcnosti;
 11.  navrhujú kompetentným inštitúciám (Štátny pedagogický ústav a ďalšie), aby v rámci prebiehajúcich kurikulárnych reforiem na Slovensku začlenili do ponuky výberových predmetov pre základné a stredné školy v SR aj problematiku histórie, života a reálií Slovákov žijúcich v zahraničí a ponúkajú súčinnosť na príprave týchto dokumentov a materiálov.

 

Na titulnej fotografii:

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ (vpravo) a Pavel Hlásznik, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a predseda Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ počas otvorenia zasadnutia sekcie vo štvrtok 4. júna 2015 v Bratislave.

Na snímkach vo fotogalérii:

Účastníci rokovania Sekcie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ v kongresovej sále bratislavského hotela Tatra.

 

Foto:  ĽUDO POMICHAL