O vydávaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Uplatňovanie zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri vydávaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 474/2005 Z. z.“). Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2006. Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach, týkajúcich sa okrem iného aj vzťahov Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí.

  1. Vymedzenie niektorých pojmov na účely zákona

1. Podľa § 2 písm. a) citovaného zákona sa Slovákom žijúcim v zahraničí rozumie osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a

      a) je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo

      b) nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie, a on alebo jeho predok v priamom rade (rodič, starý rodič alebo prastarý rodič) má /mal slovenskú národnosť.

 

2.Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska osoby (zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky). V žiadosti o vydanie osvedčenia žiadateľ uvedie adresu trvalého bydliska totožnú s adresou trvalého bydliska, ktorá je uvedená v cestovnom doklade alebo doklade totožnosti.

 

3.Slovenská národnosť sa preukazuje originálom úradného dokladu, prípadne jeho úradne overenou fotokópiou, ktorý obsahuje zápis o slovenskej národnosti žiadateľa alebo jeho priamych predkov (tento údaj môže byť uvedený na úradnom doklade, ktorým je najmä – rodný list, krstný list, výpis z matriky, sobášny list, osvedčenie o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, školské vysvedčenie a pod.).

 

4.Národným povedomím sa rozumie aktívny prejav hlásenia sa k slovenskému národu a k hodnotám, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, slovenské kultúrne dedičstvo a tradície. Národné povedomie sa preukazuje dokladom, prípadne vyhlásením žiadateľa o preukázateľných výsledkoch jeho verejnej činnosti, alebo písomným svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste pobytu žiadateľa, a ak takáto organizácia alebo spolok v mieste jeho pobytu nepôsobí, písomným svedectvom aspoň dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú pobyt v tom istom štáte, o skutočnostiach týkajúcich sa národného povedomia žiadateľa. Národné povedomie sa preukazuje aj ovládaním slovenského jazyka, a to osobným pohovorom pri podaní žiadosti.

 

  1. Žiadateľ o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí (ďalej iba „osvedčenie“) – osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa zákona č. 474/2005 Z. z., je povinný k žiadosti pripojiť:

            1. na preukázanie slovenskej národnosti niektorý z úradných dokladov uvedených v bode I/3, pričom pokiaľ ide o originál dokladu, ten sa žiadateľovi vráti po jeho preukázaní na Úrade alebo na príslušnom zastupiteľskom úrade v zahraničí;

            2. na preukázanie národného povedomia niektorý z dokladov uvedených v bode I/4;

            3. dve farebné fotografie o rozmeroch 3,5 x 4,5 cm (nie vyrobené vo fotoautomatoch);

            4. fotokópiu časti platného cestovného dokladu alebo platného dokladu totožnosti žiadateľa, kde sú osobné údaje, fotografia, číslo, séria dokladu a jeho platnosť, za účelom uvedenia správnych osobných údajov v osvedčení;

             5. osvedčenie možno vydať na základe písomnej žiadosti žiadateľovi – osobe, ktorá

             a) nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za čin, ktorý je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom;

             b) nevykonáva činnosť poškodzujúcu záujmy Slovenskej republiky.

Doklady potvrdzujúce bezúhonnosť žiadateľa

  1. výpis z registra trestov Slovenskej republiky, ktorý potvrdzuje, že žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za čin, ktorý je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom. Tento doklad je platný 6 mesiacov odo dňa jeho vydania. Informácie o podaní žiadosti o výpis z registra trestov sú na internetovej adrese: www.genpro.gov.sk (v zahraničí môže žiadateľ podať žiadosť o výpis z registra trestov Slovenskej republiky prostredníctvom zastupiteľského úradu spolu so zaplatením príslušného konzulárneho poplatku)
  2. obdobné potvrdenie ako je výpis z registra trestov Slovenskej republiky, vydané príslušným orgánom, ktorého je žiadateľ občanom alebo v ktorom má žiadateľ pobyt (tretí štát mimo Slovenskej republiky a svojho domovského štátu). Potvrdenie vyhotovené v cudzom jazyku musí byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Doklady priložené k žiadosti musia byť čitateľné (vrátane pečiatok na dokladoch) a musia byť úradne preložené do slovenského jazyka (vrátane pečiatok, podpisov a úradných pečiatok o úradnom preklade dokladu do slovenského jazyka alebo jeho iným úradným osvedčením). V prípade, ak sú doklady vydané v českom jazyku, preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje.

Žiadosť o vydanie osvedčenia podáva žiadateľ na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „Úrad“), Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15, alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky (ďalej len „zastupiteľský úrad“) v štáte pobytu žiadateľa.

Ak žiadateľ žiada zapísať do osvedčenia svoje neplnoleté dieťa (do 18 rokov), je povinný k žiadosti pripojiť aj rodný list dieťaťa s úradným prekladom do slovenského jazyka. Žiadateľ musí súčasne k žiadosti pripojiť písomný súhlas druhého rodiča neplnoletého dieťaťa s jeho zápisom do osvedčenia žiadateľa. Podpis druhého rodiča na tomto písomnom súhlase musí byť úradne overený a v prípade jeho vyhotovenia v cudzom jazyku, musí byť úradne preložený do slovenského jazyka.

V prípade, ak ide o vydanie samostatného osvedčenia pre dieťa do 18 rokov, je potrebné k žiadosti pripojiť písomný súhlas jeho zákonných zástupcov alebo jeho úradne ustanoveného opatrovníka, s vydaním osvedčenia žiadateľovi, na ktorom musia byť podpisy zákonných zástupcov úradne overené s tým, že ak je súhlas vyhotovený v cudzom jazyku, musí byť úradne preložený do slovenského jazyka (súhlas rodičov vyhotovený v českom jazyku nie je potrebné úradne prekladať do slovenského jazyka).

Úrad rozhoduje o žiadosti žiadateľa do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti na Úrad, a to aj v prípade, že bola žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade. Žiadateľ podáva žiadosť spolu so všetkými požadovanými dokladmi.

Žiadateľ preberá vydané osvedčenie na Úrade alebo na príslušnom zastupiteľskom úrade. Žiadateľ pri osobnom podaní žiadosti na Úrade alebo na zastupiteľskom úrade vyznačí na príslušnom tlačive, či vydané osvedčenie prevezme osobne na Úrade alebo na zastupiteľskom úrade.

Osvedčenie, ktorým sa preukazuje postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, je platné len na území SR a len s platným dokladom totožnosti alebo s platným cestovným dokladom.

 V prípade straty, zničenia alebo poškodenia osvedčenia alebo v prípade zmeny údajov v ňom uvedených (napr. zmena mena pri sobáši a pod.) môže držiteľ osvedčenia  požiadať o vydanie nového osvedčenia. K žiadosti o vydanie nového osvedčenia je potrebné okrem uvedených dôvodov opakovaného vydania osvedčenia pripojiť aj príslušné úradné doklady (napr. doklad o hlásení straty alebo odcudzenia vydaný príslušným policajným úradom, doklady o zmene údajov o žiadateľovi, sobášny list a pod.), fotokópiu platného cestovného dokladu alebo dokladu totožnosti a jednu farebnú fotografiu s rozmermi uvedenými v bode II/2. V prípade, ak od vydania osvedčenia, v ktorom majú nastať zmeny osobných údajov uplynulo viac ako šesť mesiacov, je potrebné pripojiť k žiadosti o vydanie nového osvedčenia aj doklad podľa bodu II/4. Aj v prípade straty, zničenia alebo poškodenia osvedčenia alebo v prípade zmeny údajov je postup podania žiadosti rovnaký ako pri prvotnej žiadosti. Podáva sa buď priamo na Úrade alebo prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v zahraničí.

Podľa § 4 ods. 6 písm. h) zákona č. 474/2005 Z. z. Úrad vedie evidenciu osvedčení vydaných podľa  § 7.

Úrad súčasne upozorňuje žiadateľov, že pri podaní žiadosti je vhodné uviesť aj adresu prechodného pobytu alebo kontaktnú adresu žiadateľa v Slovenskej republike (meno, priezvisko, ulica, číslo, mesto obec, telefónne číslo alebo e-mail).

Správny poplatok za vydanie osvedčenia

Podľa zákona Ministerstva financií SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 265 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou citovaného zákona, správny poplatok sa platí a vyberá pri podaní žiadosti nasledovne:

a. žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ……………………………………………………………………………….. 10 eur

b. vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené, zničené alebo poškodené osvedčenie…… 20 eur      

c. vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov …………………………………10 eur  

Pokiaľ ide o vyberanie poplatku za podanie žiadosti a vydanie osvedčenia na príslušnom zastupiteľskom úrade v zahraničí, rovnako sa aplikuje položka 265 Sadzobníka správnych poplatkov vyššie citovaného zákona.

 Adresa pre osobný a písomný kontakt:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Radlinského 13
817 80 Bratislava 15

e-mail: osvedcenia@uszz.gov.sk

 

Žiadosti s príslušnými dokladmi sa podávajú na vyššie uvedenej adrese:

Pondelok:   9.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.

Streda:        9.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.

Piatok:        9.00 – 12.00 hod.

Žiadosť sa podáva na úradnom tlačive, ktoré je dostupné TU, alebo ktoré je možné si osobne vyzdvihnúť na Úrade, alebo na zastupiteľskom úrade.