O výučbe detí krajanov na 6. zasadnutí Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

V dňoch 16. a 17. apríla 2019 sa v priestoroch Správy účelových zariadení na Drotárskej ceste v Bratislave konalo 6. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia vzdelávacích centier zo 7 krajín západnej Európy a zámoria, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmannová, riaditelia sekcií a odborov z rezortu školstva, predstavitelia organizácií v pôsobnosti MŠVVaŠ SR (Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Studia Academica Slovaca, Štátny pedagogický ústav, Pedagogická fakulta UK, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), zástupca Radio Slovakia International RTVS a predstavitelia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V úvode sa k prítomným vedúcim vzdelávacích centier zo zahraničia prihovorila štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR O. Nachtmannová, ktorá vyzdvihla prácu pedagógov vo víkendových centrách, bez ktorých obetavosti a venovania svojho voľného času našim slovenským deťom v zahraničí by neexistovalo ich vzdelávanie  v slovenskom jazyku v zahraničí. Nadväzujúc na množstvo práce a pozitívnych výsledkov, ktoré rezort školstva na prospech vzdelávacích centier v krajinách západnej Európy a zámoria a v spolupráci s nimi už vykonal,  vyjadrila pripravenosť a ochotu MŠVVaŠ SR pokračovať v tomto úsilí a naďalej sa venovať riešeniu problematických okruhov súvisiacich s výučbou slovenských detí v týchto centrách. Štátna tajomníčka vo svojom príhovore vyzdvihla aj výbornú spoluprácu s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti zabezpečovania štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka informoval účastníkov zasadnutia o rokovaniach predstaviteľov ÚSŽZ so štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ SR O. Nachtmannovou, GR Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR M. Moškom a riaditeľom ŠPÚ Ľ. Hajdukom a o praktických krokoch úradu týkajúcich sa napĺňania štátnej politiky SR v oblasti školstva a vzdelávania predovšetkým vo vzťahu k Slovákom žijúcim v krajinách západnej Európy a zámoria (podporené grantové žiadosti v oblasti Vzdelávanie, veda, výskum v roku 2019, výjazdové metodické semináre pre pedagógov z krajín západnej Európy a zámoria, vzdelávacie programy pre vzdelávacie centrá v krajinách západnej Európy a zámoria, organizovanie letných táborov pre krajanskú mládež, štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pravidelné dodávanie učebníc pre slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničí, Rada vlády SR pre krajanské otázky, atď.)

Účastníci zasadnutia sa ďalej v rámci jednotlivých tém zasadnutia zaoberali nasledovnými okruhmi: vzdelávacie štandardy pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky, komisionálne skúšky, novela školského zákona, novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, uznávanie diplomov a dokladov vydaných v zahraničí štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, učebnice a vzdelávacie programy pre vzdelávacie centrá, aktuálne potreby vzdelávacích centier v zahraničí zameraných na výučbu slovenského jazyka a ďalších predmetov v slovenskom jazyku, skúsenosti z doterajších  5 ročníkov letných táborov pre krajanskú mládež, ktorých hlavným garantom je ÚSŽZ, vývoj detskej reči a problémy s ňou spojené, ako aj vyhodnotením Záverov, ktoré boli prijaté na 5. zasadnutí Sekcie pre západnú Európu a zámorie KŠV ÚSŽZ.

V rámci jednotlivých tém zasadnutia prebehla živá diskusia a na početné otázky predstaviteľov vzdelávacích centier ochotne a odborne odpovedali aj riaditelia jednotlivých vecne príslušných sekcií a odborov rezortu školstva.