O vzdelávaní mladých generácií Slovákov v strednej, južnej a východnej Európe na 5. zasadnutí Sekcie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Analýzou stavu plnenia úloh vyplynuvších z minulého zasadnutia  Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, stavom plnenia záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 z oblasti školstva a vzdelávania, ako aj nastavením priorít jednotlivých krajanských komunít v oblasti vzdelávania a školstva v najbližšom období sa v kongresovej sále hotela Družba v Bratislave v piatok 12. mája 2017 zaoberalo v poradí 5. zasadnutie predmetnej sekcie.

Na rokovaní, ktoré otváracím príhovorom uviedol Ján Varšo, predseda ÚSŽZ,  sa zúčastnili aj Ľubomír Petrák, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Katarína Čamborová, riaditeľka odboru SMSaEZ MŠVVaŠ SR, odborníci v predmetnej oblasti z rezortu školstva, Štátneho pedagogického ústavu, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ako aj ďalších vzdelávacích inštitúcií participujúcich s ÚSŽZ v rozvíjaní vzdelanosti a šírení slovenského jazyka a slovenskosti v krajanských prostrediach.

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo o. i. vo svojom príhovore podčiarkol, že podpora našich krajanov v oblasti vzdelávania a školstva v súčinnosti s relevantnými štátnymi a rezortnými inštitúciami SR patrí k zásadným strategickým úlohám pri výkone štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. V tomto kontexte je nastavený aj obsah rokovaní jednotlivých sekcií Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ, v aktuálnom prípade sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu. Predseda ÚSŽZ vyjadril odhodlanie prácu týchto sekcií postupne zlúčiť, aby sa nielen proklamačne, ale aj programovo preniesla do života krajanská súdržnosť, jednotný ideovo-odborný zámer, a to pri akceptácii špecifík, ktorými tak národnostné školstvo a výučba slovenčiny v štátoch východnej Európy, ako aj systém výučby slovenského jazyka v slovenských komunitách v západnej Európe, USA, Kanade a Austrálii fungujú na prospech rozvíjania národného povedomia, jazyka a slovenskosti najmladších generácií našich krajanov.

Ľubomír Petrák, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, vyzdvihol vo svojom prívete účastníkom zasadnutia ich pedagogickú odbornosť, obetavosť a mnohorakosť aktivít, ktorými sa pričiňujú o to, aby sa napriek mnohým objektívnym problémom (napr. ekonomická situácia ovplyvňujúca migráciu Slovákov zo srbskej Vojvodiny na Slovensko alebo do iných štátov EÚ, čím sa oslabuje početnosť a homogénnosť slovenskej menšiny, alebo migrácia ovplyvnená vnútorným trhom práce v Rumunsku, kde Slováci z Bihoru "rednú", nepriaznivá hospodárska situácia v Zakarpatsku na Ukrajine zasiahnuvšia aj do oblasti školstva, napokon však aj klesajúci záujem rodičov, aby motivovali svoje deti k výučbe a zápisu do slovenských či dvojjazyčných škôl – Srbsko, Chorvátsko…), podarilo dosiahnuť objektívny pohľad i odpovede na to, ako dosiahnuť optimalizáciu efektívnosti nákladov, ktoré vynakladá Slovenská republika v rámci podpory krajanov v oblasti vzdelávania a školstva v úmere k potrebám Slovákov žijúcich v zahraničí v jednotlivých štátoch.

Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vo svojom príhovore k riaditeľom a pedagógom škôl z krajanských prostredí piatich štátov vyjadrila odbornú, metodickú i obsahovú pripravenosť rezortu, ako aj inštitúcií a organizácií v oblasti vzdelávania a školstva participujúcich v krajanskej problematike zefektívniť súčinnosť zastrešujúcich krajanských organizácií, inštitúcií a škôl s príslušnými odbormi MŠVVaŠ SR vrátane Štátneho pedagogického ústavu, univerzít a ďalších partnerov najmä v rámci odbornej podpory obsahu a programov výučby slovenského jazyka a predmetov v slovenčine v jednojazyčných slovenských národnostných školách. O. Nachtmannová vyzvala krajanských pedagógov k intenzívnejšej komunikácii v rámci prípravy kvalitných učebníc pre žiakov v slovenských krajanských prostrediach, ako aj pri procese vysielania hosťujúcich pedagógov zo Slovenska do národnostných krajanských škôl v štátoch strednej, južnej a východnej Európy.

Z predstaviteľov základných a stredných slovenských škôl v strednej, južnej a východnej Európe a vzdelávacích zariadení v gescii krajanských národnostných inštitúcií v Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a na Ukrajine sa na rokovaní zúčastnili, stav národnostného školstva v jednotlivých štítoch prezentovali a v pracovnej časti zasadnutia sa svojimi návrhmi, podnetmi a analýzami podieľali na tvorivej a odbornej platforme zasadnutia, ktoré kreovalo kľúčové úlohy do najbližšieho obdobia, Andrej Kuric (Chor.), Edita Pečeňová, Júlia Szabóová Marloková (Maď.), Pavel Hlasznik (Rum.), Anna Medveďová, Ľudmila Berédiová-Stupavská, Mária Andrášiková (Srb.), Jozef Hajniš, Valeria Balanko a Maria Fedynets (Ukr.).

O záveroch a odporúčaniach, ktoré prijali účastníci 5. zasadnutia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ, budeme podrobne informovať na webovom sídle ÚSŽZ.

 

Témy a odborný program zasadnutia

 

1. Analýza stavu plnenia záverov z minulého zasadnutia komisie

2. Analýza stavu plnenia záverov Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 z oblasti školstva a vzdelávania

3.   Stretnutie   pracovnej   skupiny   na   Štátnom   pedagogickom   ústave   k príprave voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí

4. Granty podporené ÚSŽZ v r. 2017 a priority jednotlivých komunít

5. Motivácia k zápisu do slovenských škôl – stav a realizácia

6. Štipendiá vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí

7. Prezentácia projektu PF UMB v Banskej Bystrici „Hráme sa o Slovensku po "slovensky“

8. Informácia o žiackej ankete o najobľúbenejšieho učiteľa/učiteľku na Slovensku – Zlatý Amos

 

Na titulnej fotografii:

Za predsedníckym stolom počas otvorenia 5. zasadnutia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (zľava): Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, Ľubomír Petrák, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, a Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

FOTO: ĽUDO POMICHAL, ÚSŽZ