Obnovenie činnosti Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí obnovuje v novembri 2013 činnosť svojej Komisie pre školstvo a vzdelávanie. S ohľadom na špecifiká  tejto problematiky týkajúce sa Slovákov žijúcich v rôznych krajinách a lokalitách, budú konštituované dve sekcie komisie: Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu a Sekcia pre západnú Európu a zámorie, pričom tieto budú pozostávať zo stálych členov a náhradníkov.

Špecifikácia Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ vrátane jej dvoch sekcií bude definovaná v štatúte komisie. Návrh personálneho obsadenia, ako aj návrh tém na rokovanie obidvoch sekcií pripravuje ÚSŽZ v úzkej spolupráci so ZÚ SR v zahraničí a s krajanskými spolkami. Konštituovanie Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu a následné zasadnutie tejto sekcie sa uskutoční dňa 4. 11. 2013 o 10.00 h na pôde Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v rumunskom Nadlaku.

Zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie je plánované na jar budúceho roka v niektorej z krajín západnej Európy, kde Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaznamenáva najsilnejší záujem o problematiku vzdelávania našich krajanov.