Odborné dotačné subkomisie ÚSŽZ posudzovali projekty krajanov pre rok 2015

Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave sa v dňoch 18. – 24. februára 2015 uskutočnili rokovania dotačných subkomisií, zaoberavších sa posudzovaním a odporúčaním spracovaných žiadostí krajanov na finančnú podporu projektov, ktoré si spolky, kultúrno-spoločenské organizácie, vzdelávacie inštitúcie a zariadenia, folklórne, divadelné či hudobné telesá, médiá a vydavateľstvá, ako aj fyzické osoby vytýčili v ich programe v tomto kalendárnom roku.  Otváracie rokovanie subkomisie pre projekty krajanov v oblasti kultúry uviedol v stredu 18. februára predseda ÚSŽZ Igor Furdík, ktorý členom subkomisie odovzdal menovacie dekréty.

Predmetom rokovania dotačných subkomisií za účasti externých expertov v zadefinovaných štyroch oblastiach – kultúry, médií, vzdelávania a informácií  – sa stali pracovníkmi Odboru dotácií a ekonomiky (ODEK) ÚŠŽZ vyhodnotené a odporúčané projekty z prvej etapy schvaľovacieho procesu žiadostí.

Z analýzy prijatých, spracovaných a odporúčaných žiadostí uskutočnenej pracovníkmi ODEK ÚSŽZ vyplynulo, že v rámci výzvy pre rok 2015 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v histórii svojej činnosti (od roku 2006) zaznamenal doposiaľ najvyšší počet žiadostí na podporu projektov krajanských organizácií a individuálnych žiadateľov z radov Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajania podali celkom 912 žiadostí (doteraz najvyšší počet ÚSŽZ zaznamenal v roku 2014 – celkom 851) v celkovej sume takmer 4 mil. eur, čo však výrazne prekračuje finančné možnosti rozpočtu ÚSŽZ v kapitole jeho dotačnej politiky. Na výzvu podávania žiadostí na projekty v roku 2015 zareagovali krajania z 29 krajín, najviac žiadostí už tradične odoslali na ÚSŽZ Slováci zo Srbska (360), za nimi nasledovali krajania z Maďarska (115), Českej republiky (85) a Rumunska (73). V tomto roku sa do zoznamu žiadateľov opäť vrátili krajania z Dánska, Cypru, Bosny a Hercegoviny a Malty.

V rámci zaradenia žiadostí do štyroch oblastí podporovaných projektov (vzdelávanie, kultúra, informácie, médiá) viac ako polovica z nich bola nasmerovaná na aktivity kultúry, kým druhá oblasť v poradí – vzdelávanie – tvorilo približne štvrtinu z celkového počtu prijatých žiadostí.

Z tematického spektra žiadostí bolo najviac zameraných na podporu zabezpečenia činnosti slovenských škôl v zahraničí, činnosť krajanských organizácií a podporu ich kultúrno-vzdelávacích aktivít, ako aj podujatí a aktivít podporujúcich zachovávanie folklórnych tradícií krajanov žijúcich mimo územia Slovenskej republiky a udržiavanie ich kultúrno-duchovného spojenia so Slovenskom – ich bývalou domovinou či rodiskom ich predkov.