Opustila nás dlhoročná spolupracovníčka Ľubica Bartalská

Po zákernej chorobe nás navždy opustila naša bývalá kolegyňa PhDr. Ľubica Bartalská.PhDr. Ľubica Bartalská sa narodila 21. mája 1943 v Záhorskej Vsi. Stredoškolské štúdium absolvovala na Jedenásťročnej strednej škole v Nových Zámkoch. Po maturite sa rozhodla pokračovať v štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave,  Filozofickej fakulte odbor slovenčina-polština. Po ukončení štúdia v roku 1965 začala pracovať v Matici slovenskej  v Martine a tejto inštitúcii zostala verná skoro 30 rokov. 

V Martine nastúpila do Literárneho  archívu  Matice  slovenskej   a neskôr  prešla  na úsek špeciálnych bibliografií v Biografickom oddelení Matice slovenskej, kde pôsobila do roku 1971. Po roku 1971 sa presťahovala do Bratislavy a začala pracovať v Ústave pre zahraničných Slovákov Matice slovenskej ako vedeckovýskumná pracovníčka. V roku 1993 po vzniku Krajanského múzea Matice slovenskej sa stala vedeckovýskumnou pracovníčkou a o dva roky neskôr v roku 1995 v novovzniknutom Dome zahraničných Slovákov vedúca vedeckovýskumného oddelenia a vedúca novovytvoreného Múzea zahraničných Slovákov. Po zredukovaní pracovníkov v Dome zahraničných Slovákov v roku 2001 odišla do dôchodku.

Napriek tejto skutočnosti, po krátkej odmlke, pokračovala v aktívnej práci s krajanmi na pôde Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov a neskôr  od roku 2006 v novovzniknutej inštitúcii Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako riaditeľka Odboru kultúry, kde pôsobila do roku 2010.

Publikovať začala už počas svojho pôsobenia v Martine. V Ústave pre zahraničných Slovákov MS sa zaoberala problematikou dejín a života zahraničných Slovákov najskôr s orientáciou na ich kultúrne, literárne prejavy a ich vydavateľskú činnosť. Bola autorkou i spoluautorkou viacerých monografií. Ako spoluautorka sa podieľala na vydaní diela Slováci vo svete I. a II. (Martin: MS, 1980), Slovník slovenských spisovateľov Dolnej zeme (Bratislava: ESA, 1994), Slovenská Amerika (Bratislava: GFA, 1999), Cintoríny Slovákov v zahraničí (Bratislava: MK, 1998), Sprievodca slovenským zahraničím (Bratislava: DZS, 2001), Roztratení ale nestratení (Bratislava: Novart, 2004). Zo samostatných monografií  ide o publikáciu Ozveny rovín,  Z tvorby ľudových básnikov a prozaikov v Maďarsku (Martin: MS, 1985).   

Osobnosť Ľubice Bartalskej zostane aj naďalej známa pre nás i pre zahraničných Slovákov nielen svojou vedeckovýskumnou, publikačnou, kultúrno-prezentačnou činnosťou, ale aj ľudským rozmerom a ochotou kedykoľvek poradiť či pomôcť.

 

Česť jej pamiatke!

 

Posledná rozlúčka s pani Ľubicou Bartalskou sa uskutoční v piatok 28. novembra 2014 o 13.30 h na bratislavskom cintoríne v Slávičom údolí.

 

 

O ĽUBICI BARTALSKEJ A VÝZNAME JEJ PRÁCE NA PROSPECH

ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV ČÍTAJTE V ESEJISTICKEJ REFLEXII

NA PORTÁLI SLOVENSKÉ ZAHRANIČIE:

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/951/za-lubicou-bartalskou-posolstva-trvalych-hodnot-a-laskavych-vnuknuti-slovenskeho-krajanskeho-sveta