Oslavy 500.výročia reformácie v Nadlaku

Slovenský evanjelický luteránsky  cirkevný zbor v Nadlaku,  Rumunsko, zorganizoval v dňoch 5. a 6. Mája 2017 oslavy 500. výročia reformácie. Oslavy sa niesli v duchu pripomenutia si významu reformácie pre evanjelických veriacich, ale aj významu evanjelickej cirkvi pre zachovanie Slovákov a slovenčiny na Dolnej zemi a konkrétne v Nadlaku. Hostiteľmi boli evanjelický farár Juraj Bálint , dozorca zboru Pavel Nagy Gyuris Krokos, senior Ľudovít Bobcsok  a evanjelický farár Dušan Vanko.

Osláv sa zúčastnili okrem domácich aj mnohí hostia zo zahraničia, medzi nimi vysokí cirkevní hodnostári evanjelických cirkví nielen z Dolnej zeme ale aj zo Slovenska. Po prvý raz sa v Nadlaku stretli traja najvyšší evanjelickí cirkevní hodnostári zo Slovenska – generálny biskup Miloš Klátik, biskup Západného dištriktu Milan Krivda a biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) zastupoval jeho podpredseda Peter Prochácka.

Program osláv pozostával zo služieb božích a z bohatého kultúrneho programu. V rámci osláv bola odhalená pamätná tabuľa venovaná 500. výročiu reformácie umiestnená na fasáde pri vchode do evanjelického kostola. Významnou časťou programu bola medzinárodná vedecká konferencia  „Vplyv reformácie na Nadlak a celú Dolnú zem“  dňa 5.mája 2017. Na konferencii odznelo takmer 20 príspevkov, ktoré sa venovali téme reformácie na území Slovenská aj Dolnej zeme, analyzovali vzťah reformácie a kultúry, zaoberali sa otázkam náboženskej identity, úlohy farárov v spoločnosti, vplyvu evanjelickej cirkvi na školstvo a zachovanie národnej identity Slovákov na Dolnej zemi atď. Z príspevkov na konferencii bude vydaný zborník. V rámci konferencie bola sprístupnená putovná výstava „500 rokov reformácie ECAV na Slovensku“.

Pri príležitosti osláv 500. výročia reformácie Slovenský evanjelický luteránsky  cirkevný zbor v Nadlaku ocenil pamätnou listinou a medailou viaceré osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju evanjelickej cirkvi v Rumunsku. Medzi ocenenými bol aj podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka. Podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka využil svoju návštevu k rokovaniu s viacerými zástupcami organizácií Slovákov žijúcich na Dolnej zemi. S predstaviteľmi Slovenského evanjelického luteránskeho  cirkevného zboru v Nadlaku a Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku riešil niektoré otázky vzájomnej spolupráce, predovšetkým boli riešené otázky efektívneho čerpania prostriedkov z dotačného systému ÚSŽZ s dôrazom na konkrétne projekty.