Osobnosti slovenského zahraničia v svetle bádania na vedeckej konferencii Mosty priateľstva v Banskej Bystrici

V dňoch 15.-17. októbra 2013 sa na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici koná vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou s názvom Mosty priateľstva – osobnosti Slovenska v kontexte vzťahov so zahraničím. Slávnostné otvorenie konferencie, nad ktorou prevzala záštitu Jana Laššáková, podpredsedníčka Národnej rady SR, sa uskutoční v stredu 16. októbra o 9.30 h v Spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Na konferencii sa zúčastňuje aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Počas dvoch dní sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici stretnú slovenskí a zahraniční prednášatelia, aby diskutovali o významných slovenských osobnostiach, ktorých práca je oceňovaná v zahraničí. Slovenská historiografia je ešte veľa dlžná osobnostiam, ktorých význam a celospoločenský prínos si mnohokrát viac uvedomujú, vážia a pripomínajú iné národy a štáty, no vo svojom rodisku zostávajú nedocenené, ba často zabudnuté. Každý región na Slovensku má svojich velikánov, ktorí z rôznych príčin opustili svoju vlasť a svoj osobnostný a profesijný potenciál uplatnili v inom štáte. Zoznam ich mien by bol veľmi dlhý, a to počnúc tými, ktorých dielo v zahraničí je už čiastočne zmapované, až k menám menej známych, či úplne zabudnutých osobností.

Vedecké podujatie si kladie za cieľ podnietiť cieľavedomé bádanie, kritické zhodnotenie a komplexné spracovanie biografických portrétov osobností, ktorých pôvod a korene siahajú na Slovensko, a ktoré svojou činnosťou obohatili svetovú vedu, techniku a kultúru.

Sprievodné podujatia konferencie:
Utorok 15. 10. 2013:
13.00 hod. – 15.30 hod. návšteva Hradu Ľupča
                                   16.00 hod. – 17.00 hod. Slováci v Srbsku z aspektu kultúry – prezentácia monografie za účasti predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anny Tomanovej Makanovej a zostavovateliek monografie Miliny Sklabinskej a Kataríny Mosnákovej

 

PROGRAM:

Streda 16.10.2013

  9.30 hod.                     SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
10.00 hod. – 10.20 hod. VÝSLEDKY BIOGRAFICKÉHO VÝSKUMU OSOBNOSTÍ SLOVENSKA V ROKU 2012
10.20 hod. – 10.40 hod. DIELO SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ A SLOVENSKÁ DIPLOMACIA
10.40 hod. – 11.00 hod. ĽUDOVÍT HAAN A MICHAL ŽILINSKÝ – DOLNOZEMSKÍ SLOVÁCI S DVOJITOU IDENTITOU
11.00 hod. – 11.20 hod. J. A. WAGNER AKO REPREZENTANT SLOVENSKÝCH VZDELANOSTNÝCH KRUHOV BUDAPEŠTI
11.20 hod. – 11.40 hod. prestávka

11.40 hod. – 12.00 hod. JOZEF HONZA-DUBNICKÝ – PREDSTAVITEĽ SLOVENSKEJ LIGY, PRIAMY ÚČASTNÍK ROKOVANÍ O CLEVELANDSKEJ DOHODE
12.00 hod. – 12.20 hod. ČESKOSLOVENSKÝ DIPLOMAT A BIBLIOGRAF VLADIMÍR PALIC
12.20 hod. – 12.40 hod. ČLOVEK, KTORÝ CHCEL OD ŽIVOTA VIAC – PÁTER PAVOL BAJAN
12.40 hod. – 13.00 hod. Diskusia
13.00 hod. – 14.00 hod. Obedňajšia prestávka

14.00 hod. – 14.20 hod. MARGITA CZÓBELOVÁ – PORTRÉT OSOBNOSTI V KONTEXTE DOBY
14.20 hod. – 14.40 hod. MÁRIA BASILIDES – SLÁVIK Z JELŠAVY
14.40 hod. – 15.00 hod. JOZEF MURGAŠ – PRIEKOPNÍK RÁDIOTELEGRAFIE
15.00 hod. – 15.20 hod. RODINNÉ KORENE JOZEFA MURGAŠA
15.20 hod. – 15.40 hod. ARCHITEKT LADISLAV HUDEC (1893 – 1958) OČAMI DOMÁCEJ A ZAHRANIČNEJ TLAČE
15.40 hod. – 16.00 hod. PROTIKLADY SPOLOČENSKÉHO ROZVOJA VS. TVORBA LADISLAVA HUDECA V ŠANGHAJI

16.00 hod. – 16.30 hod. Diskusia
16.30 hod. – 19.00 hod. Spoločenské stretnutie

Štvrtok 17. október 2013

9.00 hod. – 9.20 hod. M. Baluďanský – reformátor ruského štátu a práva
9.20 hod. – 9.40 hod. KRISTIÁN PAECKEN (1728 – 1779) – ORGANIZÁTOR ZDRAVOTNÍCTVA V RUSKU
9.40 hod. – 10.00 hod. EMIL ČERNÝ (1840 – 1913) – AUTOR UČEBNÍC PRE STREDNÉ ŠKOLY (skice k biografickému portrétu a odbornému profilu)
10.00 hod. – 10.20 hod. EMIL VÁCLAV ČERNÝ A TRADÍCIE HUMANITNÉHO VZDELÁVANIA
Эмилий Вячеславович Черный и традиции российского
гуманитарного образования
10.20 hod. – 10.40 hod. Prestávka

10.40 hod. – 11.00 hod. VLADIMÍR KRIVOSS – Z TURCA DO PETROHRADU. KARIÉRA I PÁD – OD ŠTÁTNEHO ZAMESTNANCA PO ŠTÁTNEHO VÄZŇA
11.00 hod. – 11.20 hod. OSKAR MARIKS (1890 – 1976) – ODDANOSŤ UMENIU
О. Марикс (1890 – 1976) – Преданность искусству
11.20 hod. – 11.40 hod. SCÉNOGRAFIA OSKARA MARIKSA K DIELAM JANKA KUPALU
Сценография Оскара Марикса к произведениям Янки Купалы
11.40 hod. – 12.00 hod. Diskusia
12.00 hod. – 13.00 hod. Obedňajšia prestávka

13.00 hod. – 13.20 hod. SLOVENSKÍ ŠTUDENTI NA NEMECKÝCH UNIVERZITÁCH A ICH PUBLIKOVANÉ DIELA
13.20 hod. – 13.40 hod. PAUL PATER (1656 – 1724) A JEHO PÔSOBENIE V NEMECKU
13.40 hod. – 14.00 hod. MATEMATIK LUDWIG SCHLESINGER – UČITEĽ JURA HRONCA
14.00 hod. – 14.20 hod. LEKÁRI Z RODU RULANDOVCOV V SLUŽBÁCH PANOVNÍKOV A OBYVATEĽOV EURÓPSKYCH KRAJÍN V 16. A 17. STOROČÍ
14.20 hod. – 14.40 hod. MÁRIA BÖHMOVÁ-DZIAKOVÁ – ŽIVOTNÉ OSUDY SLOVENSKEJ LEKÁRKY

14.40 hod. – 15.30 hod. Generálna diskusia
                                      Záver konferencie

 

PROGRAM  KONFERENCIE