Otázky a odpovede o dotáciách Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2012

 

 • Dokedy je potrebné podať žiadosť v roku 2012?

Za dotačné obdobie 2012 je to dátum 29.02.2012, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.
 • Je obmedzený počet podávaných žiadostí na jeden subjekt v rámci jedného dotačného obdobia?

Nie, počet žiadostí na jedného žiadateľa nie je obmedzený.
 • Budú krajania informovaní zo strany úradu o tom, že úrad obdržal ich žiadosť o poskytnutie dotáciu?

Áno, budú o tom informovaný písomnou formou ( e- mailom ) do 10 pracovných dní od prijatia žiadosti- podľa článku č.8., ods. (1) smernice o poskytovaní dotácii.
 • Je možné v roku 2012 žiadať aj o mimoriadne prostriedky – mimo dotačný systém?

V prípade udalosti osobitného významu ( napr. nepredvídateľná udalosť, hroziaca škoda… ) môže o poskytnutí dotácie rozhodnúť predseda úradu – na základe článku č. 10, odst. (5) smernice o poskytovaní dotácií a to formou mimoriadnej dotácie.
 • Kedy je najbližší možný začiatok projektu v roku 2012?

Začiatok projektu je možný od 01.januára 2012. V prípade, že prijímateľ použil vlastné prostriedky, tie si môže po obdržaní prostriedkov z dotácie refundovať. Projekt možno začať aj v predchádzajúcom roku a skončiť v ďalších rokoch, ale dotácia na rok 2012 sa poskytuje len na tie aktivity, ktoré boli v rámci projektu realizované v roku 2012.
 • Sekundárny účet môže byť aj podúčet v rámci hlavného účtu?

Áno, sekundárny účet môže byť podúčet.
 • Čo je myslené pod numerickým kódom v prípade bankového spojenia v prílohe č. 2 – žiadosť o poskytnutie dotácie?

Numerický kód v prípade bankového spojenia sa používa len v krajinách mimo zóny EÚ.
 • Aký kurz eura voči domácej mene/z ktorého dňa (zo dňa presunu prostriedkov z primárneho účtu na sekundárny, alebo zo dňa úhrady) použiť pri vyúčtovaní?

Je potrebné použiť kurz zo dňa prijatia dotácie, t.j. zo dňa presunu prostriedkov z primárneho účtu na sekundárny účet (tento presun sa musí vykonať naraz).
 • V smernici je spomínané viacročné financovanie. Akým spôsobom to funguje?

Viacročné financovanie nie je zahrnuté do programov ani podprogramov dotačného systému. Žiadateľ nepodáva osobitnú žiadosť o viacročné financovanie. O viacročnom financovaní rozhoduje úrad na základe predloženého projektu – na základe článku č. 5 smernice o poskytovaní dotácie.
 • Je možné v rámci jednej žiadosti žiadať o dotáciu v rovnakom programe, ale v rôznych podprogramoch?

Nie, nie to možné. Na každý podprogram treba podať samostatnú žiadosť o dotáciu.
 • V rámci ktorého programu treba žiadať o dotáciu na organizovanie letného tábora?

Žiadosť je to potrebné zaradiť do programu č.1 – školstvo a vzdelávanie a v rámci neho do podprogramu č. 1.2- podpora účasti na vzdelávacích podujatiach v Slovenskej republike.
 • Do ktorého programu zaradiť žiadosť o dotáciu na organizovanie biblického tábora?

Je to obdobné ako v prípade organizovania letného tábora, teda program č. 1 školstvo a vzdelávanie a v rámci neho podprogram č. 1.2- podpora účasti na vzdelávacích podujatiach v Slovenskej republike.
 • Do ktorého programu a podprogramu treba zaradiť periodickú vydavateľskú činnosť?

Periodickú vydavateľskú činnosť je potrebné zaradiť do podprogramu č. 4.1 – edičná a vydavateľská činnosť v rámci programu č. 4 – informácie.
 • Je možné v prípade programu č. 6- stavby, si uplatniť výdavky za vyhotovenie projektu a za poplatky súvisiace s vydaním stavebného povolenia?

Je možné si ich uplatniť v prípade, že sú definované v požiadavke podávaného projektu.
 • Je možná v rámci medzinárodného projektu spolupráca s veľvyslanectvom Slovenskej republiky v danom štáte?

Áno, je možná spolupráca s veľvyslanectvom Slovenskej republiky v danom štáte. Nie je však možné žiadať dotáciu cez veľvyslanectvo. Žiadosť o dotáciu je potrebné podať ako FO alebo PO na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 • Je možná v rámci projektu spolupráca so slovenským subjektom?

Áno, spolupráca so slovenským subjektom je takisto možná. Aj tu platí, že žiadosť o dotáciu musí podať zahraničný subjekt.
 • Je možné v rámci medzinárodného projektu financovanie položiek pre slovenských účinkujúcich?

Nie, financovanie položiek pre slovenských účinkujúcich nie je umožnené.
 • Dajú sa v rámci projektu uplatniť organizačné výdavky?

Uplatniť sa dajú len oprávnené položky uvedené v rámci jednotlivých podprogramov. Organizačné výdavky medzi ne nepatria. Riešením je úhrada prevádzkových výdavkov žiadateľa do výšky 10 % zo sumy dotácie– na základe článku č. 3, ods. (3) , písmeno h) smernice o poskytovaní dotácií.
 • V roku 2012 sa nebudú dať uplatniť oprávnené položky za cestovné náhrady v prípade prepravy osobným motorovým vozidlom?

Nie, počnúc rokom 2012 sa prepravu osobným motorovým vozidlom nebude možné zahrnúť medzi oprávnené položky.
 • Ako sa definuje pojem „časový a vecný harmonogram“ v prílohe č. 3- popis projektu?

Myslí sa tým definovanie časového sledu jednotlivých udalostí súvisiacich s projektom.
 • Je možné rozšírenie účelovosti?

Áno, je to možné na základe písomnej žiadosti žiadateľa, podanej najneskôr do 31.10 príslušného roka – na základe článku č. 6, ods. (6) smernice o poskytovaní dotácií. Nejde však o rozšírenie účelu projektu, ale o rozšírenie účelových položiek projektu, ktoré boli pôvodne uvedené v žiadosti o dotáciu, ale neboli schválené a zahrnuté do dotačnej zmluvy. Takéto rozšírenie je možné len formou dodatku k dotačnej zmluve. Rozšírenie o účelové položky, ktoré neboli pôvodne zahrnuté do žiadosti o dotáciu, nie je možné ani formou dodatku k dotačnej zmluve.
 • Je možné do vlastných prostriedkov zahrnúť úhradu poštovného alebo platbu daní?

Áno, v rámci vyúčtovania je do iných prostriedkov možné zahrnúť aj tieto úhrady. Majú však len informatívny charakter, nemajú vplyv na vyúčtovanie prostriedkov z dotácie. Poštovné však možno zahrnúť do 10% prevádzkových nákladov žiadateľa, ktoré priamo súvisia s projektom, dane sú vylúčené z financovania formou dotácií.
 • Je povolené v rámci vyhodnotenia študentských súťaží študentov odmeniť nákupnými poukážkami?

Nie, takáto odmena nie je povolená.
 • Aký doklad osvedčujúci odbornosť je potrebné predložiť v prípade prekladateľa?

Je to licencia znejúca na meno dotyčného prekladateľa.
 • Ako postupovať v prípade ak sa nestíha termín realizácie stavby?

V prípade kapitálových výdavkov je možné tento termín predĺžiť, maximálne však na 3 roky (článok 6 ods. 5 smernice o poskytovaní dotácií).
 • V prílohe č. 4.- celkový rozpočet je uvedená položkou „propagácia úradu“. Čo rozumieť pod týmto pojmom? Akým spôsobom ho zabezpečiť v prípade, keď sa projekt uskutočnil skôr, ako bola naň poskytnutá dotácia?

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí požaduje v rámci čerpania prostriedkov na daný projekt propagáciu úradu zo strany prijímateľa. Spôsob propagácie / prezentácie je upravený v konkrétnej dotačnej zmluve – v časti osobitné podmienky použitia dotácie. V prílohe č. 1 smernice o poskytovaní dotácie sú uvedené spôsoby prezentácie zo strany prijímateľa. V prípade, že sa projekt uskutočnil skôr, ako bola naň poskytnutá dotácia, táto propagácia sa nevyžaduje.
 • Aký je rozdiel medzi komunitnými a kultúrnymi centrami? Pre koho z nich je určená príloha č. 22?

Komunitné centrá boli vybudované pre potreby krajanských aktivít, ale zväčša ide o centrá, ktoré boli vytvorené pri cirkevných misiách a zboroch v zahraničí. Komunitné centrá sú zároveň centrami, ktoré slúžia predovšetkým danému spoločenstvu osôb (jednému spolku, krajanskej organizácii a pod.) na rozdiel od kultúrnych centier, resp. kultúrnych a informačných centier, ktoré síce spravované jedným krajanským spolkom alebo organizáciou slúžia v prospech všetkých ďalších takýchto spolkov, organizácií a jednotlivcov žijúcich na vymedzenom území. Príloha č. 22 je určená komunitným centrám.
 • V prípade vydavateľskej činnosti nestačí vyhlásenie šéfredaktora/editora? Je naozaj potrebné predložiť autorské súhlasy všetkých zúčastnených autorov?

V článku 4 ods. 10 smernice o poskytovaní dotácií sa uvádza aj toto: „Autorský súhlas vyjadruje právny vzťah medzi žiadateľom a treťou osobou, ktorá je autorom diela. Autorský súhlas na použitie diela možno nahradiť čestným vyhlásením o autorstve, ak je autorom diela samotný žiadateľ. V prípade súborného diela, ktorým je najmä zborník, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza, ak je súborom nezávislých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výberu alebo usporiadaním obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, stačí, ak žiadateľ predložený autorský súhlas na použitie diela udelený autorom súborného diela. V prípade zamestnaneckého diela (čo je pravdepodobne aj vzťah medzi šéfredaktorom a autormi) stačí, ak žiadateľ predloží autorský súhlas na použitie diela udelený zamestnávateľom autora diela (t.j. žiadateľ ako vydavateľ časopisu alebo novín). Ak je žiadateľ zároveň zamestnávateľom alebo autorom súborného diela, stačí predložiť čestné vyhlásenie o autorstve.
 • V prílohe č. 24. – špecifikácia projektu pre neperiodickú tlač je uvedený pojem „nedostatková literatúra“. Ako si máme vysvetliť tento pojem?

Ide o literatúru, ktorú v čase podávania žiadosti nie je možné obstarať zo žiadnych zdrojov.
 • Čo je potrebné uviesť do kolónky „evidenčné číslo“ v prípade prílohy č. 25- špecifikácia projektu pre periodickú publikáciu?

Uvádza sa tam označenie zodpovedajúce slovenskej ISSN.
 • Musí si žiadateľ o dotáciu vždy zriadiť primárny aj sekundárny účet?

Pokiaľ žiadateľ predpokladá, že bude čerpať dotáciu len v eurách, bez ohľadu na to, v ktorom štáte sa nachádza, stačí si zriadiť len jeden eurový účet (resp. podúčet). Pokiaľ žiadateľ predpokladá, že bude čerpať dotáciu len v inej mene ako je euro, potom stačí tiež len jeden účet (resp. podúčet) v takejto mene, keďže domáca banka mu dotáciu prijatú v eurách automaticky konvertuje na domácu menu. Ak však žiadateľ predpokladá, že bude čerpať dotáciu v eurách a tiež v inej mene, musí si zriadiť oba účty, t.j. primárny (eurový) aj sekundárny (iná mena ako euro) účet (resp. podúčet). Účet si žiadateľ musí zriadiť najneskôr ku dňu podania žiadosti o dotáciu.
 • Keďže na dotačných účtoch nemôžu byť iné finančné prostriedky ako je dotácia a účet musí byť zriadený už pri podaní žiadosti, ako vyriešiť problém s bankovými poplatkami?

Finančné prostriedky na krytie bankových poplatkov možno držať na dotačnom účte aj pred poskytnutím dotácie a môžu byť aj iné finančné prostriedky ako dotácia. Netreba zabudnúť na možnosť vyčíslenia takýchto poplatkov v samotnej žiadosti o dotáciu, pretože je možné ich zahrnúť do položiek dotácie.
 • Je potrebné posielať celoročný výpis? Ak áno, z ktorého účtu?

a) Áno, je potrebné posielať celoročný výpis, kde bude vidno všetky úhrady a koncoročný nulový stav.
b) Ak máte primárny aj sekundárny účet, je potrebné posielať celoročný výpis z oboch účtov. Dôvodom je zistenie výšky bankových poplatkov ako aj prípadných úrokov. Ďalej kontrola dodržania podmienky využitia účtu výlučne na účely dotácie.
 • Čo znamená v prílohe č. 14 a 15 ( finančné vyúčtovanie ) kolónka „Podklad finančnej operácie“?

Znamená to zasielané ) ďalšie prílohy k faktúre, ako napr.:

§ menný zoznam – v prípade ubytovania,
§ zmluva o prenájme – v prípade prenájmu,
§ dodací list – v prípade nákupu tovaru,
§ objednávka – v prípade iného obstarávania.