Otázky a odpovede o dotáciách Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2013

Aké zmeny nastali v dotačnej politike ÚSŽZ v r. 2013 oproti r. 2012 ?

ÚSŽZ novelizoval dotačnú smernicu, ako aj metodický pokyn pre poskytovanie dotácií v r. 2013 v súlade so zákonom č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zahraničných Slovákoch“). Snažili sme sa odstrániť aj tie nedostatky, na ktoré poukazovali žiadatelia o dotáciu  počas roka 2012. Novelizácia predpisov sa prejavila vo viacerých zjednodušeniach v prospech žiadateľov, napr.: 

 • bol zavedený systém 4 oblastí štátnej podpory podľa zákona o zahraničných Slovákoch,
 • bola vytvorená možnosť udelenia mimoriadnej dotácie prakticky počas celého roka,
 • bankový účet si žiadateľ môže otvoriť až po zverejnení zoznamu schválených žiadostí.

Zásadnou zmenou oproti r. 2012 bolo však zavedenie elektronického systému vedenia administratívy o dotáciách, a to po prvýkrát v histórii ÚSŽZ.

 

 

Aké sú zámery dotačnej politiky na úrovni ÚSŽZ v r. 2013 ?

Všeobecne ÚSŽZ preferuje projekty s dlhodobejším účinkom v zákonom stanovených oblastiach štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí. Prioritou v pôsobnosti úradu je najmä podpora informatizácie s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre komunikáciu a spoluprácu medzi úradom a krajanmi, ako aj medzi krajanmi po celom svete tak, aby táto spolupráca bola efektívnejšia než doteraz.

Ďalšou, nemenej významnou prioritou je podpora zvyšovania úrovne národného povedomia detí a mládeže.

 

 

Prečo bol zavedený elektronický dotačný systém ÚSŽZ ?

Elektronická forma komunikácie je na ústredných orgánoch štátnej správy SR už bežnou praxou. ÚSŽZ k nej pristúpil kvôli všeobecne známym výhodám: zvyšuje sa  efektívnosť, rýchlosť, pružnosť, transparentnosť aj kvalita komunikácie úradu so žiadateľom o dotáciu. Dôkazom o prínose elektronizácie je aj skutočnosť, že v r. 2013 sú dotácie uhrádzané už v mesiaci máj, pričom v r. 2012 to bolo až v auguste.

 

 

Načo bol zavedený elektronický systém, keď ÚSŽZ aj v r. 2013 od žiadateľa naďalej požaduje zaslanie písomnú žiadosť o dotáciu ?

Písomnú žiadosť pri poskytovaní štátnej podpory vyžaduje zákon o zahraničných Slovákoch. V jeho § 6 ods. 2 sa uvádza: „Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti.“  Aj orgány finančnej kontroly vyžadujú písomnú dokumentáciu o poskytovaní štátnej podpory (originály dokumentov).

 

 

Aký je rozpočet ÚSŽZ na dotácie v roku 2013?

Celková výška rozpočtovej položky ÚSŽZ, určenej na dotácie v roku 2013, dosahuje sumu 1 047 026,- €. Celková požadovaná suma na dotácie ÚSŽZ v r. 2013 je však štvornásobne vyššia (presne 4 193 967,57 €).

 

Aký je stav vybavovania žiadosti o dotáciu za rok 2013 ?

ÚSŽZ zaevidoval do 31.1.2013 spolu 819 elektronických žiadostí o dotáciu, ktoré vyhovovali všetkým stanoveným podmienkam. Žiadosti posudzovali a hodnotili štyri dotačné subkomisie ÚSŽZ, ktoré boli vytvorené podľa jednotlivých oblastí štátnej podpory (v súlade so zákonom o zahraničných Slovákoch). Na základe odporúčaní týchto 4 subkomisií Dotačná komisia ÚSŽZ na svojom zasadnutí dňa 14.5.2013 odporučila predsedovi ÚSŽZ

 • na schválenie 500 žiadostí,
 • na zamietnutie 246 žiadostí,
 • na vyradenie 73 žiadostí.

Predseda ÚSŽZ všetky odporúčania Dotačnej komisie ÚSŽZ schválil dňa 15.5.2013. V súlade s pôvodným plánom ÚSŽZ boli tieto výsledky odborného posúdenia a hodnotenia každej žiadosti o dotáciu v roku 2013 dňa 16.5.2013 zverejnené na webovej stránke USŽZ.

 

 

Aká je tendencia vývoja vybavovania žiadosti o dotáciu ÚSŽZ ?

V roku 2013 bolo úspešných žiadateľov o cca 10 % viac, ako v rokoch 2011 a 2012. Doterajší vývoj úspešnosti žiadateľov o dotácie ÚSŽZ ukazuje nasledujúca tabuľka:

 

 

Rok

Celkový počet žiadostí

Počet schválených žiadostí

Úspešnosť žiadateľov (%)

2006

447

238

53,24

2007

739

475

64,28

2008

847

535

63,16

2009

692

463

66,91

2010

796

519

65,20

2011

847

437

51,59

2012

764

396

51,83

2013

819

500

61,05

 

 

 

Koľko finančných prostriedkov bolo už rozdelených ? Ako boli rozdelené do jednotlivých oblastí štátnej podpory ?

            Distribúciu aktuálneho čerpania finančných prostriedkov na dotácie v roku 2013 uvádza nasledujúca tabuľka:

 

 

Oblasť štátnej podpory

Celkový počet žiadostí

Schválené žiadosti

Zamietnuté žiadosti

Vyradené žiadosti

Schválená suma  / € /

a) vzdelávanie,        veda a výskum

142

99

33

10

156 602,-

b) kultúra

438

241

164

33

372 331,-

c) informačná

204

139

38

27

214 324,-

d) médiá

35

21

11

3

34 500,-

    SPOLU

819

500

246

73

777 757,-

 

Prečo dotačná komisia rozdelila iba 777 757,- € ? Čo sa stalo so zvyšnými peniazmi?

Ubezpečujeme všetkých, že budú pridelené aj všetky zvyšné finančné prostriedky, a to až do výšky stanoveného limitu rozpočtovej položky na dotácie v roku 2013. Úlohou ÚSŽZ je rozdelenie všetkých pridelených finančných prostriedkov na efektívne a kvalitné projekty, a nie ich šetrenie.

Už začiatkom roka 2013 boli uhradené 2 dotácie , ktoré z dôvodov časovej tiesne museli byť schválené ako mimoriadne rozhodnutia predsedu ÚSŽZ. Konkrétne išlo o integrálny projekt číslo M 858/CZ/2013, ktorého cieľom je komplexné zabezpečenie tradičnej Krajanskej nedele na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Pridelená suma na túto dotáciu (70 000,- €) je určená na úhradu prakticky všetkých nákladov spojených s účasťou všetkých krajanských folklórnych súborov (cca 250 účinkujúcich z 9 krajín). Účelom druhej mimoriadnej dotácie číslo M 862/RS/2013 (2 500,- €) bolo zabezpečenie účasti Divadla VHV Petrovec na tradičnom podujatí Palarikova Raková v apríli t.r.

Zostávajúcich necelých 200 000,- € ostáva ako rezerva predsedu na úhradu ďalších mimoriadnych dotácií. V schvaľovacom procese je už jedna žiadosť o mimoriadnu dotáciu na projekt, ktorý má charakter systémovej investičnej akcie, a to vo výške 150 000,- €. Okrem toho sú už avízované aj ďalšie žiadosti o mimoriadnu dotáciu.

 

 

Ako konkrétne prebiehal proces schvaľovania dotácií ?

ÚSŽZ pristupoval k vybavovaniu každej žiadosti o dotáciu s rovnakou starostlivosťou bez ohľadu na to, či sa už na začiatku žiadosť javila ako kvalitná a opodstatnená, alebo tomu tak nebolo. Každý žiadateľ bol opakovane vyzývaný na kompletizáciu svojej žiadosti. Ak tak v určenom čase neurobil, dostal automatickú odpoveď o vyradení žiadosti pre nesplnenie stanovených podmienok. Okrem dvoch výnimiek, kedy predseda ÚSŽZ operatívne rozhodol, že žiadosť nemožno zaradiť do žiadnej oblasti štátnej podpory, všetky ostatné žiadosti boli posudzované a hodnotené kolektívne, a to v troch kolách:

 1. Na koordinačnej porade podpredsedu ÚSŽZ, na ktorej bolo dohodnuté jednotné, ale predbežné stanovisko pracovníkov úradu k požadovanej výške dotácie a ku požadovaných rozpočtovým položkám.
 2. Na rokovaniach dotačných subkomisií ÚSŽZ, ktoré boli vytvorené pre všetky 4 oblasti štátnej podpory: a) Vzdelávanie, veda a výskum; b) Kultúra; c) Informačná; d) Médiá. Členmi každej subkomisie boli štyria externí odborníci z príslušnej oblasti štátnej podpory a traja zamestnanci ÚSŽZ. Predsedom každej dotačnej subkomisie bol externý odborník z príslušnej oblasti štátnej podpory

Na rokovanie subkomisie boli predložené všetky riadne zaevidované žiadosti o dotáciu v príslušnej oblasti štátnej podpory. Žiadosti o dotáciu, ktoré spĺňali náležitosti zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných vnútorných predpisov ÚSŽZ, každý člen subkomisie odborne vyhodnotil vyplnením hodnotiaceho formulára. Žiadosti o dotáciu, ktoré požiadavky uvedených právnych noriem nespĺňali, subkomisia odporučila na vyradenie.

Výsledkom odborného posúdenia a hodnotenia žiadosti o dotáciu každým členom subkomisie bolo potvrdenie alebo zmena odporúčanej sumy, ako aj odporúčaných položiek rozpočtu.

 1. Na rokovaní dotačnej komisie ÚSŽZ, ktorej tvorili väčšinu 4 predsedovia dotačných subkomisií, boli opakovane prerokované tie žiadosti o dotáciu, ktorých odborné posúdenie a hodnotenie zo strany ÚSŽZ sa zásadne odlišovalo od odborného posúdenia a hodnotenia príslušnou dotačnou subkomisiou.  Išlo spolu o 20 žiadostí, pričom okrem jednej výnimky dotačná komisia ÚSŽZ potvrdila všetky predchádzajúce odporúčania dotačných subkomisií, t.j. neakceptovala odporúčanie ÚSŽZ.

Predseda ÚSŽZ vo svojom rozhodnutí o žiadostiach o dotáciu v r. 2013 rešpektoval všetky odporúčania dotačnej komisie ÚSŽZ ohľadom sumy dotácie aj rozpočtových položiek jednotlivých žiadostí.

 

 

Prečo sa ako dôvod zamietnutia žiadosti uvádza: „Nie je v súlade s cieľmi štátnej politiky SR a prioritami ÚSŽZ na r. 2013“ ? Ak žiadosť nie je v súlade s cieľmi štátnej politiky SR a prioritami ÚSŽZ na r. 2013, prečo nebola vyradená hneď na začiatku a bola zaradená do hodnotiaceho procesu?

Žiadosti sa posudzovali komplexne, pričom sa brali do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti, ktoré spolu súvisia, ovplyvňujú a tvoria proces naplňovania priorít a zámerov štátnej politiky v oblasti podpory Slovákov žijúcich v zahraničí. Pri hodnotení žiadosti sa bralo do úvahy napr. aj jej porovnanie s inými podobnými žiadosťami, resp. s ostatnými žiadosťami toho istého žiadateľa. Brali sme do úvahy aj dostupné informácie o tom, že projekt, resp. oblasť ktorej sa žiadosť týka, SR podporuje aj inými spôsobmi. Dôležitou okolnosťou v rozhodovacom procese boli aj celkové materiálne podmienky života slovenskej komunity (aj žiadateľa) v danej krajine, napr. autochtónnosť a charakter komunity. Bolo nutné brať do úvahy aj úroveň podpory národnostných menšín zo strany štátu, v ktorom žiadateľ žije. Našou snahou bolo aj podporiť nových žiadateľov.  Rozhodujúce boli samozrejme tiež celkové finančné možnosti úradu.

Žiadosti neboli vyraďované hneď na začiatku z týchto dôvodov:

 1. aby o žiadnej žiadosti o dotáciu nerozhodovala iba jedna osoba,
 2. aby bola zabezpečená nezávislosť a objektívnosť odborného posúdenia a hodnotenia každej žiadosti kolektívnym orgánom.

 

 

Ak žiadosť bola zamietnutá pretože „Nie je v súlade s cieľmi štátnej politiky SR a prioritami ÚSŽZ na r. 2013,“ môžem ju znovu podať v r. 2014 ?

Samozrejme.  Subkomisie, dotačná komisia aj ÚSŽZ nakoniec zvolili túto jednotnú formuláciu pre odôvodnenie zamietnutia všetkých žiadosti, ktorá možno nie je najšťastnejšia, ale pragmaticky rieši všetky problémy, ktoré môžu nastať pri individuálnom zdôvodňovaní zamietnutia žiadosti s rozdielnych dôvodov, napr. nedostatku finančných zdrojov, uprednostnenia podobného projektu toho istého (alebo aj iného) žiadateľa, rozporu požadovaných a oprávnených rozpočtových položiek atď. Individuálne odôvodnenie zamietnutia žiadosti o dotáciu a jeho zverejnenie by mohlo priniesť viac škody, ako úžitku.

 

 

Prečo boli niektoré žiadosti vyradené so zdôvodnením, že „Prílohy neboli doručené do určeného termínu?

Už vo Výzve na predkladanie žiadosti o dotáciu v roku 2013, ktorú ÚSŽZ zverejnil dňa 12.12.2012, sa uvádza, že „Hodnotené budú len včas predložené a úplné žiadosti“.

Po akceptovaní elektronickej žiadosti o dotáciu jej ÚSŽZ pridelil číslo a zaradil ju do jednej zo 4 oblastí štátnej podpory. V elektronickom potvrdení prijatia žiadosti o dotáciu bol každý žiadateľ vyzvaný na zaslanie písomnej žiadosti aj písomných príloh k žiadosti, ako aj osobitných náležitostí žiadosti (elektronicky aj písomne). Všetky prílohy museli byť úplné a správne vyplnené, zistené nedostatky mali byť odstránené v stanovených termínoch.

Ak sa tak nestalo, elektronický dotačný systém automaticky vyzýval každého žiadateľa, aby tak urobil. Tieto výzvy boli odosielané automaticky a súčasne bola stanovená lehota ďalších 20 dní na zaslanie príloh. V prípade, že ani v druhom stanovenom termíne neboli všetky prílohy k žiadosti zaslané, žiadosť bola automaticky vyradená. Na tejto skutočnosti ÚSŽZ nemohol nič zmeniť.

Podmienky pre zasielanie žiadostí o dotáciu v roku 2013 boli pre každého žiadateľa absolútne rovnaké, pretože ich garantovala automatická elektronická komunikácia žiadateľa s úradom. Ak žiadateľ o dotáciu nesplnil vopred stanovené podmienky, počítač jeho žiadosť automaticky vyradil.

 

 

Prečo boli v Zozname schválených žiadostí o dotáciu v r. 2013 zverejnené aj jednotlivé rozpočtové položky? Doteraz sa nezverejňovali.

Je to ďalší krok k vyššej transparentnosti činnosti ÚSŽZ. Predpokladáme, že žiadatelia o dotáciu ho privítajú, pretože im môže poslúžiť napr. ako inšpirácia.  Účelové určenie dotácie (jednotlivé rozpočtové položky) budú samozrejme naďalej súčasťou zmluvy medzi ÚSŽZ a prijímateľom dotácie a zmluva bude zverejnená v centrálnom registri zmlúv.

 

 

Pripravujete aj ďalšie zmeny v dotačnej politike ÚSŽZ, napr. od r. 2014 ?

            Možno predpokladať, že legislatívny rámec štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí sa v r. 2014 nezmení. Oblasti, zásady aj nástroje štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí zrejme ostanú rovnaké, ako v r. 2013. Aj aktuálny návrh výšky rozpočtovej položky ÚSŽZ na dotácie v r. 2014 je rovnaký, ako v r. 2013.

            ÚSŽZ však už zvažuje aj diskutuje možnosť poskytovať dotácie už v prvých mesiacoch kalendárneho roka. To by znamenalo, že žiadosti o dotáciu na nasledujúci rok by museli byť zaslané napr. už v októbri – novembri predchádzajúceho roka, aby mohli byť napr. už v januári vyhodnotené. Uvítame Vaše názory k tejto možnosti.

 

 

Vypracoval:    M. Koščo, R ODEK USŽZ

Schválil:          I. Furdík, predseda ÚSŽZ

23.5.2013