Oznámenie krajanom

Oznamujeme krajanom, krajanským spolkom a organizáciám, že v termíne do 31. januára 2011 je možné zasielať na adresu úradu v rámci programu: „Projekty na pomoc Slovákom žijúcim v zahraničí – rok 2011“ žiadosti o dotácie na krytie aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Žiadosti o dotácie treba zaslať na predpísanom tlačive úradu, ktoré nájdete v rubrike Dotácie / Žiadosti.

Komisii pre schvaľovanie projektov na pomoc krajanským spolkom a organizáciám v zahraničí budú predložené len podpísané kompletné žiadosti vrátane povinných príloh, zaslané poštou (nie e-mailom) a v stanovenom termíne.

Zároveň Vás žiadame, aby ste v prípade zmeny sídla krajanského spolku, zmeny štatutára, zmeny čísla účtu,… zaslali v rámci predkladaných žiadostí aj tieto doklady, potvrdzujúce uvedené skutočnosti.

Predpokladáme, že objem finančných prostriedkov určených na vyššie uvedený program na rok 2011 bude rozdelený v rámci jedného grantového kola.

Bratislava 14. decembra 2010

Žiadosť

Popis projektu

Rozpočet projektu

Rekapitulácia

Vecné vyhodnotenie