P. Burian na stretnutí s P. Čarnogurským vyzdvihol aktivity Slovákov v Kanade

Peter Burian, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR (MZV), prijal v stredu 8. augusta na pôde MZV Pavla Čarnogurského, člena Kanadsko-slovenskej ligy (KSL). Počas rokovania  P. Čarnogurský informoval o činnosti KSL a stručne charakterizoval aktivity i problémy jednotlivých komunít v Kanade. P. Burian prejavil potešenie so stretnutia s významným predstaviteľom slovenskej diaspóry v Kanade a vyjadril záujem o rozvoj spolupráce Slovenska s Kanadou aj prostredníctvom krajanov.

P. Čarnogurský oboznámil P. Buriana s fungovaním a aktivitami KSL v roku  jej 80. výročia vzniku. KSL je dobrovoľnícka organizácia bez komerčnej bázy, svojím programom sa snaží zaujať široké spektrum niekoľkogeneračnej slovenskej komunity. Podporuje najmä kvalitné folklórne a divadelné súbory. Hoci sú často mnohonárodnostné, ich jadro tvoria spravidla Slováci a ich potomkovia. Významnou je aj podpora a poskytovanie štipendií mladším členom organizácie. Tento prístup je prejavom povzbudenia a odmenou o záujem a činnosť v krajanskej oblasti.  KSL organizuje pravidelne Slovenské dni a rôzne spoločenské stretnutia a zábavy, ktoré priťahujú aj Kanaďanov. Najmä kvôli aktivitám podobného formátu by krajania ocenili vznik putovnej výstavy, ktorá by pomohla zviditeľneniu Slovenska a bola tak k dispozícii nielen veľvyslanectvám, ale v prvom rade spolkom a jednotlivcom.

P. Burian informoval hosťa, že uznáva a plne rešpektuje slovenské komunity, ich tradície a kultúru. Zároveň si ale myslí, že je čas pohnúť sa ďalej a využiť obrovský ekonomický potenciál krajanov a možnosti obchodu. Je to zároveň jeden zo spôsobov ako prezentovať Slovensko. P. Čarnogurský sa stotožnil s touto myšlienkou a ako príklad uviedol niekoľko úspešných slovenských emigrantov, medzi ktorými sú politici, podnikatelia a obchodníci. Akcentoval aj fakt, že krajania veľmi dobre poznajú svoju komunitu a ekonomické zázemie jednotlivcov a krajiny. Keďže v dohľadnom čase by sa mala uzatvárať rámcová zmluva o voľnom obchode medzi Kanadou a EÚ, z nej môže vďaka ekonomicky zdatnejším krajanom ťažiť aj Slovensko.

P. Burian ocenil činnosť Kanadsko-slovenskej ligy najmä v oblasti rozvoja kanadsko-slovenskej spolupráce a aktivít, ktoré KSL vykonáva už 80 rokov. Vyjadril obdiv nad tým, ako si Slováci v Kanade za spomínané desaťročia zachovali svoju identitu a slovenskosť, hoci u mladších generácií sa tieto vlastnosti oslabujú. P. Čarnogurského informoval aj o blížiacom sa schválení kompetenčného zákona a  následnom prechode Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pod pôsobnosť MZV. Cieľom tejto zmeny je upevniť spoluprácu týchto dvoch inštitúcií, čo prospeje aj krajanom, keďže v spoločnej súčinnosti budú môcť pozornejšie načúvať Slovákom žijúcim v zahraničí a ich potrebám v záujme rozvíjania ich kultúrno-spoločenských a duchovných aktivít, zvyšovania národného povedomia a identifikovania sa so slovenskosťou.