Píšeš? Píšem!

projekt : TVORIVÉ DRAMATICKÉ PÍSANIE

II. druhý seminár pre slovenských dramatikov Pivnica 2010

PÍŠEŠ ? PÍŠEM !

Kedy: 24., 25., 26. a 27. septembra 2010

Kde: v priestoroch divadla Janka Čemana a ZŠ 15.októbra v Pivnici

Autor semináru: mgr.art. Katarína Mišíkova, Slovenská republika

Tvorivá dielňa dramatického písania je určená začínajúcim a prokročilým dramatikom, nadšencom divadelnej tvorby, ktorí chcú získať nové skúsenosti, informácie o nových divadelných trendoch v písaní, zručnosti v tvorivom písaní a samozrejme vedomosti. Lektor sa bude venovať tvorivému písaniu hlavne po praktickej stránke. Teoretický základ je v každom praktickom cvičení, etude. Hlavný dôraz bude na vystavaní samotného dramatického príbehu, práca s dramatickým konfliktom a jej variácie, jej problematika, vystavanie postavy s jej vnútornou aj vonkajšou charakteristikou, definovaním žánrov, ujasnení si divadelných termínov, ktoré dramatik používa pri písaní divadelnej hry, práca s divadelným časom v texte a jeho realizácia v predstavách dramatika, problémy dramatického textu pri prenose z textovej roviny do priestorovej roviny divadla, prostredie v dramatickom texte a jeho náväznosť na inscenačné spracovanie. Účastník si vyskúša písanie rôznych druhov textu zameraných na súčasnú tvorbu.
Cieľová skupina semináru sú slovenskí vojvodinskí dramatici, píšuca mládež a iní zaujemcovia o tvorivé písanie. Maximálný počet účastníkov semináru je 12 .
Garantom projektu je divadlo Janka Čemana z Pivnice spolu z Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov ako spolupracujúcou inštitúciou a Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí ktorý finančne podporil tento projekt.
Záväzné je vyplniť a zaslať prihlášku poštovou zasielkou na adresu :
Divadlo Janka Čemana, Vojvodinská 25, 21469 Pivnica, na fax 021/756- 613 alebo e- mail: jceman@eunet.rs ( tlačivo prihlášky si môžete stiahnúť na www.dida.co.rs alebo web portali Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov) do 20.09.2010 pondelok.

S pozdravom
organizačný tím semináru

PRIHLÁŠKY na seminár a detailnejšie INFORMÁCIE o jeho priebehu:

Divadlo Janka Čemana
Vojvodinská 25
21469 PIVNICA
021/ 756-550 ( iba vo večerných hodinách)
e-mail: jceman@ eunet.rs
Vladimír Kolár,
e-mail: kolarv@ hallsys.net
Tel/ fax: 021/756-613
Mob: 064/294 4071
Mob: 064/ 303 7802 Olga Ćosićová – tajomníčka

Prihláška na II. seminár pre slovenských dramatikov
PÍŠEŠ ? PÍŠEM !
24. – 27. 9.2010 Pivnica

Meno a priezvisko:
Adresa:
Mesto:
tel.:
E – mail:

Spolok ustanovizeň:
Adresa:
Mesto:
Tel.:
fax: 
e – mail:
Osoba pre kontakt:
mob. tel.:

Vyplniť ak je pod patrónom spolku alebo ustanovizne!

V …………………….. dňa …………… 
                                                                          predseda – riaditeľ

"PLAGAT