Plnenie úloh, aktivity a podujatia ÚSŽZ v roku 2008

 

Plnenie úloh, aktivity a podujatia ÚSŽZ v roku 2008

 

 

I. Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2008

 

Bratislava 6. – 8. novembra 2008

Za účasti 101 delegátov z 25 krajín bola venovaná materinskému jazyku ako základnej podmienky uchovania slovenskej národnej identity vo svete a účinnému antiasimilačnému nástroju. Rokovania sa zamerali na výučbu slovenského jazyka v jednotlivých krajinách, komunikáciu v slovenčine v rodinnom, spoločenskom a cirkevnom živote a slovenskému jazyku v krajanských tlačových a elektronických médiách a ich vplyvu na udržanie národného povedomia. Delegáti konferencie sa uzniesli na záveroch konferencie, o ktorých boli informovaní predseda vlády SR, podpredseda vlády SR D. Čaplovič a relevantné rezorty.

 

V priebehu roka 2008 bol spracovaný a vydaný zborník zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2007.

 

II. Materiály na rokovanie vlády SR a NR SR,

podklady, analýzy, situačné správy

 

A/ Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015

 

Materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 625 zo dňa 17. septembra 2008 a vzatý na vedomie uznesením NR SR č.1124 zo 4. 11. 2008.

Analýza súčasného stavu slovenského zahraničia a stanovenie cieľov a priorít tvorby a výkonu štátnej politiky v legislatívnej, kultúrno-spoločenskej, výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej, mediálnej a informačnej oblasti, ako aj vo sfére náboženského života v oblasti komunikácie a vzájomnej spolupráce do roku 2015.

 

B/Správa o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2007 spolu s návrhom programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2009

 

Materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 626 zo dňa 17. septembra 2008 a vzatý na vedomie uznesením NR SR č.1123 zo 4. 11. 2008.

Materiál zohľadňuje komplex potrieb a požiadaviek slovenských menšín a komunít v súlade so strategickými cieľmi SR v oblasti vzťahov so svojou príbuzenskou menšinou, smerujú k prehĺbeniu ich národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity a ktoré predstavujú nevyhnutnú pomoc Slovenska pre udržanie životaschopnosti Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

C/Podkladové materiály pre rokovania vlády

1/ Návrh na vyčlenenie prostriedkov z rezervy vlády SR na výstavbu a vybavenie nového Slovenského domu v Mlynkoch a na projekty slovenskej samosprávy

Schválené uznesením č. 421 z 18. júna 2008.

 

2/ Návrh na vyčlenenie prostriedkov z rezervy vlády SR na zmiernenie dopadov ničivej povodne na České a slovenské múzeum a knižnicu v Cedar Rapids – kompletný podkladový materiál bol predložený na MZV SR k vypracovaniu materiálu na rokovanie vlády SR.

 

 

D/Podklady pre rokovania zmiešaných medzivládnych komisií

a/ Zmiešaná slovensko-maďarská komisia pre záležitosti menšín

Informácia o stave plnenia odporúčaní zo VII. zasadnutia komisie

 

b/ Slovensko – ukrajinská medzivládna komisia pre národnostné menšiny, vzdelávanie a kultúru.

Podklad pre 8. zasadnutie 19-21. júna 2008 vo Svidníku

 

E/Analýzy a situačné správy

a/ Analýza pridelených dotácií z grantového systému ÚSŽZ za obdobie 2006 – 2008

b/ Slovenské školstvo a vzdelávanie v Maďarsku

c/ priebežné vypracúvanie situačných správ a predkladanie týchto správ jednotlivým orgánom štátnej správy v súvislosti so zahraničnými pracovnými cestami ministrov a predstaviteľov týchto inštitúcií.

 

F/Vypracovanie návrhov na udelenie vyznamenaní

Ondrej Štefanko, Rumunsko, in memoriam Rad Bieleho dvojkríža II. triedy

Ján Špernoga, Poľsko, neudelené

 

III. Vzdelávacie a odborné kurzy, podujatia a súťaže pre mládež

 

Putovanie za poznaním

V Bystrej sa uskutočnil 19. ročník medzinárodného tábora pre krajanskú mládež. Počas 10 dní stredoškoláci zo siedmich krajín absolvovali besedy, exkurzie, návštevy zámkov, múzeí a galérií, knižníc a prírodných skanzenov.

Termín: 3. – 12. júla 2008

 

Letná škola žurnalistiky

V spolupráci s Katedrou žurnalistiky FF UK sa po šiesty raz konala Letná škola žurnalistiky.

Absolvovalo ju 19 mladých žurnalistov, ktorí pôsobia v krajanských tlačových a elektronických médiách.

Termín: 11. – 16. augusta 2008

 

Betliar

Účasť 12  študentov slovakistiky z FF Užhorodskej univerzity  na záchrane slovenského kultúrneho dedičstva v kaštieli Betliar.

Termín a miesto realizácie : júl 2008, Betliar

 

Kurz divadelných ochotníkov

7 dňový kurz pre 12 režisérov a vedúcich divadelných súborov z Chorvátska, Srbska a Rumunska

Termín a  miesto realizácie: 13. -19. júl 2008, Oščadnica – Lalíky

 

Medzinárodný maliarsky plener

21. – 30. jún 2008, Zázrivá

4. ročník Medzinárodného maliarskeho plenera v oravskej obci Zázrivá s účasťou 2 umelcov- maliarov z radov Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí prezentovali svoje maliarske umenie.

Umelci: Pavel Korbeľ, Švajčiarsko; Ján Agarský, Stará Pazova, Srbsko

 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Účasť krajanov – žiakov slovenských základných a stredných škôl v zahraničí na celoslovenskej súťaži slohových prác, s osobnou účasťou víťazov na vyhodnotení v Nových Zámkoch.

Organizátori: MK SR, Štátny pedagogický ústav, ZŠ Nové Zámky a ÚSŽZ

Termín a miesto realizácie (vyhodnotenia) : 11. jún 2008, Nové Zámky

 

 

IV. Kultúrne podujatia a folklórne prehliadky

 

Slovensko ďakuje. Slávnostný galakoncert v historickej budove SND v Bratislave s vystúpením špičkových umelcov zo Slovenska, za účasti podpredsedu vlády SR D. Čaploviča, 23 veľvyslancov a zástupcov veľvyslanectiev. Program venovaným krajinám, ktoré v rôznych historických obdobiach a emigrantských vlnách prijali slovenských občanov a poskytli im pracovné príležitosti a domov.

Termín a miesto realizácie : 7. november 2008, historická budova SND v Bratislave

 

FS pod Poľanou v Detve 43. ročník folklórnych slávností v Detve s účasťou 9 krajanských súborov (Česko, Francúzsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina, USA) v programe Krajanská nedeľa

Termín a miesto realizácie :13 júl (10.- 14.7.) 2008, Detva

Názov programu:  Stretnutie na jarmoku

Podtitul: Program súborov a skupín Slovákov zo zahraničia – Krajanská nedeľa

Garant: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Celkový počet  zahraničných účastníkov: 250

 

JDMFS Dulovce – 12. ročník

Účasť 3 detských krajanských folklórnych súborov na Južnoslovenskom detskom a mládežníckom festivale v Dulovciach a ich vystúpenie v samostatnom programe (26.7.)a v spoločnom galaprograme s FS zo Slovenska (27.7.)

FS DFS Lug, DFS Čerpotok a DFS Lipovljani, CHR. (110 účinkujúcich)

Termín a miesto realizácie: 25. – 27. júl 2008, Dulovce

Celkový počet zahraničných účastníkov: 120

 

Dni Slovákov žijúcich v zahraničí 2008  (venované Slovákom na Dolnej zemi  –  Srbsko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko).

Prezentácia kultúry (umelecké výstavy, 2 galaprogramy s vystúpením umeleckých telies a sólistov v Bratislave a Trnave, vystúpenia folklórnych súborov v trnavskom regióne, besedy so spisovateľmi a výstava knižnej produkcie, divadelné predstavenia ochotníckych divadelných súborov).

Termín a miesto realizácie: 9. – 15 .október 2008 Trnava, Trnava – okolie, Bratislava, Galanta, Senec, Piešťany

Hlavní spoluorganizátori: VÚC Bratislava a VÚC Trnava

Celkový počet zahraničných účastníkov: 130

 

Palárikova Raková

Účasť krajanského divadelného ochotníckeho súboru na 41. divadelnej prehliadke

Termín a miesto realizácie: apríl 2008, Raková a Čadca

 

Cyrilometodské dni a Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí v Terchovej

Účasť FS Zelený javor z obce Krempachy, Poľsko na cyrilometodských dňoch a na Pamätnom dni Slovákov žijúcich v zahraničí v Terchovej

Termín: 4. – 6. júl 2008

 

Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí na Devíne

Účasť krajanskej delegácie na slávnosti pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda a Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí na Devíne  a vystúpenie slovenského speváckeho zboru Páví krúžok  z Maďarska, Mlynky( Pilisszentkereszt) v kultúrnom programe organizovanom Úradom vlády SR

Termín: 5. júl 2008

 

Detský folklórny festival v Ochodnici (Kysuce)  –  Kujem, kujem podkovičku

Účasť FS na 3. ročníku festivalu a vystúpenie v programe spolu s DFS zo Slovenska.

Termín realizácie: 8. -10. jún 2008

 

Medzinárodný deň folklóru – V4

S účasťou FS z Veňarca, Maďarsko, v Jaslovských Bohuniciach

Termín a miesto realizácie: 27.- 29. júna  2008, Trnava, Jaslovské Bohunice

 

Folklórna prehliadka Očovská hruda

Účasť FS hradená z grantu  ÚSŽZ (FS Šafárik Nový Sad)

Termín: august 2008

 

V. Prezentácie, výstavy

 

Prezentácia knižky – výberu  z tvorby židovských autorov slovenského pôvodu – SHALOM , vydanej v roku 2008 v Toronte

 

Termín a miesto realizácie: 31. január 2008 Bratislava, Zichyho palác

Spoluorganizátor: Kanadská základina pre umenie, divadlo; Divadlo poézie v Toronte,

Múzeum židovskej kultúry

 

Martinská literárna jar – VIII. ročník

Účasť spisovateľov, Slovákov z Maďarska  na podujatiach MLJ, beseda a  výstava kníh z produkcie Slovákov v Maďarsku

Termín a miesto realizácie: 23.- 24. apríl 2008, Martin

 

Beseda s dolnozemskými slovenskými spisovateľmi (Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko)

Termín realizácie: 10. október 2008, Senec

V rámci Dní Slovákov žijúcich v zahraničí 2008

 

Prezentácia knihy fotografa Ondreja Miháľa (Kanada) : Zanikajúca krása slovenských domov vo Vojvodine

Termín realizácie: 5. november 2008, City hotel Bratislava, Bratislava

Spoluorganizátori: Kanadský slovenský inštitút, Toronto; Matica slovenská, Bratislava

Účastníci: Autor a delegáti Stálej konferencie 2008

 

Výstava umeleckej fotografie: Olympiáda štyrmi slovenskými očami. Fotografie Jany Šebestovej a Radovana Stoklasa.

Termín realizácie: 28. február 2008,  Bratislava, Átrium SR

Spoluorganizátor: Združenie priateľov Slovenska v Turíne – MY a VY

 

Výstava obrazov akademickej maliarky zo Starej Pazovy, Miry Brtkovej (Srbsko))

Výstava obrazov s výšivkami Sloveniek zo Starej Pazovy.

Termín realizácie výstavy dňa 27. mája 2008 o 18.00 hod. v priestoroch Slovenského inštitútu v Budapešti

 

Výstava fotografií Eriky Fajnorovej ZĎALEKA DOMOV 1

Termín a miesto realizácie: 4. jún 2008, Múzeum dopravy, Bratislava

Hostia: Slováci z Maďarska, študenti Gymnázia a Vysokej školy pedagogickej v Sarvaši

 

Výstavy fotografií Eriky Fajnorovej ZĎALEKA DOMOV 2

Termín a miesto realizácie : 25. 8. 2008,  Letná čitáreň U červeného raka, Bratislava

Hostia z Katedry národnostných menšín na VŠ S.Tešedíka v Sarvaši a Osvetového strediska v Sarvaši

 

Výstava obrazov akademického maliara Pavla Popa, Slováka žijúceho v Srbsku

V rámci Dní Slovákov žijúcich v zahraničí 2008

 

Výstava Súčasné umenie Slovákov v Chorvátsku

V rámci Dní Slovákov žijúcich v zahraničí 2008

 

Výstava umeleckých fotografií Imricha Fuhla, Slováka v Maďarsku

V rámci Dní Slovákov žijúcich v zahraničí 2008

 

Výstava slovenskej knižnej produkcie  amerického vydavateľstva Bolchazy – Carducci Publishers.

Termín a miesto realizácie: 24. apríl 2008, Martin, Slovenská národná knižnica

 

Výstava knižnej produkcie Slovákov žijúcich v Chorvátsku, Maďarsku, Rumunsku a Srbsku a prezentácia ich vydavateľstiev  (pri príležitosti Dní Slovákov žijúcich v zahraničí 2008 – Dolná zem)

 

Výstava Detský odev Slovákov na Dolnej zemi v minulosti.

Termín a miesto realizácie: 13. 10. 2008 Trnava

V rámci Dní Slovákov žijúcich v zahraničí 2008

 

Celkový počet účastníkov zo zahraničia na podujatiach organizovaných ÚSŽZ v roku 2008 – cca 580

 

VI. Vydávanie osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí

 

Počet prijatých žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí bol v uplynulom roku 1325 a počet vydaných osvedčení 1244 /v roku 2007 prijatých 1077 žiadostí, v roku 2006 prijatých 679 žiadostí/. Z uvedených čísel je evidentný neustály nárast predkladaných žiadostí. Úrad pri vydávaní osvedčení a overovaní si pravosti dokladov intenzívne spolupracoval s Ministerstvom vnútra SR, Úradom hraničnej a cudzineckej polície, veľvyslanectvami SR v zahraničí, archívmi a Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru, ktorým bolo v niekoľkých prípadoch potvrdené falšovanie dokladov potrebných k vydaniu osvedčení.

 

VII. Granty,

Dohoda medzi vládou SR a MR o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry,

finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády, z kapitoly MZV SR, MŠ SR

 

V rámci programu 06P05 Pomoc krajanom v zahraničí, bola v roku 2008 z rozpočtu ÚSŽZ poskytnutá žiadateľom z 27 krajín vrátane Svetového združenia Slovákov v zahraničí celková dotácia vo výške  40 mil. Sk.

 

 

 

                        Počet    Počet         Počet                Požadovaná       Schválená

predl.    schvál.       žiadateľov         suma (Sk)         suma (Sk)

žiad.      žiadostí

                                   

                       

1.gr.           546       383            184              83 356 915,-            32 000 000,-

kolo

 

2. gr.           301      153            151              41 215 825,-               8 000 000,-

kolo

 

Spolu          847       536            335            124 572 740,-             40 000 000,-

 

 

 

V roku 2008 bola zabezpečená realizácia Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry vo výške 3 000 tis. Sk.

 

Uznesením vlády SR č. 421 zo dňa 18. júna 2008 a následne rozpočtovým opatrením ÚV SR č. 23/2008  boli presunuté finančné prostriedky z  rezervy predsedu vlády SR do rozpočtu ÚSŽZ na výstavbu a vybavenie nového Slovenského domu v Mlynkoch a na projekty Slovenskej samosprávy v Mlynkoch (v Maďarsku) vo výške 10 800 tis. Sk.

 

Rozpočtovými opatreniami ÚV SR č. 48/2008 a 56/2008 boli do rozpočtu ÚSŽZ presunuté finančné prostriedky, a to:

          z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR vo výške                                    500 tis. Sk

          z kapitoly Ministerstva školstva SR vo výške                                           5 000 tis. Sk

          z kapitoly Ministerstva zahraničných vecí SR vo výške                                500 tis. Sk

Spolu vo výške                                                                                                6 000 tis. Sk

na zabezpečenie rekonštrukčných prác na novo pridelenú budovu pre 21. školu s vyučovacím jazykom slovenským a Slovenské centrum v Užhorode (na Ukrajine).

 

 

VIII. Odborná činnosť a  koordinácia v oblasti záchrany kultúrneho dedičstva Slovákov v zahraničí .

 

 

A/ Pracovné rokovania Komisie kultúrneho dedičstva (2x v roku)

Program

1/ Informovanie o stave spracovávania databázy informácií v jednotlivých inštitúciách zastúpených v KKK

 

2/ Informovanie o stave akvizície dokumentačného materiálu a nových prírastkoch v jednotlivých inštitúciách a výsledkoch sprostredkovania dokumentov prostredníctvom ÚSŽZ

 

B/ Databáza informácií o muzeálnych zbierkach s tematikou dejín a života Slovákov žijúcich v zahraničí v mestských regionálnych a špecializovaných múzeách na Slovensku.

 

1/ Korešpondencia s regionálnymi múzeami a špecializovanými múzeami na Slovensku a získanie informácií o fondoch a zbierkach s problematikou dejín a života Slovákov žijúcich v zahraničí

a/ Zmapovanie fondov týkajúcich sa problematiky Slovákov žijúcich v zahraničí v regionálnych múzeách a mestských knižniciach Slovenska s cieľom vybudovania databázy informácií  o týchto fondoch.

 

b/ Príprava projektu digitalizácie fondov múzeí na Slovensku, ktoré majú zbierkotvorný fond s tematikou života Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci so Slovenským národným múzeom (projekt  CEMUS – ESEZ).

 

C/ Zostavenie a vydanie zborníka z konferencie: Kultúrne dedičstvo Slovákov žijúcich v zahraničí a databáza informácií o tejto problematike realizovanej ÚSŽZ v októbri 2007. Vydavateľ ÚSŽZ. Tlač. NOC Bratislava, december 2008. 500 výtlačkov .

 

IX. Časopis Slovenské zahraničie

 

V roku 2008 ÚSŽZ realizoval pravidelné štvrťročné vydanie časopisu ÚSŽZ v  redaktorskej, autorskej a technicko-vydavateľskej koordinácii. Jeho propagovanie medzi krajanmi bolo realizované aj prostredníctvom webovej stránky ÚSŽZ.

 

X. Odborné komisie

 

Okrem Komisie kultúrneho dedičstva sa dňa 24.6.2008 uskutočnilo aj zasadnutie ďalšej odbornej komisie – 4. zasadnutie Komisie pre školstvo a vzdelávanie pri ÚSŽZ zamerané na úlohu vyslaných učiteľov a lektorov slovenského jazyka v zahraničí, programy Centra ďalšieho vzdelávania UK, krajanov v učebných osnovách SR, prípravu stálej konferencie zameranej na materinský jazyk a podujatia krajanských organizácií v oblasti školstva a vzdelávania v roku 2008. Členmi komisie sú predstavitelia školských krajanských inštitúcií, zástupcovia MŠ SR a ÚSŽZ.

 

XI. Knižnica ÚSŽZ

 

Vykonávanie komplexných prezenčných výpožičných služieb s dôrazom na pravidelnú a nepretržitú evidenciu a archiváciu kníh, krajanskej tlače, fotografického materiálu, audio a videotechniky, cenných písomností a darovaných pozostalostí krajanov. Knižnica sa podieľala na získavaní nových knižných titulov z produkcie Slovákov žijúcich v zahraničí a odbornej literatúry týkajúcej sa krajanskej problematiky.

 

XII. Oblasť informačná

 

B/ÚSŽZ realizoval denný monitoring slovenskej tlače so zameraním na krajanskú problematiku.

 

C/Zamestnanci ÚSŽZ sa podieľali na elektronickom spracovávaní databázy informácií, a informačného systému a adresárov.

 

D/ÚSŽZ zabezpečil vydanie informačného bulletinu o ÚSŽZ v slovenskej a anglickej mutácii.

 

E/K Dňom Slovákov žijúcich v zahraničí 2008, ktoré sa konali v dňoch 9. – 14. 10. 2008, ÚSŽZ vydal 36-stranový bulletin a plagát.

 

F/ÚSŽZ pripravil a spustil novú verziu svojej web stránky.

 

G/ÚSŽZ poskytoval informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Často krát vykonával aj poradenskú službu pre krajanov v oblastiach, ktoré mu kompetenčne neprislúchajú.

 

H/ÚSŽZ zrealizoval niekoľko zásielok remitendy do prostredia slovenských menšín a komunít v zahraničí.

 

I/ÚSŽZ zabezpečil /mimo grantového systému/ zaslanie kníh, nahrávok filmov, choreografií, záznamov významných podujatí do niektorých krajanských komunít.

 

XIII. Napĺňanie databáz

 

ÚSŽZ v roku 2008 priebežne napĺňal nasledovné databázy: adresáre, osobnosti, Slováci v zahraničí

 

XIV. Oblasť koordinačná, spolupráca s rezortmi a inštitúciami zaoberajúcimi sa krajanskou problematikou

 

ÚSŽZ pri plnení svojich úloh aktívne spolupracoval s rezortmi a inštitúciami zaoberajúcimi sa krajanskou problematikou. Uskutočnilo sa množstvo rokovaní s predstaviteľmi rezortov, inštitúcií, cirkví, ako aj s jednotlivými osobnosťami, ktoré boli zamerané na riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek krajanských komunít v zahraničí.

 

XV. Ekonomika

 

Vzhľadom k tomu, že ÚSŽZ je samostatnou rozpočtovou organizáciou v rámci Úradu vlády SR, aj v roku 2008 zabezpečoval komplexnú agendu súvisiacu s ekonomikou, účtovníctvom a výkazníctvom, vrátane plnenia rozpočtu po všetkých jeho zmenách (rozpočtových opatreniach).

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov bola vypísaná súťaž na predmet zákazky: „Slávnostný galaprogram s názvom Slovensko ďakuje“, uskutočnený v historickej budove SND.

 

XVI. Osobný úrad a personalistika

 

Osobný úrad podľa platného organizačného poriadku a v zmysle platných zákonov plnil úlohy úradu týkajúce sa personálnych otázok, odmeňovania a sociálnej starostlivosti.

Vzhľadom k plneniu množstva úloh vyplývajúcich zo zákona,  riešeniu širokého spektra požiadaviek, potrieb a problémov krajanov, zabezpečovaniu chodu samostatnej rozpočtovej organizácie a servisných služieb je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so súčasným stavom pracovných pozícií hlboko poddimenzovaný. Ako príklad uvádzam, že ÚSŽZ nemá právnika, agenda osvedčení je zabezpečovaná pracovníčkou na dohodu /pri neustále narastajúcom počte žiadostí o osvedčenia a množiacich sa falšovaniach/, grantová agenda postupne vzrástla z 2,65 mil. dotačnej sumy na 40 mil. pri nezmenenom počte zamestnancov, ktorí ju zabezpečujú, vydávanie časopisu Slovenské zahraničie po redakčnej a technickej stránke zabezpečuje 1 zamestnanec /ktorý plní aj iné úlohy/, pričom v roku 2009 by úrad chcel prejsť zo štvrťročnej na 2-mesačnú periodicitu, nedostatok pracovných síl je cítiť v oblasti teritoriálneho pokrytia /vyhodnotenia stále narastajúceho počtu grantových žiadostí, ale aj snaha o dosiahnutie väčšej odbornosti a stavu naslovovzatých expertov v jednotlivých teritóriách/, nedostatok pracovných pozícií v oblasti zabezpečovania agendy záchrany kultúrneho dedičstva, organizovania veľkého počtu kultúrnych podujatí a prezentácií, atď. Po zosumarizovaní je aktuálna potreba ÚSŽZ rozšíriť jeho stav pracovných pozícií o 5 zamestnancov.

 

 

Vypracovala: Vilma Prívarová

predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

16. 1. 2009