Pocta slovenčine na oceňovaní literárnych prác žiakov v Nových Zámkoch

Stretnutie tvorivej najmladšej generácie zo všetkých kútov našej vlasti, ale aj pozdrav literárnych prvotín žiakov z krajín so slovenskou národnostnou menšinou, rozmanitá, aj nárečová slovenská vrava, úcta k tvorcom jazyka i slova našich národných dejín pri pamätníku Antonovi Bernolákovi a v prednese recitátorky Idy Rapaičovej i Jánovi Hollému – osobnostiam významne sa historicky podieľajúcich na zrode i formovaní nášho štátotvorného jazyka, najmä však defilé ocenených žiakov, pedagógov a škôl na pódiu budovy Miestneho odboru Matice slovenskej v Nových Zámkoch: to všetko, v súzvuku slovenskosťou naladených duší, dominovalo v stredu 12. júna 2013  v poradí už 21. ročníku súťaže literárnych prác detí základných a stredných škôl zo Slovenska a slovenských detí z krajanského zahraničia Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Na podujatí, ktorého spoluorganizátorom je aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa zúčastnil a laureátov 4. kategórie – žiakov z krajín so slovenskou národnostnou menšinou, pričom tentoraz porota ocenila práce detí zo Srbska, Maďarska, Chorvátska, Ukrajiny a Českej republiky, oceňoval Igor Furdík, predseda ÚSŽZ.

Slávnostné vyhlasovanie súťaže bolo rámcované pestrým a hodnotným kultúrnym programom, v ktorom dominovali hudba, spev, tanec, ale aj hĺbavé recitačné slovo. Atmosférou podujatia nadšená herečka a recitátorka Ida Rapaičová sugestívnym spôsobom prezentovala niekoľko strof historicky veľhlasného Proglasu v originálnej staroslovienčine, a vzápätí i preklade v súdobej slovenčine, čím zvýraznila dôstojnosť aktu oceňovania laureátov súťaže v jubilejnom roku 1150. výročia pripomienky príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie niekdajšej Veľkej Moravy, dnes aj súčasti územia samostatného Slovenska.

Súčasťou hudobných sekvencií boli aj vystúpenia Speváckeho zboru Entea pod vedením dirigentky Mgr. Valovičovej, Sláčikového orchestra ZUŠ v Nových Zámkoch pod vedením Gabriela Gála, už tradične roztancoval žilky zaplnenej sály folklórny súbor Matičiarik, kým skvostné a uchu lahodiace finále obstarali prestížni hudobní, skladateľskí a spevácki protagonisti: skladateľ a hudobný interpret Igor Bázlik, huslista a spevák Miroslav Dudík a Otokar Klein, sólista Opery SND. Priľnavosť ich tvorby a interpretácia piesní s príjemným akcentovaním národných motívov slovenskosti, úprimného vlastenectva a dôstojného sebavedomia na krajinu, s ktorou sa dennodenne emotívne prelínajú naše ľudské poryvy, nepochybne zaujala aspoň v tej miere, ako aj inšpiratívne myšlienky a úryvky z prác ocenených žiakov.

Odmeneným v jednotlivých kategóriách zablahoželali a ceny odovzdali Ladislav Marenčák, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, primátor mesta Nové Zámky Gejza Pischinger, riaditeľka Sekcie štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR Elena Kačalová, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík, za Maticu slovenskú v mene jej predsedu Mariána Tkáča vedecký tajomník MS Pavol Parenička, Marta Mancová zo Štátneho pedagogického ústavu  a Jana Garajová z Miestneho odboru Matice slovenskej v Nových Zámkoch.

Odmenení žiaci zo slovenského zahraničia

Náš jazyk, naša slovenčina, je okrem spoločného dorozumievacieho a komunikatívneho atribútu aj významným nositeľom symbolu nášho samostatného Slovenska, jeho kultúrnych, duchovných a najmä ľudských odkazov a hodnôt. My Slováci máme byť na čo pyšní: na taký malý národ, akým sme, bohatou históriou, ktorú nám môžu závidieť oveľa väčšie a ľudnatejšie štáty a národy, kultúrnymi pamätihodnosťami a cennými pamiatkami, dokumentujúcimi múdrosť, zručnosť a majstrovstvo Slovákov v rôznych dejinných obdobiach, nevraviac o výške intelektu, vzdelanosti a dôvtipu našich ľudí, zapísavších sa aj do spoločensko-kultúrneho či vedecko-ekonomického kontextu európskeho a celosvetového významu.

Do celoštátneho kola súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, sa prihlásilo v jeho 21. ročníku  celkom 135 škôl z celého Slovenska, z toho 117 základných škôl a 18 stredných škôl. Odborná porota hodnotila celkom 552 prác, pričom zahraniční účastníci už tradične súťažili v 4. kategórii, ktorú organizačne zabezpečovala Matica slovenská a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Žiaci a ich pedagógovia – prevažne učitelia slovenského jazyka, sa do 21. ročníka súťaže zapojili celkom z 22 škôl slovenského zahraničia, pričom sa hodnotilo 121 prác zo šiestich štátov:

z Českej republiky (Gymnázium Uherské Hradiště),

Chorvátska (ZŠ Ilok, ZŠ Josipovec, ZŠ Vladimira Nazora, Nova Bukovica – Míľovce, ZŠ Míľovce, ZŠ Soľany, ZŠ Zdenci, ZŠ Našice),

Maďarska (Slovenská základná škola v Sarvaši a ZŠ Františka II. Rákociho v Dabaši),

Rumunska (ZŠ Gemelčička),

Srbska (ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, ZŠ Mladých pokolení v Kovačici), ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči, ZŠ maršala Tita v Padine, ZŠ 15. októbra v Pivnici, ZŠ Jána Kollára v Selenči, ZŠ Janka Čmelíka v Starej Pazove, ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku, Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci, Gymnázium Branka Radičevića v Starej Pazove, Škola grafického dizajnu Niš)

a Ukrajiny (Všeobecnovzdelávacia škola Užhorod).

 

LISTINA VÍŤAZOV

4. KATEGÓRIA – ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍCI

Osobitná cena predsedu Matice slovenskej

Bertold Szedlacsek, ZŠ Františka II. Rákociho, Dabaš, Maďarsko

Hlavná cena

Jaroslava Majerová, Gymnázium Jána Kollára, Báčsky Petrovec, Srbsko

Cena poroty

Lucie Hutová, Gymnázium, Uherské Hradiště, Česká republika

Čestné uznanie

Dóra Acsaiová, Slovenská ZŠ, Sarvaš, Maďarsko

Filip Herček, ZŠ 15. októbra, Pivnica, Srbsko

Valéria Hodoličová, ZŠ Savu Šumanovića, Erdevík, Srbsko

Kinga Komárová, Slovenská ZŠ Sarvaš, Maďarsko

Bianka Koniariková, Slovenská ZŠ Gemelčička, Rumunsko

Martin Krajčík, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

Saňa Kráľovská, ZŠ Mladých pokolení, Kovačica, Srbsko

Patrik Malina, ZŠ Jána Kollára, Selenča, Srbsko

Marijana Perić, ZŠ Vladimira Nazora, Nova Bukovica – Míľovce, Chorvátsko

Alexander Šproch, ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko

Tamara Vlčeková, ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč, Srbsko

Nikolina Vrška, ZŠ Boška Palkovljevića Pinkiho, Stará Pazova, Srbsko

OSOBITNÁ CENA POROTY

Maja Vargová, ZŠ Ľudovíta Štúra, Kysáč, Srbsko

OCENENÉ ŠKOLY

ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Srbsko (cenu prevzala učiteľka Mária Andrášiková)

OCENENÍ PEDAGÓGOVIA

Mgr. Atila Rusnák, ZŠ Františka II. Rákociho, Dabaš, Maďarsko

 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Cieľom súťaže je podchytiť, rozvíjať a prehĺbiť záujem detí a mládeže o slovenčinu a Slovensko, o významných dejateľov Slovenska a svojho kraja, o miestne spoločenské a kultúrne problémy a nárečia formou slohových úloh, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žánrov a básní.

V poradí 21. ročník súťaže sa niesol v znamení 1 150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na naše územie, 165. výročia prijatia Žiadostí slovenského národa v Liptovskom Mikuláši, 150. výročia založenia Matice slovenskej, 95. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa v Martine a 20. výročia vzniku Slovenskej republiky. Roku 2013 si pripomíname aj viaceré výročia významných osobností v dejinách slovenského národa – 220. výročie narodenia Jána Kollára, 200. výročie úmrtia Antona Bernoláka, 200. výročie narodenia Samuela Tomášika, 185. výročie narodenia Pavla Dobšinského, 160. výročie narodenia Jozefa Škultétyho, 150. výročie narodenia Jána Čajaka, st., 125. výročie narodenia Martina Rázusa, 110. výročie narodenia Fraňa Kráľa a 90. výročie narodenia Kristy Bendovej.

Literárnu súťaž žiakov základných a stredných škôl Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko vypísalo a jej garantom a organizátorom je viacero inštitúcií a organizácií: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

ROZSIAHLEJŚIU  REPORTÁŽ A FOTOGALÉRIU

z vyhlasovania 21. ročníka súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko,

pripravujeme na portáli ÚSŽZ www.slovenskezahranicie.sk

 

ĽUDO POMICHAL

FOTO: AUTOR