Pocta Výskumnému ústavu Slovákov v Maďarsku v Békešskej Čabe pri príležitosti 30. jubilea jeho záslužnej činnosti

Skúmať, monitorovať a spracúvať históriu, jazyk a kultúrnu antropológiu Slovákov v Maďarsku, upevňovať, zachovávať a ďalej reprodukovať slovenské národné povedomie slovenskej minority žijúcej v Maďarsku. S týmito pohnútkami a motiváciou vznikol pred tromi desaťročiami v Békešskej Čabe Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. Vo svojom nemennom sídle počas tohto obdobia rukolapne (najmä vedecko-bádateľskou a výskumnou činnosťou v teréne, materializovaním získaných poznatkov v množstve štúdií a odborných textoch, prednáškovou, publikačnou a osvetovou činnosťou, vydavateľskými počinmi, tematickými seminármi a pod.) potvrdzuje 30 rokov svoju opodstatnenosť, a nech by to akokoľvek „neskromne“ vyznelo (avšak pohľadom zo Slovenska si to môžeme dovoliť podčiarknuť), svojou činnosťou a aktivitami aj svoju nezastupiteľnosť i zásluhovosť.

Aj preto v tomto aj iných kontextoch vyznela slávnostno-pracovná pripomienka 30. výročia založenia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku ako zmysluplný a činorodý príspevok v časozbernom bádateľskom úsilí nielen všetkých doterajších pracovníkov VÚSM a ich spolupracovníkov a podporovateľov v ich domovskej krajine, ale aj zo slovenského zahraničia i samotného Slovenska ako významný tvorivý vklad do zachovania slovenskosti v Maďarsku tak z hodnotiaceho aspektu, ako aj ďalšej vízie i nádeje prežitia slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku so všetkými znakmi, ktorými sa identifikuje, najmä s udržaním a potenciálnym rozvíjaním slovenského jazyka.

V tomto duchu a aj tematickom zameraní sa uskutočnila v dňoch 13.-14. februára 2020 v priestoroch Hotela Munkácsy v Békešskej Čabe medzinárodná konferencia s názvom Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte.

V jej úvodnej slávnostnej časti, ktorá vyvrcholila blahoželaniami prof. Anne Divičanovej, prvej riaditeľke VÚSM, pri príležitosti jej nedávneho životného jubilea (15. januára 2020 sa p. Divičanová dožila 80 rokov), vystúpili s príhovormi p. Tünde Tušková, riaditeľka VÚSM, Tóbert Maxián, zástupca mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Maďarsku, Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka CSSM, a Tamás Varga, viceprimátor mesta Békešská Čaba.

Ján Varšo, predseda ÚSŽZ, v závere svojho prívetu, v ktorom ocenil prínos VÚSM tak z aspektu bádania a skúmania historicko-kultúrneho a jazykovo-sociologického vývoja Slovákov v Maďarsku v rôznych etapách spoločensko-politických pohybov v Uhorsku a Maďarsku, ako aj z hľadiska identifikovania sa slovenskej národnosti v jej domovskom štáte dnes, a tým aj potrieb Slovákov pre udržanie slovenskosti, udelil riaditeľke VÚSM Tünde Tuškovej Pamätnú medailu ÚSŽZ Výskumnému ústavu Slovákov v Maďarsku za aktivity na poli zachovania kultúrnej identity a posilňovania národného povedomia Slovákov v Maďarsku, ako aj pani profesorke Anne Divičanovej, za jej ľudský a vedecký prínos z pohľadu celosvetovej dôležitosti a intelektuálno-spoločenského dosahu Slovákov žijúcich v zahraničí v nadväznosti na ich zásluhovosť o potvrdzovanie dôležitosti a dosahu vedeckej práce Slovákov pre ich domovské štáty, ako aj v komunikácii s materským Slovenskom. J. Varšo pri ocenení A. Divičanovej vyzdvihol nielen dlhoročnú odbornú angažovanosť pani profesorky, ale aj jej ľudské kvality a kultúrno-duchovný potenciál, ktorým desaťročia pozitívne ovplyvňuje národné povedomie i sebavedomie Slovákov v Maďarsku.

V úvode pracovnej časti konferencie vystúpili súčasná i bývalé riaditeľky VÚSM (T. Tušková, A. Uhrinová a A. Kováčová) s plenárnou prednáškou o kľúčových míľnikoch z histórie VÚSM, prof. Matej Šipický, inak autor idey vzniku samotnej inštitúcie, uviedol prítomných do pôsobivej a informačne výborne zvládnutej prezentačnej výstavy k 30. výročiu VÚSM, ktorú tvorila obrazovo-textová prezentácia na veľkoplošných baneroch.

Pred slávnostnou recepciou – obedom na počesť jubilujúcej prof. Anny Divičanovej sa prítomným účastníkom a hosťom konferencie prihovorili a prípitok predniesli A. Paulik, hovorca slovenskej národnosti v Parlamente Maďarska, a Tünde Tušková, riaditeľka VÚSM.

Vo štvrtok v popoludňajšej prednáškovej časti programu, ako aj v piatok predpoludním, v dvoch tematických sekciách predniesli odborníci (vedci, výskumníci, jazykovedci, sociológovia, etnológovia, historici, kulturológovia, osvetoví pracovníci, pedagógovia a ďalší) referáty/príspevky/pohľady/štúdie na historicko-spoločenský, politicko-sociologický, kultúrno-duchovný a vzdelanostno-jazykový aspekt, východiská a ľudský potenciál Slovákov v Maďarsku z aspektu ich dejinného miesta v predmetnom časopriestore, z pohľadu ich vývoja, asimilácie a tým aj stagnácie v domovskom štáte, ale aj perspektív a nádejí na zotrvanie v slovenskosti v spolužití s väčšinovým maďarským národom, a to aj z pohľadu prostredníctvom komunikácie s materským Slovenskom. (Program s menoslovom prednášajúcich a tém ich vystúpení k dispozícii v prílohe materiálu.)

 

DO POZORNOSTI:

http://vusm.slovaci.hu/sk

https://www.slovenskykalendar.com/posobnost-vyskumneho-ustavu-slovakov-v-madarsku/

http://www.slovaci.hu/index.php/sk/32-inzezmenyek/448-v-skumn-ustav-slovakov-v-ma-arsku-25-ro-n

 

FOTO: ĽUDO POMICHAL

 

X                                X                                    X

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku založil v roku 1990 Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM), so sídlom v Békešskej Čabe. Jeho vznik inicioval genetik Matej Šipický. V tej dobe to bola jedinečná iniciatíva, lebo slovenská národnosť ako prvá v Maďarsku sa mohla pýšiť vlastnou vedecko-výskumnou inštitúciou. Od roku 2001 funguje VÚSM pod záštitou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), ale jeho ciele sa nezmenili.

Pracovníci VÚSM v záujme zachovania jazyka, kultúry a tradícií slovenskej národnosti žijúcej v Maďarsku vedecky analyzujú spoločenské procesy týkajúce sa jej minulosti a súčasnej situácie. Zameriavajú sa predovšetkým na výskum histórie, národopisu a kultúrnej antropológie, jazyka tu žijúcich Slovákov. Popri výskumnej činnosti sa venujú aj edičnej a vydavateľskej práci, ponúkajú doškoľovania, poskytujú odbornú pomoc školám, organizujú vedecké aj popularizačné konferencie, sympózia, výskumné tábory, súťaže pre mladých, nádejných výskumníkov a udržiavajú dobré styky s partnerskými inštitúciami v Maďarsku a v zahraničí.

K najvýznamnejším partnerom VÚSM patria ústavy Slovenskej akadémie vied a Maďarskej akadémie vied, univerzitné a vysokoškolské fakulty a katedry v Maďarsku a na Slovensku, Matica slovenská, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná knižnica, Inštitút Fórum, Slovakistická vojvodinská spoločnosť v Novom Sade, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku, ako aj inštitúcie CSSM, slovenské samosprávy, občianske organizácie a médiá.