Poďakovanie krajanom

Vážení krajania, drahí priatelia,

dovoľte mi poďakovať sa Vám za prejavy úprimnej a bezprostrednej ľudskej žičlivosti a pracovných želaní, ktoré ste mi adresovali po mojom menovaní do funkcie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dovoľte mi rovnako využiť túto možnosť a poďakovať  sa Vám všetkým spolu a i každému jednotlivo za tieto priania. Verím, že budem mať čoskoro možnosť Vám tieto moje postoje vyjadriť i osobne pri niektorom z našich budúcich stretnutí.

Vo Vašich slovách zaznievajú myšlienky o mnohorakosti a rozmanitosti tém, vnuknutí, reálnych perspektív i nádejí, ktoré spájate i s mojou misiou na vedúcom poste úradu, pôsobiaceho v záujme Slovenskej republiky, jej občanov a všetkých Slovákov – najmä však Slovákov žijúcich v zahraničí – v súlade so štátnou politikou vo vzťahu ku krajanom a krajanským komunitám vo svete.

Vysoko oceňujem Váš doterajší prínos k zachovávaniu duchovného dedičstva Slovákov, ochrany nášho jazyka, kultúry, tradícií, ľudskej vzájomnosti. Všetko to čo aj vďaka vytváraniu nových hmotných i nehmotných hodnôt Vami, našich krajanmi  v zahraničí  povzbudzuje a inšpiruje Slovákov na celom svete k pestovaniu národného povedomia, hrdosti na vlasť predkov či domovinu detstva. Vysoko si vážim Vaše aktivity, Váš prínos a Váš vklad do ekonomického, kultúrneho a duchovného rozvoja krajín v ktorých žijete a v ktorých často po mnohé generácie preukazujete dedičný slovenský fortieľ, talent i schopnosť empaticky sa včleniť do nových spoločenstiev, pritom však nezabúdate na Vašu väzbu a vzťah k slovenskosti.

Vychádzajúc z môjho doterajšieho profesionálneho pôsobenia viem, ako je pre Slovensko dôležité si všímať, vážiť, rozvíjať a podporovať všetky pozitívne prejavy našich krajanov žijúcich v zahraničí vo vzťahu k národnej identite všade na svete. Zachovávanie hodnôt slovenskosti  v menších či väčších krajanských komunitách, spolkoch, inštitúciách,  v živote jednotlivcov bez ohľadu na ekonomický, spoločenský či historický kontext pre ktorý dnes žijete v zahraničí, bude  pre mňa kľúčovou víziou i výzvou v každodennej práci.

Chcem Vás uistiť, že v mojej osobe vždy nájdete človeka a partnera, ochotného načúvať hlasu Vás, našich krajanov a konať tak, aby to bolo vždy na osoh Slovákov žijúcich v zahraničí a Slovenskej republiky.

S úctou a priateľsky

                   
                                                             RNDr. Igor Furdík
                                                       predseda Úradu pre Slovákov
                                                            žijúcich v zahraničí