Podmienky na vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí pre žiadateľa mladšieho ako 14 rokov (vrátane)

1. Žiadateľom je osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a

a) je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo

b) nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie a žiadateľ alebo jeho predok v priamom rade (rodič, starý rodič alebo prastarý rodič) má/mal slovenskú národnosť.

2. Slovenskú národnosť preukazuje zákonný zástupca žiadateľa:

a) osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí (ďalej len „osvedčenie“) /preukazom zahraničného Slováka (ďalej len „PZS“), ktorého je zákonný zástupca držiteľom;

b) úradným dokladom, ktorý obsahuje zápis o slovenskej národnosti žiadateľa alebo jeho predkov v priamom rade. Tento údaj môže byť uvedený na úradnom doklade, ktorým je najmä: rodný list, výpis z matriky, sobášny list, osvedčenie o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, školské vysvedčenie, pracovná knižka, vojenská knižka, listina o prepustení zo štátneho zväzku Československej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky a pod.

3. Národným povedomím žiadateľa sa rozumie aktívny prejav hlásenia sa žiadateľa alebo zákonného zástupcu žiadateľa k slovenskému národu a k hodnotám, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, slovenské kultúrne dedičstvo a tradície.

Národné povedomie sa preukazuje vyhlásením žiadateľa alebo zákonného zástupcu žiadateľa o výsledkoch jeho verejnej činnosti, ktoré preukazujú jeho národné povedomie alebo písomným svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste jeho pobytu, a ak taká nie je, písomným svedectvom aspoň dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú pobyt v tom istom štáte ako žiadateľ.

4. Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí (ďalej len „žiadosť“) podáva:

zákonný zástupca žiadateľa mladšieho ako 14 rokov na úradnom tlačive (s prílohou), ktoré je dostupné TU, alebo ktoré si zákonný zástupca žiadateľa osobne vyzdvihne na ÚSŽZ alebo na ZÚ SR. Žiadosť o vydanie osvedčenia podáva zákonný zástupca žiadateľa na ÚSŽZ, Palisády 29/A, 817 80  Bratislava 15, alebo na ZÚ SR v štáte pobytu žiadateľa.

K žiadosti ďalej treba priložiť:

1. Dve farebné fotografie žiadateľa s rozmermi 3,5 x 4,5 cm.

2. Fotokópiu časti platného cestovného dokladu žiadateľa (cestovného pasu) s osobnými údajmi, fotografiou, číslom, sériou dokladu a s uvedením jeho platnosti.

3. Fotokópiu preukazu zahraničného Slováka alebo osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí zákonného zástupcu/inej osoby  alebo rodičov žiadateľa v prípade, že im boli vydané.

4. Rodný list žiadateľa.

5. Písomný súhlas druhého rodiča žiadateľa (zákonného zástupcu žiadateľa) mladšieho ako 14 rokov s vydaním osvedčenia žiadateľovi, na ktorom musí byť podpis druhého rodiča (zákonného zástupcu) úradne overený. Je potrebné doložiť aj fotokópiu dokladu totožnosti druhého rodiča (zákonného zástupcu) žiadateľa, ktorý bol predložený na overenie jeho totožnosti pri úradnom overení podpisu. Súčasťou písomného súhlasu druhého rodiča (zákonného zástupcu) žiadateľa bude aj vyhlásenie, že žiadateľ nebol zverený do výchovy inej osobe.

 

DOKLAD POTVRDZUJÚCI BEZÚHONNOSŤ NEMUSÍ K ŽIADOSTI PRIKLADAŤ ŽIADATEĽ MLADŠÍ AKO 14 ROKOV!

Poznámky:

Doklady priložené k žiadosti musia byť čitateľné (vrátane pečiatok na dokladoch). Doklady vydané v zahraničí musia byť úradne preložené do slovenského jazyka (vrátane pečiatok na dokladoch, podpisov a úradných pečiatok o úradnom preklade dokladu do slovenského jazyka alebo jeho iným úradným osvedčením). V prípade, ak sú doklady vydané v českom jazyku, preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje.

ÚSŽZ ako správny orgán je povinný presne a úplne zistiť skutočný stav veci, a za tým účelom si obstarať potrebné podklady na rozhodnutie. Nie je pritom viazaný len návrhmi účastníkov konania/žiadateľov.

V prípade, že sú ku konaniu o žiadosti potrebné ďalšie doklady, ÚSŽZ vyzve zákonného zástupcu/inú osobu na ich doloženie do spisu. ÚSŽZ môže žiadateľa zákonného zástupcu/inú osobu pozvať na rozhovor, najmä za účelom vysvetlenia niektorej skutočnosti, týkajúcej sa jeho osoby.

ÚSŽZ informácie o stave konania o žiadosti na telefonické, ani e-mailové žiadosti neposkytuje.