Podmienky na vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí pre žiadateľa od 14 – 18 rokov

1. Žiadateľom je osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a

a) je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo

b) nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie a žiadateľ alebo jeho predok v priamom rade (rodič, starý rodič alebo prastarý rodič) má/mal slovenskú národnosť.

2. Slovenskú národnosť preukazuje zákonný zástupca žiadateľa:

a) osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí (ďalej len „osvedčenie“) /preukazom zahraničného Slováka (ďalej len „PZS“),  ktorého je žiadateľ alebo zákonný zástupca držiteľom;

b) úradným dokladom, ktorý obsahuje zápis o slovenskej národnosti žiadateľa alebo jeho predkov v priamom rade. Tento údaj môže byť uvedený na úradnom doklade, ktorým je najmä: rodný list, výpis z matriky, sobášny list, osvedčenie o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, školské vysvedčenie, pracovná knižka, vojenská knižka, listina o prepustení zo štátneho zväzku Československej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky a pod.

3. Národným povedomím žiadateľa sa rozumie aktívny prejav hlásenia sa žiadateľa alebo zákonného zástupcu žiadateľa k slovenskému národu a k hodnotám, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, slovenské kultúrne dedičstvo a tradície.

Národné povedomie sa preukazuje vyhlásením žiadateľa alebo zákonného zástupcu žiadateľa o výsledkoch verejnej činnosti žiadateľa, ktoré preukazujú jeho národné povedomie alebo písomným svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste jeho pobytu, a ak taká nie je, písomným svedectvom aspoň dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú pobyt v tom istom štáte ako žiadateľ. Národné povedomie sa preukazuje aj ovládaním slovenského jazyka, a to osobným pohovorom pri podaní žiadosti na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky (ZÚ SR).

4. Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí (ďalej len „žiadosť“) podáva:

a) žiadateľ starší ako 14 rokov osobne na úradnom tlačive, ktoré je dostupné TU, alebo ktoré si žiadateľ osobne vyzdvihne na ÚSŽZ alebo na ZÚ SR. Žiadosť o vydanie osvedčenia podáva žiadateľ na ÚSŽZ, Palisády 29/A, 817 80  Bratislava 15, alebo na ZÚ SR v štáte pobytu žiadateľa.

POZNÁMKA

 „0svedčená plná moc na zastupovanie sa nevyžaduje, ak žiadateľ starší ako 14 rokov pri podaní žiadosti splnomocní inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred príslušným zamestnancom ÚSŽZ  alebo pred zamestnancom ZÚ SR.

 

K žiadosti treba ďalej priložiť:

1. Dve farebné fotografie žiadateľa s rozmermi 3,5 x 4,5 cm.

2. Fotokópiu časti platného cestovného dokladu žiadateľa (cestovného pasu) s osobnými údajmi, fotografiou, číslom, sériou dokladu a s uvedením jeho platnosti.

3. Fotokópiu PZS alebo osvedčenia žiadateľa alebo zákonného zástupcu žiadateľa v prípade, že im boli vydané.

4. Rodný list žiadateľa.

5. Písomný súhlas zákonných zástupcov žiadateľa staršieho ako 14 rokov s vydaním osvedčenia žiadateľovi, na ktorom musia byť podpisy zákonných zástupcov úradne overené. Je potrebné doložiť aj fotokópie dokladov totožnosti zákonných zástupcov žiadateľa, ktoré boli predložené na overenie ich totožnosti pri úradnom overení podpisov. Súčasťou písomného súhlasu zákonných zástupcov bude aj vyhlásenie, že žiadateľ nebol zverený do výchovy inej osobe.

 

Doklady potvrdzujúce bezúhonnosť žiadateľa:

výpis z registra trestov, alebo obdobné potvrdenie ako je výpis z registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je žiadateľ občanom alebo v ktorom má žiadateľ pobyt (tretí štát mimo Slovenskej republiky a domovského štátu žiadateľa), pokiaľ také vydáva, nie staršie ako 3 mesiace.

Poznámky:

Doklady priložené k žiadosti musia byť čitateľné (vrátane pečiatok na dokladoch). Doklady vydané v zahraničí musia byť úradne preložené do slovenského jazyka (vrátane pečiatok na dokladoch, podpisov a úradných pečiatok o úradnom preklade dokladu do slovenského jazyka alebo jeho iným úradným osvedčením). V prípade, ak sú doklady vydané v českom jazyku, preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje.

ÚSŽZ ako správny orgán je povinný presne a úplne zistiť skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady na rozhodnutie. Nie je pritom viazaný len návrhmi účastníkov konania/žiadateľov.

V prípade, že sú ku konaniu o žiadosti potrebné ďalšie doklady, ÚSŽZ vyzve žiadateľa  na ich doloženie do spisu. ÚSŽZ môže žiadateľa pozvať na rozhovor, najmä za účelom vysvetlenia niektorej skutočnosti, týkajúcej sa jeho osoby.

ÚSŽZ informácie o stave konania o žiadosti na telefonické, ani e-mailové žiadosti neposkytuje.