Podmienky pre vydanie nového osvedčenia z dôvodu straty, zničenia alebo poškodenia vydaného osvedčenia, alebo z dôvodu zmeny údajov uvedených vo vydanom osvedčení (napr. zmena mena pri sobáši, po rozvode a pod.)

1. Žiadosť podáva žiadateľ (držiteľ)  na úradnom tlačive, ktoré je dostupné TU, alebo ktoré si žiadateľ osobne vyzdvihne na ÚSŽZ alebo na ZÚ SR. Žiadosť o vydanie osvedčenia podáva žiadateľ na ÚSŽZ, Palisády 29/A, 817 80  Bratislava 15, alebo na ZÚ SR v štáte pobytu žiadateľa (§ 7 ods. 6 zákona).

2. Dve farebné fotografie žiadateľa (držiteľa) s rozmermi 3,5 x 4,5 cm. (Fotografie vyhotovené vo fotoautomatoch ÚSŽZ neprijíma.)

3. Fotokópiu časti platného cestovného dokladu alebo platného dokladu totožnosti žiadateľa (držiteľa) s osobnými údajmi, fotografiou, číslom, sériou dokladu a s uvedením jeho platnosti s cieľom overiť správnosť osobných údajov žiadateľa uvedených v žiadosti.

4. Doklady preukazujúce dôvod opakovaného vydania osvedčenia žiadateľovi (držiteľovi) s pripojením príslušných úradných dokladov preukazujúcich túto skutočnosť (napr. doklad o hlásení straty alebo odcudzenia vydaný príslušným policajným úradom, doklady o zmene údajov o žiadateľovi, doklad o osobnom stave: sobášny list a pod.).

5. Doklady potvrdzujúce bezúhonnosť žiadateľa (držiteľa):

výpis z registra trestov, alebo obdobné potvrdenie ako je výpis z registra trestov Slovenskej republiky vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je žiadateľ občanom alebo v ktorom má žiadateľ pobyt (tretí štát mimo Slovenskej republiky a domovského štátu žiadateľa), nie staršie ako 3 mesiace. Potvrdenie vyhotovené v cudzom jazyku musí byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Poznámka: Doklady priložené k žiadosti musia byť čitateľné (vrátane pečiatok na dokladoch). Doklady vydané v zahraničí musia byť úradne preložené do slovenského jazyka (vrátane pečiatok, podpisov a úradných pečiatok o úradnom preklade dokladu do slovenského jazyka alebo jeho iným úradným osvedčením). V prípade, ak sú doklady vydané v českom jazyku, preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje.

V prípade, že ÚSŽZ potrebuje počas konania od žiadateľa ďalšie doklady, vyzve ho na doplnenie spisu. ÚSŽZ môže žiadateľa pozvať na rozhovor, najmä za účelom vysvetlenia niektorej skutočnosti, týkajúcej sa jeho osoby.