Podmienky pre vydanie osvedčenia žiadateľovi

1.  Žiadateľom je osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a

a) je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo

b) nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie a žiadateľ alebo jeho predok v priamom rade (rodič, starý rodič alebo prastarý rodič) má/mal slovenskú národnosť (§ 2  písm. a) ods. 1 a 2 zákona).

2. Slovenskú národnosť  preukazuje žiadateľ úradným dokladom, ktorý obsahuje zápis o slovenskej národnosti žiadateľa alebo jeho predkov v priamom rade. Tento údaj môže byť uvedený na úradnom doklade, ktorým je najmä: rodný list, výpis z matriky, sobášny list, osvedčenie o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, školské vysvedčenie, listina o prepustení zo štátneho zväzku Československej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky a pod. (§ 7 ods. 3 zákona).

3. Národným povedomím žiadateľa sa rozumie aktívny prejav hlásenia sa žiadateľa k slovenskému národu a k hodnotám, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, slovenské kultúrne dedičstvo a tradície.

Národné povedomie sa preukazuje vyhlásením žiadateľa o výsledkoch jeho verejnej činnosti, ktoré preukazujú jeho národné povedomie alebo písomným svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste pobytu žiadateľa. A ak taká organizácia alebo spolok v mieste jeho pobytu nepôsobí, písomným svedectvom aspoň dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí o skutočnostiach týkajúcich sa národného povedomia žiadateľa, ktorí majú pobyt v tom istom štáte ako žiadateľ. Národné povedomie sa preukazuje aj ovládaním slovenského jazyka, a to osobným pohovorom pri podaní žiadosti na ÚSŽZ alebo v zahraničí, na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky (ďalej len „ZÚ SR“) (podľa § 2 písm. b a § 7 ods. 4 zákona).

4. Žiadosť podáva žiadateľ  na úradnom tlačive, ktoré je dostupné TU, alebo ktoré si žiadateľ osobne vyzdvihne na ÚSŽZ alebo na ZÚ SR. Žiadosť o vydanie osvedčenia podáva žiadateľ na ÚSŽZ, Palisády 29/A, 817 80  Bratislava 15 alebo na ZÚ SR v štáte pobytu žiadateľa (§ 7 ods. 6 zákona).

5. Dve farebné fotografie žiadateľa s rozmermi 3,5 x 4,5 cm. (Fotografie vyhotovené vo fotoautomatoch ÚSŽZ neprijíma.)

6. Fotokópiu časti platného cestovného dokladu alebo platného dokladu totožnosti žiadateľa s osobnými údajmi, fotografiou, číslom, sériou dokladu a s uvedením jeho platnosti s cieľom overiť správnosť osobných údajov žiadateľa uvedených v žiadosti.

7.  Doklady potvrdzujúce bezúhonnosť žiadateľa:

výpis z registra trestov, alebo obdobné potvrdenie ako je výpis z registra trestov Slovenskej republiky vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je žiadateľ občanom alebo v ktorom má žiadateľ pobyt (tretí štát mimo Slovenskej republiky a domovského štátu žiadateľa), nie staršie ako 3 mesiace. Potvrdenie vyhotovené v cudzom jazyku musí byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Poznámka: Doklady priložené k žiadosti musia byť čitateľné (vrátane pečiatok na dokladoch). Doklady vydané v zahraničí musia byť úradne preložené do slovenského jazyka (vrátane pečiatok, podpisov a úradných pečiatok o úradnom preklade dokladu do slovenského jazyka alebo jeho iným úradným osvedčením). V prípade, ak sú doklady vydané v českom jazyku, preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje.

V prípade, že ÚSŽZ potrebuje počas konania od žiadateľa ďalšie doklady, vyzve ho na doplnenie spisu.ÚSŽZ môže žiadateľa pozvať na rozhovor, najmä za účelom vysvetlenia niektorej skutočnosti  týkajúcej sa jeho osoby.

ÚSŽZ informácie o stave konania o žiadosti  na telefonické, ani e-mailové žiadosti neposkytuje.