Podmienky pre zápis neplnoletého dieťaťa (do 18 rokov veku dieťaťa) do osvedčenia žiadateľa:

1. Žiadateľom je osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a

a)  je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo

b)  nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, ale uchováva si národné povedomie a žiadateľ alebo jeho predok v priamom rade (rodič, starý rodič alebo prastarý rodič) má/mal slovenskú národnosť (§ 2  písm. a) ods. 1 a 2 zákona).

2. Slovenskú národnosť  preukazuje žiadateľ úradným dokladom, ktorý obsahuje zápis o slovenskej národnosti žiadateľa alebo jeho predkov v priamom rade. Tento údaj môže byť uvedený na úradnom doklade, ktorým je najmä: rodný list, výpis z matriky, sobášny list, osvedčenie o štátnom občianstve alebo osvedčenie o trvalom pobyte žiadateľa, školské vysvedčenie, listina o prepustení zo štátneho zväzku Československej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky a pod. (§ 7 ods. 3 zákona).

3. Národným povedomím žiadateľa sa rozumie aktívny prejav hlásenia sa žiadateľa k slovenskému národu a k hodnotám, ktoré reprezentujú slovenský jazyk, slovenské kultúrne dedičstvo a tradície.

                Národné povedomie sa preukazuje vyhlásením žiadateľa o výsledkoch jeho verejnej činnosti, ktoré preukazujú jeho národné povedomie alebo písomným svedectvom krajanskej organizácie pôsobiacej v mieste pobytu žiadateľa. A ak taká organizácia alebo spolok v mieste jeho pobytu nepôsobí, písomným svedectvom aspoň dvoch Slovákov žijúcich v zahraničí o skutočnostiach týkajúcich sa národného povedomia žiadateľa, ktorí majú pobyt v tom istom štáte ako žiadateľ. Národné povedomie sa preukazuje aj ovládaním slovenského jazyka, a to osobným pohovorom pri podaní žiadosti na ÚSŽZ alebo v zahraničí, na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky (ďalej len „ZÚ SR“) (podľa § 2 písm. b a § 7 ods. 4 zákona).

4. Žiadosť podáva žiadateľ  na úradnom tlačive, ktoré je dostupné TU, alebo ktoré si žiadateľ osobne vyzdvihne na ÚSŽZ alebo na ZÚ SR. Žiadosť o vydanie osvedčenia podáva žiadateľ na ÚSŽZ, Palisády 29/A, 817 80  Bratislava 15, alebo na ZÚ SR v štáte pobytu žiadateľa (§ 7 ods. 6 zákona).

5. Dve farebné fotografie žiadateľa s rozmermi 3,5 x 4,5 cm. (Fotografie vyhotovené vo fotoautomatoch ÚSŽZ neprijíma.)

6. Fotokópiu časti platného cestovného dokladu alebo platného dokladu totožnosti žiadateľa s osobnými údajmi, fotografiou, číslom, sériou dokladu a s uvedením jeho platnosti s cieľom overiť správnosť osobných údajov žiadateľa uvedených v žiadosti.

7. Rodný list dieťaťa s úradným prekladom do slovenského jazyka.

8. Písomný súhlas druhého rodiča neplnoletého dieťaťa so zápisom neplnoletého dieťaťa do osvedčenia žiadateľa. Podpis druhého rodiča na tomto písomnom súhlase musí byť úradne overený a v prípade jeho vyhotovenia v cudzom jazyku, musí byť úradne preložený do slovenského jazyka. Potrebné je tiež doložiť fotokópiu dokladu totožnosti, ktorý bol predložený na overenie totožnosti druhého rodiča neplnoletého dieťaťa pri úradnom overení jeho podpisu.

9. Doklady potvrdzujúce bezúhonnosť žiadateľa:

výpis z registra trestov, alebo obdobné potvrdenie ako je výpis z registra trestov Slovenskej republiky vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je žiadateľ občanom alebo v ktorom má žiadateľ pobyt (tretí štát mimo Slovenskej republiky a domovského štátu žiadateľa), nie staršie ako 3 mesiace. Potvrdenie vyhotovené v cudzom jazyku musí byť úradne preložené do slovenského jazyka.

Poznámka: Doklady priložené k žiadosti musia byť čitateľné (vrátane pečiatok na dokladoch). Doklady vydané v zahraničí musia byť úradne preložené do slovenského jazyka (vrátane pečiatok, podpisov a úradných pečiatok o úradnom preklade dokladu do slovenského jazyka alebo jeho iným úradným osvedčením). V prípade, ak sú doklady vydané v českom jazyku, preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje.

V prípade, že ÚSŽZ potrebuje počas konania od žiadateľa ďalšie doklady, vyzve ho na doplnenie spisu. ÚSŽZ môže žiadateľa pozvať na rozhovor, najmä za účelom vysvetlenia niektorej skutočnosti, týkajúcej sa jeho osoby.

DIEŤA ZAPÍSANÉ V OSVEDČENÍ SLOVÁKA ŽIJÚCEHO V ZAHRANIČÍ NEMÁ  POSTAVENIE SLOVÁKA ŽIJÚCEHO V ZAHRANIČÍ.