Podpis zmluvy o spolufinancovaní SKC v Našiciach


Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák a predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Andrej Kuric za účasti veľvyslanca Chorvátskej republiky na Slovensku Tomislava Cara dňa 20. 10. 2011 v Bratislave podpísali zmluvu o spolufinancovaní zriadenia Slovenského kultúrneho centra v Chorvátsku v meste Našice.
 
Zmluva vychádza z medzivládnej dohody z 5. mája 1995, ktorú podpísali vlády Slovenskej republiky a Chorvátskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a športu. Okrem iného sa zaviazali podporovať zriaďovanie kultúrnych centier a združení slovenskej menšiny v Chorvátskej republike a chorvátskej menšiny v Slovenskej republike. Táto dohoda nadväzuje na dohodu z roku 2002 o recipročnom zriadení múzeí príslušných menšín v Slovenskej republike a Chorvátskej republike. Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku vzniklo v roku 2006 v Devínskej Novej Vsi, pri jeho zriadení prispela každá zmluvná strana sumou 150 000 eur. V rámci reciprocity vznikol v Chorvátsku projekt Slovenského kultúrneho centra.

Chorvátska vláda po výbere nehnuteľnosti splnila podmienky financovania a vyčlenila zo svojej rezervy 150 000 eur na roky 2010 – 2011. Zväz Slovákov následne spracoval všetky potrebné dokumenty ohľadne ďalšieho spolufinancovania zo slovenskej strany a dnes sa tak celý proces zavŕšil podpisom zmluvy o spolufinancovaní zriadenia Slovenského kultúrneho centra v Našiciach medzi Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Zväzom Slovákov v Chorvátsku vo výške 150 000 Eur.

„Dobudovanie Slovenského kultúrneho centra v Našiciach je vhodný spôsob ako zabezpečiť pre slovenskú komunitu v Chorvátsku dôstojný kultúrny, spoločenský a vzdelávací priestor. Tým by sa dosiahol multiplikačný efekt vo vzťahu k príslušníkom tejto komunity.“ – povedal po podpise zmluvy predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák.

Predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku  Andrej Kuric zasa pripomenul fakt, že Slovenské kultúrne centrum napomôže revitalizácii krajanov, posilneniu ich národného povedomia a väzieb s domovským štátom. Pri sčítaní obyvateľstva sa doteraz prihlásilo k slovenskej národnosti výrazne menej Slovákov ako žije v Chorvátsku podľa ich odhadu.

Slovenské kultúrne centrum v Našiciach so sídlom na ulici Brac Radic č. 68 pôsobí ako verejnoprávna ustanovizeň a jej zakladateľom je Zväz Slovákov v Chorvátsku.
Úlohou Slovenského kultúrneho centra je vytvoriť vhodný priestor a podmienky pre fungovanie slovenských organizácií v Chorvátsku, zakladať zbierky a dielne, zhromažďovať, skúmať, ochraňovať a prezentovať muzeálny a archívny materiál. Okrem toho je náplňou činnosti Slovenského kultúrneho centra prezentovať a ochraňovať kultúrne dedičstvo Slovákov v Chorvátsku a spolupracovať s kompetentnými inštitúciami na ochranu kultúrnych pamiatok. Zároveň bude slúžiť ako sídlo Matice slovenskej v Našiciach.

Pôsobnosť Slovenského kultúrneho centra je zároveň v oblasti organizovania prednášok, výstav, koncertov a festivalov, promócií a integrálnych prezentácií, hudobno-scénických predstavení, kultúrnych podujatí, prehliadok, jubileí a odborných stretnutí. Súčasťou aktivít SKC je informatívna, vydavateľská a knihovnícka činnosť, ale aj organizácia vyučovania slovenského jazyka v menšinových združeniach a ustanovizniach pre deti predškolského a školského veku. S cieľom plniť všetky tieto úlohy bude potrebné budovu Slovenského kultúrneho centra čiastočne rekonštruovať a materiálno-technicky zabezpečiť, k čomu prispeje nielen dotácia od slovenskej a chorvátskej vlády, ale tiež pomoc od samotného mesta Našice.