Pokojné krajanské Vianoce 2016 a úspešný nový rok 2017!

Posledný štvrťrok roku 2016 je v cieľovej rovinke, čo nám pripomína, že by sme sa mali zamyslieť nad celoročnými výsledkami našej práce. Najskôr ale prichodí hodnotiť ostatné tri mesiace z pohľadu naplňovania národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí.

Hlavným krajanským podujatím v mesiaci októbri bola v poradí už štrnásta Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí (28.-29.10.2016), ktorá sa v ostatnom období koná v pravidelných dvojročných párnych intervaloch. Konferencia poskytla krajanom z celého sveta možnosť stretnúť sa, bližšie sa spoznávať, vyjadriť názory na štátnu politiku Slovenskej republiky vo vzťahu k nim a predložiť podnety a návrhy na skvalitnenie spolupráce i vzťahov s materským Slovenskom. Na konferenciu sa prihlásilo do 140 účastníkov, krajanov zo zahraničia a hostí zo Slovenska i zástupcov médií a vystúpilo na nej takmer 90 krajanov z 22 štátov Európy, Ameriky a Ázie. Na konci boli prijaté závery na ďalšie dvojročné obdobie, ktoré odrážajú zámery i očakávania krajanov. ÚSŽZ im bude venovať náležitú pozornosť a v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí, príslušnými orgánmi Slovenskej republiky a krajanskými spolkami a združeniami sa bude usilovať o to, aby svojou realizáciou naplňovali ciele štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom, ktoré vymedzuje koncepcia na roky 2016-2020.

Na konferencii v rámci sprievodných podujatí Vladimír Valentík a Katarína Mosnáková Bagľašová predstavili Slovenský svetový kalendár na rok 2017 z dielne Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci (Srbská republika), s informáciami o krajanskom živote našich spolkov a združení po celom svete. Účastníci konferencie sa tiež mohli zoznámiť v elektronickej podobe s históriou i súčasnosťou viac ako  4 000 kostolov na území Slovenska, ktorú pripravili a prezentovali Pavol Demeš a Zdenko Dzurjanin. Ľudovít Pomichal zasa pripravil vernisáž fotografickej výstavy Krajanské foto-dotyky 2006-2015. Súbor 60 fotografií prezentovaných na výstave (tematicky rôznorodú dramaturgiu expozície vytvorilo 19 autorov z 12 štátov) dokumentoval aktivity krajanov v súčinnosti s ÚSŽZ a sentencie života Slovákov žijúcich v zahraničí pri príležitosti 10. výročia činnosti ÚSŽZ. Pri tejto príležitosti bolo na konferencii udelených aj 10 Pamätných medailí ÚSŽZ krajanským osobnostiam za celoživotný vklad do spolkového, spoločenského, vzdelanostného a kultúrneho zveľaďovania slovenských národnostných menšín a krajanských komunít doma i vo svete. Ocenenými boli Peter Lipták (Česká republika), Andrej Kuric (Chorvátsko), Marián Mark Stolárik (Kanada), Ján Fuzik (Maďarsko), Mojmír Benža a Pavol Pollák (Slovensko), Ján Kišgeci, Katarína Melegová Melichová a Anna Tomanová Makanová (Srbská republika) a Dušan Daučík (Švédsko). Nepochybujem, že takéto ocenenie si zaslúžia aj ďalšie naše krajanské osobnosti a kolektívy, ktoré sa angažujú vo svojich domovských krajinách pri uchovávaní, prezentovaní a rozvíjaní slovenskosti a verím, že zoznam ocenených sa bude s pribúdajúcimi rokmi rozširovať. V predvečer konferencie sa uskutočnilo tiež zasadnutie Sekcie školskej komisie ÚSŽZ pre západnú Európu.

Dôležitou udalosťou v poslednom štvrťroku 2016 bolo aj inauguračné zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky (30.10.2016), ktorú zriadila vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 21. septembra 2016. Rade predsedá minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák a je zložená zo štátnych tajomníkov z ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ministerstva kultúry, ministerstva vnútra, ministerstva financií a predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V súlade s jej štatútom Rada by mala zohrávať v budúcnosti stimulujúcu koordinujúcu a usmerňujúcu úlohu pri posilňovaní jednoty krajanov v ich domovských krajinách a posúvať na vyššiu úroveň skvalitňovanie i zefektívňovanie vzťahov Slovenskej republiky so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Podľa M. Lajčáka krajanská problematika sa výrazne zmenila a bude potrebné nastaviť štátnu politiku tak, aby sme čo najviac dokázali využiť pridanú hodnotu a potenciál mnohých mladých ľudí v produktívnom veku, ktorí sa nachádzajú v zahraničí. Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí uviedol, že “výsledkom by malo byť vytvorenie nového dlhodobého strategického partnerstva s krajanmi, nakoľko zatiaľ je veľa dobrej vôle, ale málo systémovosti”. ÚSŽZ verí, že rada prispeje k posilňovaniu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky.

Aj v ostatnom štvrťroku predseda úradu vykonával pracovné návštevy a stretnutia s krajanmi a priateľmi Slovenska v zahraničí. V prvej dekáde októbra navštívil USA, Mexiko a Argentínu. Opäť treba oceniť súčinnosť a aktivity našich veľvyslanectiev v Mexiko City a v Buenos Aires i generálneho konzulátu v New Yorku pri príprave a realizácii týchto ciest. V Spojených štátoch amerických sa predseda zúčastnil na 39. festivale Slovenského kultúrneho dedičstva v New Jersey, ktorý je tradičným a najväčším krajanským podujatím vo východnej časti USA. Nina Holá a John Duch, spolupredsedovia festivalu, s aktívnou podporou Milana Čubu, podpredsedu Slovenskej ligy v Amerike a podpredsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí, aj s dotáciou zo Slovenskej republiky, zorganizovali pre takmer 3 000 účastníkov festivalu prezentáciu slovenského krajanského folklóru i gastronómie v USA, pričom na podujatí vystúpila aj slovenská speváčka Katka Knechtová. Predseda úradu navštívil aj slovenské víkendové školy v Lindene a v New Yorku, v ktorých pomocnú ruku podávajú aj slovenské katolícke farnosti. V Mexiku vďaka záujmu krajanov a agilite pani veľvyslankyne Aleny Gažurovej patrioticky cítiaci krajania oceňujú, že majú možnosť sa aj so svojimi deťmi stretávať na pôde veľvyslanectva na vzdelávaco-kultúrnych podujatiach a porozprávať sa v slovenskom jazyku. V Argentíne treba zasa oceniť úsilie a aktivity zástupcov slovenských spolkov v provincii Chaco a Buenos Aires i v meste Berisse na udržiavaní slovenských tradícií a zvykov potomkami slovenských vysťahovalcov. V októbri sa predseda zúčastnil v Budapešti na zasadnutí Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín (na jej druhej časti v novembri sa zúčastnil podpredseda Peter Prochácka), kde sa prerokúvajú konkrétne otázky a projekty podpory národnostných menšín v oboch krajinách.

V novembri vystúpil predseda v Berlíne na medzinárodnej konferencii „Národnostné menšiny a materské krajiny“, na ktorej zdôraznil, že Slovensko rešpektuje medzinárodné právo pri podpore svojich lojálnych menšín v ich domovských krajinách. V novembri vyhodnotil v Dulovciach so starostom Štefanom Caletkom 20. ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností, ktoré prispeli k uchovávaniu folklórnych tradícií na juhu Slovenska a tvoria už súčasť kultúrneho života Duloviec i širšieho okolia. Úrad aj na budúci rok podporí konanie týchto slávností. V priestoroch Národnej banky Slovenska sa v novembri bratislavskej verejnosti predstavili insitné maľby kovačického umelca Pavla Hajka, ktorú organizoval Pavel Babka pod záštitou guvernérov národných bánk Slovenska a Srbska Jozefa Makúcha a Jorgovanky Tabaković. Pavel Babka, v spolupráci s Krajanským inštitútom v Bratislave, predstavil v decembri v hlavnom meste tiež insitnú tvorbu iného vojvodinského Slováka z Padiny –  Pavla Ľavroša a jeho syna. Možno len vítať aktivity, ktorými sa približuje umenie krajanov našej verejnosti, keďže tvorí súčasť celého slovenského kultúrneho bohatstva.

Koncom novembra navštívil predseda Cyperskú republiku, kde sa na pozvanie Zväzu priateľstva Cyprus-Slovensko zúčastnil na spoločensko-kultúrnom podujatí k 20. výročiu jeho založenia. Za sympatický a povšimnutiahodný počin možno považovať pozvanie skupiny folkloristov zo súboru Šafárik z Nového Sadu, ktorí nielen obohatili svojím vystúpením podujatie, ale mali sa možnosť oboznámiť so životom našich krajanov a priateľov Slovenska na Cypre. Jeho jadro tvoria grécko-cyperskí študenti, ktorí pred rokom 1989 študovali na Slovensku a Slovenky, s ktorými uzavreli manželstvá. Po vstupe našich krajín do EÚ sa k nim pričleňuje aj mladá generácia rodičov, ktorá sa usiluje o to, aby ich deti udržiavali kontakt so slovenským jazykom a Slovenskom. Fungujú tu centrá na vyučovanie v slovenčine v predškolských zariadeniach a v základnom školstve, na ktorých činnosť prispieva aj úrad.

Začiatkom decembra sa predseda úradu zúčastnil vo Viedni na 10. ročníku vianočného koncertu „Slovenské Vianoce“, ktorý organizovala Helena Steiner a Rakúsko-slovenský kultúrny spolok. Zaplnený kostol kláštora svätého Františka potešili najznámejšími slovenskými vianočnými koledami a vianočnou hudbou sólisti SĽUK-u. V prvej dekáde decembra predseda vykonal pracovnú návštevu krajanov v Srbskej republike a v Maďarsku. Na  rokovaniach s predstaviteľmi národnostných menšín podnecoval krajanov k vzájomnej spolupráci a zvýšeniu pocitu spolupatričnosti. V Novom Sade otvoril slovenskú triedu materskej škôlky, ktorej fungovanie podporil v rámci dotačného fondu aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V Budapešti sa predseda oboznámil tiež s pôsobením materskej škôlky, základnej školy, gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským. V decembri podpísal predseda úradu Memorandum o spolupráci ÚSŽZ a Štátneho pedagogického ústavu pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR s riaditeľom predmetnej inštitúcie Ľudovítom Hajdukom. Cieľom memoranda je o. i. napomôcť pri zabezpečovaní učebníc pre našich krajanov v rámci edičných plánov a finančných i kapacitných možností ústavu a rovnako vytvoriť podmienky na možnosť postupného zaraďovania krajanskej tematiky do niektorých predmetov na našich školách.

 

Milí krajania, rodáci a priatelia,

tento rok je skoro za nami a nechávame na vás, aby ste posúdili, či mohol byť z hľadiska zmyslu, poslania a napĺňania vzájomných očakávaní vo vzťahoch Slovenská republika a krajania, rodáci a priatelia (spolky, združenia a jednotlivci), lepší. Počas celého roka v rámci mojich stretnutí s vami, na Slovensku alebo vo vašich domovských krajinách, som zdôrazňoval potrebu vzájomnej komunikácie a spolupráce, medzi jednotlivými krajanskými inštitúciami. Prax ukazuje, že to nie je samoúčelné, keďže to slúži prvotne na posilňovanie národného povedomia a druhotne na poskytnutie si vzájomnej pomoci a súčinnosti za hranicami vlasti.

Komunikácia a spolupráca umožňuje tiež identifikovať problémy a výzvy v krajanskej komunite príslušného štátu a následne vymedziť priority, ktorými sa môže podariť zastaviť alebo aspoň pribrzdiť prirodzený proces asimilácie v skoro každej krajine, kde pôsobia slovenské komunity. Ako tiež často zdôrazňujem, je to aj otázka zodpovednosti voči našim predkom a úloha vo vzťahu k našim potomkom. Som presvedčený, že proces posilňovania jednoty podporí aj novozriadená Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky. Verím tiež, že navýšenie prostriedkov do dotačného systému, v porovnaní s predchádzajúcim rokom, sa stane impulzom na ceste k napĺňaniu tohto hlavného cieľa tejto doby. Úrad bude posilňovanie jednoty podporovať v súlade s Koncepciou štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom na roky 2016-2020.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa v roku 2016 usiloval napĺňať ústavou a zákonmi Slovenskej republiky vymedzený priestor vo vzťahu ku krajanom na posilňovanie národného povedomia, kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpore inštitúcií zriadených na naplňovanie týchto cieľov a podpory väzieb krajanov s materským Slovenskom v oblasti vzdelávania, duchovnej i svetskej kultúry i médií. Využíval pritom nástroje, ktoré mu slovenský zákonodarca poskytuje – udeľovanie osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí a podpora projektov v rámci dotačného systému.

Predovšetkým v oblasti osvedčení registrujeme neustály nárast žiadostí, keď napríklad v roku 2013 bolo vydaných niečo vyše 500 osvedčení, tak v tomto roku 2016 je to už ponad 2 000, hlavne zo srbskej Vojvodiny a čiastočne aj z Ukrajiny. Tento trend výrazne oslabuje najmä dolnozemskú vojvodinskú slovenskú zelenú vetvu, ale na druhej strane snáď z dlhodobého hľadiska prispeje k posilňovaniu väzieb medzi Slovákmi na Slovensku a vojvodinskými Slovákmi zo Srbskej republiky. Táto problematika si však nepochybne vyžaduje hlbšiu analýzu, aby sa prišlo na jej koreň.

V oblasti dotácií zrejme nikdy nebude prevládať úplná spokojnosť, hoci prevažná väčšina krajanských spolkov a združení poskytnutie podpory oceňuje. Ako bolo povedané na stálej konferencii, že síce žiadna koruna ani cent nevyšli nazmar, avšak stále sa hľadá model, aby bol udretý klinec po hlavičke a disponibilné prostriedky boli použité na náležité a prioritné účely. Rôznorodé potreby žiadateľov, diferencované podmienky života krajanov v jednotlivých štátoch, či slovenské legislatívne limity, si vyžadujú pozorne preosievať žiadosti v procese rozhodovania o nich. Výsledok však vždy ostane subjektívny. Aspoň útechou môže byť, že v krajanskom prostredí vládne skoro konsenzus v tom, že treba investovať do prázdninových detských a mládežníckych táborov a vzdelávania. V oblasti kultúry by možno prospela masovosť na kľúčových a tým aj reprezentatívnych podujatiach pred početnosťou a roztrieštenosťou kultúrnych podujatí. V rámci informovanosti, resp. vydavateľskej činnosti sa tiež treba zamyslieť nad krajanskými prioritami z hľadiska ich podpory, čo sa vzťahuje aj na médiá. Verím, že v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí sa nám podarí vytvoriť mechanizmus, ktorým sa sformujú reprezentatívne štruktúry (komisie) z radov krajanských i slovenských expertov, ktorých máme vo všetkých kútoch sveta nadostač a tie poskytnú alternatívne východiská oproti existujúcemu stavu.

 

Milí priatelia,

dovoľte mi, aby som na záver tohto roku ešte raz poďakoval vám všetkým za to, že vo svojich prostrediach a domovských štátoch šírite slovenský jazyk, vieru, kultúru, zvyky a obyčaje a prispievate tak k dobrému menu slovenského národa i Slovenskej republiky vo svete. Stávate sa tým skutočnými vyslancami slovenskej identity a zaslúžite si za to uznanie i podporu. Nech teda zužitkujeme skúsenosti nadobudnuté v končiacom roku smerom k ďalšiemu zdokonaleniu našich aktivít na slovenskom národnom poli na úctu predkov, na príklad súčasníkov a na pamäť našich nástupcov.

V tomto predvianočnom čase, období nádejí a predsavzatí do začínajúceho sa nového roku 2017, však nemožno končiť inak, ako zavinšovaním našim krajanom, rodákom a všetkým priateľom Slovákov a Slovenska pokojných sviatkov Vianoc a mnohých osobných, rodinných a pracovných úspechov v roku 2017. Túto atmosféru umocňuje narodenie Jezuliatka v Betleheme, čo posúva človeka bližšie k človeku a rodine a v konečnom dôsledku stmeľuje celý kresťanský svet vo viere sviežeho vykročenia do nového života v nastavajúcom roku. Hoci obsah predvianočných vinšov a novoročných želaní má rozmanité podoby a tvary, stále komunikujú rovnaké posolstvá – na prahu toho nového je to pohoda do posledných dní plynúceho roku, čo želajú aj všetci zamestnanci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Ján Varšo, predseda ÚSŽZ

 

Bratislava 23. december 2016