Pomoc úradu pre študentov

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák sa dňa 1. 3. 2012 stretol na pôde univerzity s prorektorom pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Miroslavom Tvrdoňom. Spoločne rokovali o spolupráci v oblasti starostlivosti o zahraničných študentov- krajanov.
 
ÚSŽZ ponúkol pomoc a spoluprácu študentom, ktorí sa danou problematikou zaoberajú, pri tvorbe bakalárskych, diplomových a doktorandských prác týkajúcich sa Slovákov žijúcich v zahraničí a takisto aj odborné informácie, literatúru a užitočné kontakty v krajanskom svete. Rovnako podporí  vysielanie  študentov pedagogických vysokoškolských odborov zo SR na stáže, resp. výkon pedagogickej praxe do slovenských škôl v zahraničí.
 
Ďalšou diskutovanou témou bola výskumná činnosť katedier. ÚSŽZ prostredníctvom svojich kontaktov a finančných prostriedkov z dotačného systému podporuje výskumné aktivity vysokoškolských katedier v oblastiach zaoberajúcich sa dejinami a životom Slovákov v zahraničí, výskumom kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí formou pomoci krajanským výskumným pracoviskám, podporou ich zriaďovania a činnosti, výskumom slovenského jazyka, ako ho používajú Slováci v zahraničí v rôznych krajinách a takisto výskumom literárnej tvorby Slovákov žijúcich v zahraničí a vydávanie žánrových antológií.
 
ÚSŽZ je ochotný pomôcť aj pri realizácii spoločných vedeckých a odborných podujatí slovenských výskumných inštitúcií v zahraničí a na Slovensku. V blízkej budúcnosti  plánuje nadviazať spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied ako aj s  ďalšími vedeckými a odbornými slovenskými pracoviskami v oblasti vedy a výskumu v krajanskej problematike.
 
Pokiaľ ide o  výmenné pobyty študentov na katedrách slovakistiky, ÚSŽZ odporúča vyslanie  študentov pedagogických vysokoškolských odborov    zo SR na stáže do slovenských škôl v zahraničí. Úrad by privítal aj výmenu študentov, ktorá by pomohla študentom zo Slovenska spoznať krajanský svet. Naopak do krajanského prostredia by sa preniesla aktuálna slovenčina zo SR. Študentom zo zahraničia by pobyty priniesli nové informácie a skúsenosti z prostredia SR.
 
Súčasťou diskusie bola aj otázka účasti študentov z Ukrajiny a Chorvátska na prijímacích skúškach na vysoké školy. Študenti  týchto krajín majú maturitné skúšky v júli, teda v čase konania prijímacích skúšok na vysoké školy v júni ešte nemajú k dispozícii doklad o ukončení stredoškolského vzdelania, ktorý vyžaduje zákon. Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák sa zaujímal o možnosť udelenia výnimky pre týchto študentov. Navrhol, aby túto myšlienku podporila aj rektorská konferencia. Prorektor sa vyjadril, že dikcia zákona je síce neúprosná, ale návrh predsedu podporí.
 
Diskutujúci prerokovali aj možnú spoluprácu  odborníkov  z vysokých škôl s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Spolupráca by sa dotýkala tvorby dôležitých materiálov. Rokujúce strany sa dohodli na uzavretí rámcovej zmluvy, týkajúcej sa troch oblastí: školstva, odborných  stáží a vedy a výskumu. Konkrétne projekty sa budú riešiť formou dodatkov.