Portáloví partneri z Talianska

Na portáli Slovenské zahraničie venujeme osobitnú pozornosť Slovákom žijúcich na viacerých kontinentoch sveta v sekcii Krajanské komunity. Informačné vychádzame zo zdrojov publikovaných v Situačných správach. V nich sú stručné charakteristiky štátov, v ktorých sa už v predchádzajúcich storočiach natrvalo usadili početné slovenské komunity, alebo kam v ostatných dvoch desaťročiach smerujú desiatky tisícok súčasných migrantov zo Slovenskej republiky.

V tejto sekcii predstavujeme históriu slovenského vysťahovalectva, aktivity krajanských spolkov a organizácií, ich kultúrnu, vzdelávaciu, duchovnú, mediálnu či športovú činnosť. Sú v nej aj konkrétne odkazy na aktívne združenia, ktoré perspektívne môžu byť dlhodobými partnermi portálu SZ. Medzi prvými sa prihlásilo združenie MY&VY sídliace v talianskom Turíne. Radí sa medzi nové komunity, vzniklo roku 2006, skúsenosti a aktivity jeho zakladateliek však môžu byť podnetné i pre ľudí žijúcich v iných štátoch Európy a sveta.

 
 
Dušan Mikolaj

""

Krajanské združenie v Taliansku: nové výzvy a nové ciele
 

Združenie priateľov Slovenska MY@VY bolo založené dňa 1. septembra 2006, pri príležitosti dňa Ústavy Slovenskej republiky, skupinou Slovákov žijúcich v Piemonte. Na jeho krste sa zúčastnil veľvyslanec SR v Taliansku Stanislav Vallo, ktorý nám slávnostne zveril do rúk slovenskú trikolóru. Prebrali sme ju s úctou a uložili nielen v sídle združenia, ale zároveň sme si ju slávnostne uschovali do našich krajanských sŕdc.

Takto sa zrodilo naše združenie, je síce mladé, ale má hlboké, takmer 40-ročné korene tvrdej dobrovoľnej práce jednotlivých členov pre propagáciu Slovenska a podporu slovenskej komunity. Všetkých nás spája nie práve jednoduchá voľba, istý medzník v živote každého z nás, keď sme opustili našu rodnú vlasť Slovensko. Avšak nestratili sme naše slovenské povedomie, sme naň hrdí aj v novej krajine, kde trvalo žijeme, v Taliansku, zvlášť v takom pohostinnom regióne, ako je Piemont s jeho hlavným mestom Torínom.

Naše životné cesty sú naozaj rozličné. Niektorí z nás sa prešmykli cez železnú oponu do sveta bez ostnatého drôtu, kde život vyzeral jednoduchší. No pre nás nebol. Iní prišli po páde berlínskeho múru. Nebolo to ľahké ani pre nich. Prešliapané cesty nám ukázali i tŕnie. Narazili sme na mnohé nové a zaujímavé skúsenosti, ktoré však popri radosti skropila i bolesť, slzy ako i nostalgia za našou krásnou rodnou vlasťou medzi Dunajom a Tatrami.

Počas všetkých rokov našej aktivity sme realizovali mnohétaliansko-slovenské iniciatívy, nadväzovali sme recipročné kontakty medzi univerzitami a školami, medzi organizáciami, inštitúciami, združeniami, kooperatívami a výrobnými podnikmi. Poslali sme na Slovensko tisícky Talianov, aby sa zoznámili s našou krásnou krajinou, jej kultúrnymi pamiatkami a prírodným bohatstvom. V rámci globalizácie sme spolupracovali na presune 4 veľkých svetovo významných fabrík na Slovensko. A naopak, privítali sme tisícky Slovákov pod Alpami. Riešili sme problémy jednotlivých Slovákov, ktorí sa krátkodobo, dlhšiu dobu alebo trvalo zdržiavali či zdržujú v Taliansku. Žiadali  nás o pomoc pri problémoch každodenného života. Mnohí počas ich životnej cesty cudzinou potrebovali podporu a solidaritu aj psychického charakteru, kŕmili sme im aj dušu, nielen žalúdok.

Slovenská komunita  v Taliansku má podľa odhadu ÚSŽZ okolo 15-tisíc členov. V dávnejšej minulosti, ale i počas režimu nebolo Taliansko pre Slovákov  emigračnou krajinou. Sťahovali sa sem väčšinou ženy po vydaji. Až po rozpadnutie Československa bolo aktívne Združenie krajanov a priateľov Československa, so sídlami na Konzuláte v Miláne  a na Čsl. veľvyslanectve v Ríme. Po revolúcii v roku 1989 naši krajania začali prejavovať záujem aj o Taliansko. Ide hlavne o študentov histórie, jazykov, teológie, hudby a umenia. Ďalej sú to malí a strední podnikatelia v textilnom, obuvníckom, drevárskom a chemickom priemysle. Umelci z oblastí módy,  dizajnu, šperkov a architektúry sú ďalšou skupinou, ktorá sa presúva do Talianska.

Po roku 1993 Taliansko začalo spoznávať Slovensko, ktoré nebolo vôbec známe. Zrušený bol slovenský konzulát v Padove, zatiaľ čo vzniklo 6 honorárnych konzulátov (Forlì, Toríno, Neapol, Florencia, Miláno, Terst). Z pôvodného Združenia vzniklo občianske Združenie krajanov a priateľov Slovenska v Miláne, zatiaľ čo zanikla sekcia v Ríme. Nasledovne vznikli združenia Tatra v Neapoli, Allegra a naše Združenie priateľov Slovenska MY@VY v Toríne.

Slovenskí krajania žijú a pracujú najmä v severnom Taliansku: v krajoch Triveneto, Lombardia a Piemont. Menej ich žije v strednom a južnom Taliansku a na ostrovoch Sicília a Sardínia.

Slovenská komunita v Taliansku nie je nositeľkou sociálnych požiadaviek, ako sú sociálne zabezpečenie, finančné podpory, poskytovanie komunálnych bytov, verejných nocľahární, charitatívnej podpora a starostlivosti. Takisto, percentuálne nízka je aj u Slovákoch žijúcich  v Taliansku mikro a makro kriminalita a konflikty s miestnym obyvateľstvom. Istotne, vyskytujú sa aj naši krajania, ktorí sú v konflikte so zákonmi, ale ich percento je minimálne. Môžeme teda povedať, že slovenská komunita má dobrú povesť, je vysoko hodnotená a ocenená pri viacerých príležitostiach. Pozitívne sa hodnotí hlavne vzdelanie a kultúrna úroveň našich krajanov, ich široký rozhľad a schopnosť pracovať v perspektíve novej Európy.

Taliansko je krajinou širokej emigrácie, smerujú sem emigranti z krajín bývalého socialistického bloku (Rumunsko, Albánsko, Ukrajina, Moldavsko, Rusko, Poľsko), zo severnej Afriky a arabského územia (Maroko, Tunisko, Egypt, Somálsko, Alžírsko), z  Latinskej Ameriky (Peru, Argentína, Filipíny) a z ďalekého východu (Čína). Taliansko je teda krajina charakterizovaná multikulturálnym zložením obyvateľstva, s odhadom, že behom dvadsiatich rokov cudzincov bude štvrtina obyvateľstva. Ich kultúry, ich náboženstvo sú veľmi odlišné a táto situácia prispieva ku vzniku pomerne vážnych konfliktov, ktoré sa musia riešiť na centrálnej, krajskej a mestskej úrovni.

V takto charakterizovanej situácii nadobúda slovenská komunita novú pozíciu a má nové úlohy. Dennodenne sme vyzývaní prispieť k riešeniu spoločenských konfliktov a k pacifickému spolužitiu. Pri zakladaní združenia nám bolo hneď jasné, že nechceme a nemôžeme viesť uzavretú slovenskú komunitu. Naša komunita musí byť otvorená do multikulturálneho sveta. Preto sme si dali za úlohu úzko spolupracovať s lokálnou administráciou, so zastupiteľskými orgánmi, so Slovenským inštitútom, s cudzineckými komunitami, ktoré žijú a pôsobia v Taliansku. Chceli sme sa stať právoplatnými  exponentmi spoločenského života a dôstojne zastupovať Slovensko na medzinárodných fórach. Naším cieľom od samotného začiatku bolo teda zlepšenie kohézie v slovenskej komunite i jej integrácia s komunitami cudzincov a s lokálnym obyvateľstvom. Dali sme si za úlohu prispievať k pacifickému spolužitiu národov v krajine, v ktorej žijeme, i na celom svete.

Našimi cieľmi sa stalo šírenie spoločenských hodnôt rodného Slovenska, jeho kultúry, vedy, školstva, športu i propagácia turizmu, obchodu, podnikania, proste všetkého dobrého a pekného, čo dokážeme svetu o nás ukázať. Od lokálnej administratívy dostávame teda vysoko stavanú výzvu, ktorá nás zaväzuje k intenzívnej a kvalitnej práci. K nášmu dobrému menu prispeli aj ZOH Torino 2006, počas ktorých náš olympijský dom bol hosťovaný v priestoroch Regiónu Piedmont a naša predsedníčka PhDr. Maja Straková bola menovaná za Olympijskú atašé SR. Ukázali sme kompetentnú, kvalitnú a dobre organizovanú prácu a domov sme si odniesli veľa návrhov na spoluprácu i priateľstiev.

Združenie MY@VY je nepolitická, nenáboženská a nezisková organizácia. Inšpiruje sa princípmi sociálnej solidarity a je združením sociálneho rozvoja. Zameriava sa na jednej strane na prezentovanie slovenskej kultúry v Taliansku, na udržiavanie slovenského jazyka a slovenského povedomia i kultúrneho dedičstva a tiež o prezentovanie diel našich krajanov žijúcich v zahraničí na Slovensku. Na druhej strane však odpovedá na výzvy, ktoré sa rodia z novej celosvetovej situácie migrácie a konfliktov vo svete globalizácie. Cieľom nášho združenia je teda spoločenská integrácia, rozširovanie vzájomného medzinárodného poznania prostredníctvom kultúrnych výmen a špecifických iniciatív zameraných na vzájomné prehlbovanie pacifického spolunažívania a vzájomnej podpory medzi jednotlivými národmi v Taliansku, v našej vlasti  i vo všetkých kútoch sveta.

Maja Straková, predseda

Lucia Kubicová, podpredseda

Združenie MY@@VY – Torino, Taliansko