Poskytovanie informácií

1. Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len "úrad") a ich poskytovanie zamestnancami úradu sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len "zákon").

2. Žiadosť musí byť vybavená v súlade so zákonom.

3. Písomná žiadosť sa podáva na adrese:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Radlinského 13
817 80 Bratislava 15

4. Žiadosť sa podáva:

·          písomne prostredníctvom pošty,

·          písomne osobným podaním na sekretariáte úradu (viď vyššie uvedená adresa),

·          prostredníctvom faxu na tel. č.: 00421 – 2 – 572005 – 55

·          ústne osobne v pracovných dňoch: pondelok – piatok od 9.00 – 12.00 na sekretariáte predsedníčky úradu,

·          prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: uszz@uszz.gov.sk

5. Úhrada nákladov na poskytnutie informácií je stanovená v Sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.

6. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Radlinského 13
817 80 Bratislava 15